В.П. Кирилюк. ПЕТРОПАРАГЕНЕЗИСИ ТА МОЖЛИВА ПРИРОДА СУПЕРКРУСТАЛЬНИХ ФОРМАЦІЙ ПОБУЗЬКОГО ГРАНУЛІТОВОГО КОМПЛЕКСУ (ЗАХІДНА ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА). С т а т т я 2. ПЕТРОПАРАГЕНЕЗИСИ СУПЕРКРУСТАЛЬНИХ ФОРМАЦІЙ І ТИПОМОРФНІ ОЗНАКИ ПЕТРОТИПІВ

Українська

https: doi.org/10.15407/mineraljournal.41.02.079

УДК 551.71:552.11/.13/.4

В.П. Кирилюк, М.І. Богданова, О.І. Савіна

Львівський національний університет імені Івана Франко

79005, м. Львів, Україна, вул. Грушевського, 4

E-mail: Kyrylyuk.V@i.ua

ПЕТРОПАРАГЕНЕЗИСИ ТА МОЖЛИВА ПРИРОДА СУПЕРКРУСТАЛЬНИХ ФОРМАЦІЙ ПОБУЗЬКОГО ГРАНУЛІТОВОГО КОМПЛЕКСУ (ЗАХІДНА ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА).
С т а т т я 2.  ПЕТРОПАРАГЕНЕЗИСИ СУПЕРКРУСТАЛЬНИХ ФОРМАЦІЙ І ТИПОМОРФНІ ОЗНАКИ ПЕТРОТИПІВ

Мова: російська

Мінералогічний журнал 2019, 41 (2): 79-94

Анотація: 

У попередній статті (Мінерал. журн. 2019. 41, № 1. С. 60—70) показано, що в побузькому гранулітовому комплексі встановлено сім головних петропарагенезисів — кінцигітовий, ендербіто-гнейсовий, лейкогранулітовий, високоглиноземисто-кварцитовий, мармур-кальцифіровий, кондалітовий і глиноземисто-базитовий, а також три другорядні петропарагенезиси: кальцифір-кристалосланцевий, магнетитвмісний і метабазит-метаультрабазитовий. Кожний петропарагенезис включає два-чотири петротипи. У цій статті надано опис характерних особливостей петротипів. Як найзручніші порівняльні ознаки петротипів використано: а) положення порід у системі SiO2 — (Na2O + K2O); б) співвідношення лугів; в) коефіцієнти М.П. Семененка; г) залізистість і глиноземистість, а для окремих груп порід ще й деякі інші співвідношення. Показано, що петропарагенезиси побузького комплексу чітко розрізняються не лише за набором петротипів, але й за характерними особливостями складу й будови порід, що їх презентують. Ці особливості дають змогу висловити припущення про їхню вихідну — вулканогенну чи літогенну — природу. Висновки є попередніми. Вони можуть бути уточнені й розширені під час розгляду походження петропарагенезисів в цілому і усього вихідного розрізу побузького комплексу. Такі загальні висновки наведено в третій, заключній статті цього циклу.

Ключові слова: гранулітовий комплекс, суперкрустальна формація, петропарагенезис, петротип, типоморфні ознаки.

Література:

 1. Белевцев Я.Н., Епатко Ю.М., Веригин М.И. Железорудные месторождения докембрия Украины и их прогнозная оценка. Киев: Наук. думка, 1981. 232 с.
 2. Билонижка П.М., Геренчук Н.К., Зубова С.Н., Кирилюк В.П., Лашманов В.И., Мартынова С.С. Сравнительная характеристика карбонатных пород из разновозрастных докембрийских формаций западной части Украинского щита. Проблемы осадочной геологии докембрия. М.: Наука, 1981. Вып. 6. С. 86—89.
 3. Богатырев В.Ф., Быстревская С.С., Ионис Г.И. К вопросу образования карбонатно-магнетитовых руд юго-западной части Украинского щита в связи с развитием зон тектоно-магматической активизации. Геол. журн. 1977. 37, № 6. С. 18—27.
 4. Венидиктов В.М. Докембрий Приднестровья и некоторые проблемы геологии Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1978. 162 с.
 5. Виноградов Г.Г. О генезисе пироксеновых гнейсов и некоторых вопросах стратиграфии докембрия Среднего Побужья. Петрография докембрия Русской платформы. Киев: Наук. думка, 1970. С. 352—357.
 6. Державна геологічна карта України. Центральноукраїнська серія. M-35-XXXVI (Гайворон). 1 : 200 000 / В.В. Кислюк, В.В. Зюльцле, З.М. Дорковська, Л.В. Гук, В.В. Бондаренко, Г.Й. Чернецька, Л.П. Нікітіна, Г.В. Кислюк. Київ, 2011. 115 с.
 7. Димитров Г.Х. Чарнокитовая формация Среднего Побужья. Киев: 1977. 56 с. (Препринт ИГФМ АН УССР).
 8. Древин А.Я. Структура, стратиграфия Среднего Побужья и поисковые критерии на силикатный никель: автореф. дис… канд. геол.-мин. наук. Киев, 1966. 23 с.
 9. Древин А.Я. Опыт изучения докембрия Среднего Побужья на основе литолого-структурного метода. Проблемы осадочной геологии докембрия. М.: Недра, 1967. Вып. 2. С. 88—96.
 10. Загнитко В.Н. Изотопный состав кислорода и углерода карбонатных пород Верхнего Побужья и их генезис. Докл. АН УССР. Сер. Б. 1978. № 11. С. 963—966.
 11. Загнитко В.Н., Луговая И.П. Изотопная геохимия карбонатных и железисто-кремнистых пород Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1989. 315 с.
 12. Злобенко И.Ф., Каневский А.Я., Металиди С.В. Коматииты Среднего Побужья (Украинский щит). Сов. геология. 1983. № 9. С. 103—108.
 13. Каневский А.Я. Ультраосновные породы Среднего Побужья (формации, минералого-петрографические, петрохимические особенности и металлоносность): автореф. дис… канд. геол.-мин. наук. Киев, 1976. 16 с.
 14. Каневский А.Я., Фомин А.Б. Хромитовые гипербазиты Среднего Побужья. Сов. геология. 1973. № 12. С. 115—124.
 15. Кирилюк В.П. Стратиграфия докембрия западной части Украинского щита (на формационной основе). Статья 1. Стратиграфические комплексы докембрия и формации раннего архея. Геол. журн. 1982. 42, № 3. С. 88—103.
 16. Кирилюк В.П. Стратиграфия докембрия западной части Украинского щита (на формационной основе). Статья 2. Формации позднего архея и протерозоя и сводная стратиграфическая схема. Геол. журн. 1982. 42, № 4. С. 30—41.
 17. Кирилюк В.П. Побужский гранулитовый комплекс. Гранулитовые структурно-формационные комплексы Украинского щита — европейский стратотип. Львов: ЗУКЦ, 2010. С. 8—63.
 18. Кирилюк В.П., Богданова М.И., Савина Е.И. Петропарагенезисы и возможная природа суперкрустальных формаций побужского гранулитового (западная часть Украинского щита). Статья 1. Общие сведения и породный состав петропарагенезисов. Мінерал. журн. 2019. 41, № 1. С. 60—70. doi: https: doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.060
 19. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (схема та поясн. зап.) / К.Ю. Єсипчук, О.Б. Бобров, Л.М. Степанюк, М.П. Щербак, Є.Б. Глеваський, В.М. Скобелєв, А.С. Дранник, М.В. Гейченко. Київ: УкрДГРІ, НСК України, 2004. 30 с.
 20. Лазько Е.М., Кирилюк В.П., Сиворонов А.А., Яценко Г.М. Нижний докембрий западной части Украинского щита (возрастные комплексы и формации). Львов: Вища шк., 1975. 239 с.
 21. Лесная И.М., Соболев В.Б. Гетерогенность эндербитов гайворонского комплекса Украинского щита. Тез. докл. Междунар. науч. конф. (27 мая — 1 июня 2013). Киев, 2013. С. 86—87.
 22. Магматические горные породы. Классификация, номенклатура, петрография / Е.Д. Андреева, В.А. Баскина, О.А. Богатиков и др. М.: Наука, 1983. Ч. 1. 367 с.
 23. Половко Н.И., Бондарева Н.М., Костюченко В.С., Мельничук Э.В., Богатырев В.Ф., Ионис Г.И. Провинции железисто-кремнистых формаций западной части Украинского щита. Железисто-кремнистые формации Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1978. С. 217—253.
 24. Семененко Н.П. Метаморфизм подвижных зон. Киев: Наук. думка, 1966. 298 с.
 25. Смирный В.В. Закономерности минерального состава мраморов и кальцифиров тетерево-бугской свиты (Украина). Материалы по петрографии и геологии месторождений полезных ископаемых. Ленинград, 1968. С. 179—190. (Тр. ВСЕГЕИ, Нов. серия, Т. 121, вып. 1).
 26. Сукач В.С. Вещественный состав и особенности генезиса карбонатных пород докембрия западной части Украинского щита (Верхнее Побужье, среднее течение р. Тетерев): автореф. дис… канд. геол.-мин. наук. Киев, 1994. 26 с.
 27. Травин Л.В. Петрохимические и формационные особенности архейских метаосадочных образований центральной части Алданского щита. Литология и полезные ископаемые. 1977. № 3. С. 115—126.
 28. Щербаков И.Б. Петрология докембрийских пород центральной части Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1975. 279 с.
 29. Ярощук М.А. Железорудные формации Белоцерковско-Одесской металлогенической зоны (западная часть Украинского щита). Киев: Наук. думка, 1983. 224 с.
 30. Ярощук М.А., Богатырев В.Ф., Епатко Ю.М. Железорудные формации западной части Украинского щита. Геол. журн. 1982. 42, № 3. С. 48—60.
 31. Ярощук М.А., Богатырев В.Ф., Ионис Г.И. Особенности формирования железорудных месторождений в породах гранулитовой фации Белоцерковско-Одесской зоны. Метаморфогенное рудообразование низкотемпературных фаций и ультраметаморфизма. М.: Наука, 1981. С. 264—278.
File_attachments: