С.М. Бондаренко МІНЕРАЛІЗАЦІЯ СТАНУМУ В ЛІТІЄВИХ РОДОВИЩАХ ШПОЛЯНО-ТАШЛИЦЬКОГО РУДНОГО РАЙОНУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.03.003

УДК 549.25

МІНЕРАЛІЗАЦІЯ СТАНУМУ В ЛІТІЄВИХ РОДОВИЩАХ ШПОЛЯНО-ТАШЛИЦЬКОГО РУДНОГО РАЙОНУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Бондаренко С.М., Сьомка В.О., Курило С.І., Степанюк Л.М., Донський М.О.
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: Sbond.igmr@gmail.com, syomka1949@gmail.comKurylo.Sergiy@gmail.com
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2019, 41 (3): 3-15

Анотація: Викладено результати вивчення мінералізації стануму у літієвих пегматитах та метасоматитах рідкіснометалевих родовищ Шполяно-Ташлицького рудного району Українського щита. Мінералізація пов’язана з комплексом метасоматичних процесів, що відбувалися серед ультраметаморфічних товщ палеопротерозойського віку у західній частині Інгульського мегаблоку. Виділено декілька послідовних стадій у процесі її утворення: рання оксидна (акцесорна) — нігерит, Sn-вмісний ганіт; середня оксидна — каситерит (головний мінерал-концентратор Sn) та пізня сульфідна — станін. Окрім того, значна кількість стануму на різних стадіях мінералоутворення розпорошувалася у вигляді ізоморфних включень у слюдах, шпінелях, тантало-ніобатах, титанітах та ін. Головним рудним мінералом-концентратором стануму є каситерит. За результатами електронно-мікрозондового вивчення, нігерити Шполяно-Ташлицького району представлені двома полісоматичними серіями (polisomatic series), серед яких домінує 6N6S. За розподілом катіонів шпінелевого шару серії, в свою чергу, поділяються на підгрупи: Fe (TFe — 46—76 ат. %) та Zn (TZn — 58—100 ат. %). Уперше встановлено окрему групу фероманганонігеритів у Північностанкуватському родовищі з високим вмістом MnO — до 4,5—6,25 ваг. % (TMn 29,8—36,0 ат. %). Останній різновид нігериту зафіксований нами в Північностанкуватському родовищі вперше.

Ключові слова: нігерит, станін, каситерит, петаліт, сподумен, літієві пегматити.

Література:

 1. Безвинний В.П. Рідкіснометалеве та золоте зруденіння і метасоматичні процеси Петроострівського рудного поля. Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2005. № 1. С. 82—84.
 2. Бондаренко С.Н., Бугаенко В.Н., Семка В.А., Яковлев Б.Г. Ультраосновной-основной магматизм центральной части Братско-Звенигородской зоны (Ингуло-Ингулецкий геоблок). Геологія і магматизм докембрію Українського щита / Ред. М.П. Щербак ; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. Київ, 2000. С. 132—134.
 3. Бондаренко С.Н., Бугаенко В.Н., Семка В.А., Яковлев Б.Г. Эссекситы постметаморфической серии субщелочных пироксенитов в раме Корсунь-Новомиргородского плутона. Геологія і магматизм докембрію Українського щита / Ред. М.П. Щербак ; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. Київ, 2000. С. 134—136.
 4. Годовиков А.А. Минералогия. М.: Недра, 1975. 519 с.
 5. Горжевский С.А., Сидоренко Г.А., Гинзбург А.И. Титано-танталониобаты. М.: Недра, 1974. 343 с.
 6. Грінченко О.В., Бондаренко С.М., Сьомка В.О., Іванов Б.Н., Канунікова Л.І. Речовинний склад та вік Тa-Nb мінералізації в пегматоїдах Шполяно-Ташлицького рідкіснометалевого рудного району. Геохронологія та рудоносність докембрію та фанерозою (Київ, 17—18 листоп., 2015 р.): Зб. тез наук. міжнар. конф. Київ, 2015. C. 87—88.
 7. Зубков Л.Б., Галецкий Л.С. О ниобо-танталоносном касситерите из коренных пород северо-западной части Украинского кристаллического щита. Докл. АН СССР. 1966. 169, № 3. С. 660—663.
 8. Ивантишин М.Н., Клочков В.Т., Личак И.Л. и др. Пьезокварцевые пегматиты Волыни. Киев: Изд-во АН УССР, 1957. 204 с.
 9. Іванов Б.Н., Маківчук О.Ф., Бугаєнко В.М., Лисенко В.В., Єрьоменко Г.К. Основні типи рідкіснометальних родовищ і рудопроявів в західної частини Кіровоградського блоку. Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2000. № 1—2. С. 101—107.
 10. Калюжный В.А., Ляхов Ю.В. Включения касситерита и флюорита в кристаллах из пегматитов Волыни. Докл. АН СССР. 1962. 143, № 5. С. 1182—1185.
 11. Курило С.І., Сьомка В.О., Бондаренко С.М., Степанюк Л.М., Карли З.В. Літієва мінералізація Інгульського мегаблоку Українського щита. Геологія і корисні копалини України: Тези доп. наук. конф., присвяченої 100-му ювілею Нац. акад. наук України та Державної служби геології та надр України, 2—4 жовт. 2018 р., ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України. Київ, 2018. С. 109—111.
 12. Куц В.П. Нові дані про оловоносність кристалічних пород Приазов’я. Допов. АН УРСР. Сер. Б. 1966. № 5. С. 632—633.
 13. Лучицкий В.И., Минаков М.А. Оловоносность северо-западной части Украинской кристаллической гряды. Сов. геология. 1939. 9, № 4—5. С. 142—143.
 14. Металиди С.В., Нечаев С.В. Сущано-Пержанская зона (геология, минералогия, рудоносность). Киев: Наук. думка, 1983. 136 с.
 15. Металлические и неметаллические полезные ископаемые Украины. Т. 1. Металлические полезные ископаемые / Гурский Д.С., Есипчук К.Е., Калинин В.И., Кулиш Е.А., Нечаев С.В., Третьяков Ю.И., Шумлянский В.А.; Науч. ред. Н.П. Щербак, А.Б. Бобров. Киев-Львов : Центр Европы, 2005. 785 с.
 16. Минералы. Справ. / Под ред. Ф.В. Чухрова, Э.М. Бонштедт-Куплетской. М.: Наука, 1967. Т. 2, Вып. III. С. 116—118.
 17. Нечаев С.В., Кривдик С.Г., Семка В.А. и др. Минерализация олова, вольфрама и молибдена в Украинском щите. Киев: Наук. думка, 1986. 212 с.
 18. Нечаев С.В., Бондаренко С.Н., Нечаев С.Вл. Танталониобаты из пегматитов центральной части Украинского щита. Геол. журн. 1992. № 3. C. 85—88.
 19. Нечаев С.В., Бондаренко С.Н. Новые рудные минералы Украинского щита. Минерал. журн. 1993. 15, № 4. C. 17—28.
 20. Нечаев С.В., Макивчук О.Ф., Белых Н.А., Иванов Б.Н., Кузьменко А.В., Прытков Ф.Я., Бондаренко С.Н., Бугаенко В.Н., Сёмка В.А. Новый редкометальный район Украинского щита. Геол. журн. 1991. № 4. С. 119—122.
 21. Нечаєв С.В., Оставненко А.І., Сьомка В.О., Насєдкіна Р.Ф. Склад вольфраміту з першого на Україні корінного олов’яно-вольфрамового рудопрояву. Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1982. № 11. С. 15—17.
 22. Нечаєв С.В., Сьомка В.О., Степченко С.Б. та ін. Нові дані про склад каситеритів з рудопроявів північного заходу Українського щита. Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1983. № 9. С. 17—20.
 23. Степанюк Л.М., Грінченко О.В. Сьомка В.О., Бондаренко С.М., Курило С.І., Довбуш Т.І. Геохронологія гранітоїдів Інгульського мегаблоку в зв’язку з їх літієносністю. Вісник КНУ, Сер: Геол. 2016. Вип. 4 (74). С. 12—17.
 24. Сьомка В.О., Мельниченко Б.Ф., Бондаренко С.М., Грінченко О.В., Сьомка Л.В. Мінеральний склад вольфрамітоносних грейзенів Жовторіченського рудного поля (Криворізько-Кременчуцька шовна зона). Геохімія та рудоутворення. 2011. № 30. С. 69—75.
 25. Armbruster T. Revised nomenclature of högbomite, nigerite and taaffeite minerals. Eur. J. Mineral. 2002. 14, № 2. P. 389—395.
 26. Bannister F.A., Hey M.H., Stadler H.P. Nigerite, a new tin mineral. Mineral. Mag. 1947. 28. P. 129—136.
 27. Burke E.A.J., Lof P., Hazebroek H.P. Nigerite from the Rosendal pegmatite and aplites, Kemiö Island, southwestern Finland. Bull. Geol. Soc. Finland. 1977. 49 (2). P. 151—157.
 28. Jacobson R., Webb J.S. The Occurrence of Nigerite, a New Tin Mineral in Quartz-Sillimanite-Rocks from Nigeria Mineral. Mag. 1947. 28. P. 118—128.
 29. Cerny P., Ercit T.S. The classification of granitic pegmatites revisited. Canad. Miner. 2005. 43. P. 2005—2026.
 30. Linnen R.L. The solubility of Nb-Ta-Zr-Hf-W in granitic melts with Li an Li + F: Constraints for mineralization in rare metal granites and pegmatites. Econ. Geol. 1998. 93. P. 1013—1025.

PDF

Українська