Ю.О. Фомін. ПИТАННЯ ІЗОТОПНО-ГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РУДОУТВОРЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ РОДОВИЩ УРАНУ І ЗОЛОТА УКРАЇНИ)

Українська

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.02.062

УДК 553.2 : 553. 411 : 553. 495

Ю.О. Фомін, В.Г. Верховцев, Ю.М. Деміхов, З.М. Кравчук, Н.М. Борисова, А.О. Студзінська

ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України"

03142, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34-а

Е-mail: yaf1941@gmail.com, Verkhovtsev@ukr.net,

y_demikhov@ukr.net, IGNS_Kravchuk@nas.gov.ua,

IGNS_Borysova@nas.gov.ua, anna.studz88@ukr.net

ПИТАННЯ ІЗОТОПНО-ГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РУДОУТВОРЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ РОДОВИЩ УРАНУ І ЗОЛОТА УКРАЇНИ)

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2019, 41 (2): 62-78

Анотація: 

Продемонстровано використання ізотопно-геохімічних методів дослідження рудних родовищ в комплексі з іншими геологічними методами на прикладі конкретних вивчених родовищ і проявів урану і золота України. Розглянуто найважливіші завдання стосовно вирішення найголовніших питань рудогенезу, які вирішуються на основі ізотопних даних: 1) визначення генезису та джерел речовини рудних процесів; 2) об’єктивна оцінка ролі геологічних процесів у формуванні рудовмісних порід і руд родовищ; 3) з’ясування можливих механізмів і фізико-хімічних умов міграції речовини та відкладення мінералів під час рудоутворення; 4) установлення послідовності геологічних процесів, виявлення ізотопно-геохімічної зональності; 5) визначення генетичного типу родовища; 6) ізотопно-геохімічна кореляція розрізів рудовмісних порід; 7) розробка ізотопно-геохімічних критеріїв пошуків і прогнозної оцінки зруденіння. Показано що, детальні ізотопно-геохімічні дослідження дають можливість достатньо об’єктивно оцінити характер і умови тонких генетичних перетворень, які відбувались у рудоутворювальній системі тривалий час, але які майже неможливо спостерігати візуально навіть за допомогою сучасних петрографічних методів.

Ключові слова: ізотопна геохімія, теорія рудоутворення, родовища урану і золота, методи визначення ізотопного складу, речовинний склад руд.

Література:

 1. Генетические типы и закономерности размещения урановых месторождений Украины / Отв. ред. Я.Н. Белевцев, В.Б. Коваль. Киев: Наук. думка, 1995. 396 с.
 2. Жуков Ф.И., Березовский Ф.И., Лесной Д.А., Коростышевский Й.З., Демихов Ю.Н. Генетическая связь урансодержащих органических веществ с производными углистого ряда. Докл. АН УССР. Сер. Б. 1983. № 3. С. 10—12.
 3. Жуков Ф.И., Гнатенко О.В. Вариации изотопного состава серы сульфидов месторождения урана в альбититах. Докл. АН УССР. Сер. Б. 1981. № 4. С. 9—12.
 4. Иванкин П.Ф., Назарова Н.И. Методика изучения рудоносных структур в терригенных толщах. М.: Недра, 1988. 254 с.
 5. Кобзарь В.Н. Нижнепротерозойское осадконакопление и вопросы металлогении центральной части Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1981. 104 с.
 6. Коржнев М.Н., Фомин Ю.А. Эволюция условий накопления пород криворожской серии по геохимическим и изотопным данным. Геол. журн. 1992. № 3. С. 93—99.
 7. Мельников В.С. Генетическое значение инверсионного перехода санидин/микроклин. 1. Флюидный фактор в трансформации двойниковой структуры щелочных полевых шпатов. Мінерал. журн. 2009. 31, № 4. С. 16—29.
 8. Наумов Г.Б. Основы физико-химической модели уранового рудообразования. М.: Атомиздат, 1978. 213 с.
 9. Фомин Ю.А., Демихов Ю.Н. Изотопный состав углерода и серы раннепротерозойских пород центральной части Украинского щита. Допов. НАН України. 2008. № 7. С. 123—129.
 10. Фомин Ю.А., Демихов Ю.Н., Лазаренко Е.Е. Генетические типы золотого оруденения архейских зеленокаменных структур Украинского щита. Мінерал. журн. 2003. 25, № 1. С. 95—103.
 11. Фомин Ю.А. Изотопный состав серы и золотоносность пирита в натриево-карбонатных метасоматитах докембрия. Докл. АН Украины. Сер. Б. 1990. № 6. С. 28—31.
 12. Фомин Ю.А., Лазаренко Е.Е. Щелочные полевые шпаты ураноносных альбититов Украинского щита. Геохімія та екологія. Київ, 2010. Вип. 18. С. 57—72.
 13. Фомин Ю.А., Демихов Ю.Н., Сущук Е.Г. Система урановорудных альбититов как потенциальный источник поверхностных месторождений урана и/или техногенной опасности. Геохімія та екологія. Київ, 2010. Вип. 18. С. 31—49.
 14. Фомин Ю.А., Шибецкий Ю.А. О природе сульфидов с "тяжелой" серой в зеленокаменных структурах Среднего Приднепровья. Докл. АН Украины. 1994. № 8. С. 122—125.
File_attachments: