О.Б. Бобров. ПЕРША ЗНАХІДКА СИЛІЦИДІВ І СИЛІЦІЮ В ПАЛЕОРОЗСИПИЩАХ ЛЕОНО-ЛІБЕРІЙСЬКОГО ЩИТА (СЬЄРРА ЛЕОНЕ, ЗАХІДНА АФРИКА)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.03.024

УДК 549.2 + 622.037 (664)

ПЕРША ЗНАХІДКА СИЛІЦИДІВ І СИЛІЦІЮ В ПАЛЕОРОЗСИПИЩАХ ЛЕОНО-ЛІБЕРІЙСЬКОГО ЩИТА (СЬЄРРА ЛЕОНЕ, ЗАХІДНА АФРИКА)

О.Б. Бобров 1, Л.М. Степанюк 2, С.І. Курило 2, С.М. Бондаренко 2, С.Д. Какаранза 1, Т.Б. Яськевич 2

1 Підприємство "Експертна Рада Спілки геологів України"

04070, м. Київ, Україна, вул. Кирилівська, 26/2

E-mail: albobrov@ukr.net

2 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua, iaskevych@ukr,net

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2019, 41 (3): 24-34

Анотація: 

У середній течії р. Сева (Sewa) з конгломератів та гравелітів другого типу, представлених сипкими нелітифікованими різновидами, було виявлено металеві фази різнокольорових силіцидів (силіциди магнію, заліза, дисиліциди магнію, заліза, кальцію, а також самородний силіцій) та супутників алмазів. Ці конгломерати містять галькову компоненту (кварц, гранітоїди тоналітового складу, кристалічні сланці основного складу, мігматити, апліти, епідозити) та слабко глинистий пісковиковий наповнювач. Силіциди присутні у вигляді уламків (до 2 см) кристалічних агрегатів. Вони є унікальними мінеральними утвореннями, ніколи раніше не описаними в даному регіоні. Нами виявлено: 1) дисиліцид заліза (FeSi2), що визначає головні елементи структури цих мінеральних композитів в аншліфах; 2) силіцид магнію (Mg2Si) білувато-блакитного кольору, який цементує фазу FeSi2, кількісно значно поступається їй і становить близько 10—20 % об’єму; 3) дисиліцид магнію та кальцію (MgCaSi2) рожево-кремового кольору, вміст — 2—6 %, фаза рівномірно розсіяна в основній матриці і має вигляд, типовий для продуктів розпаду твердих розчинів; 4) силіцид заліза (FeSi) формує окремі зерна сірого кольору; 5) самородний силіцій (Si) формує дрібні зерна, що знаходяться в інтерстиціях інших силіцидів. Автори схильні вважати, що ймовірним джерелом силіцидів є виявлений поблизу габро-діоритовий (розшарований до піроксенітів / горнблендитів) масив з очевидними ознаками як лінійного, так і глобулярного розшарування. Для отримання однозначної відповіді на ці питання триває геолого-геофізичне картування ймовірних ділянок локалізації виявленого масиву і геологічних тіл основного і ультраосновного складу.

Ключові слова: силіциди, дисиліциди, самородний силіцій, розшарований габро-діоритовий масив.

Література:

 1. Геворкьян В.Х. О находке природного ферросилиция на Северном Приазовье. Докл. АН СССР. 1969. 185. № 2. С. 416—418.
 2. Геворкьян В.Х., Литвин А.Л., Поваренных А.С. О находке новых минералов ферсилицита и фердисилицита. Геол. журн. 1969. 29. Вып. 2. С. 58—67.
 3. Лукин А.Е. Частицы самородних металлов, карбидов и силицидов во вторичных колекторах нефти и газа — трассеры суперглубинных флюидов. Дегазация Земли: геодинамика, геофлюиды, нефть, газ и их параметры: материалы Всерос. конф. (22—25 апр. 2008 г., Москва). М.: ГЕОС, 2008. С. 293—296.
 4. Лукин А.Е., Лысенко В.И., Лысенко Н.И., Наумко И.М. О происхождении гераклитов. Геолог Украины. 2006. № 4. С. 23—39.
 5. Лысенко В.И. Гераклиты — свидетели глубинной палеодегазации в юго-восточной части Паратетиса (Юго-Западный Крым). Геол. журн. 2013. № 1. С. 29—37.
 6. Новоселова Л.Н. Силициды железа в нижнекембрийских известняках на р. Базаиха (приток Енисея), Красноярский край Зап. Всесоюз. минерал. об-ва. 1975. Ч. 104. Вып. 2. С. 228—234.
 7. Новоселова Л.Н., Сохор М.И. Муассанит и силициды железа из нижнекембрийских карбонатных пород Алтае-Саянской области. Зап. Всесоюз. минерал. об-ва. 1983. Ч. 112. Вып. 5. С. 582—588.
 8. Никулова Н.Ю., Филиппов В.Н., Симакова Ю.С., Швецова И.В. Самородный кремний, силицид железа и муассанит в нижнепалеозойских песчаниках хр. Манитанырд (Полярный Урал). Вестник Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН. 2011. 193. № 1. С. 17—18.
 9. Тищенко А.И., Касаткин А.В., Шкода Р. Силициды (нагчуит, линьчжиит, лобусаит и цангпоит) в сарматских известняках Крыма. Новые данные о минералах. 2016. Вып. 51. С. 30—37.
 10. Шнюков Е.Ф., Лукин А.Е. О самородных элементах в различных геоформациях Крыма и сопредельных регионов. Геология и полезные ископаемые Мирового океана. 2011. № 2. С. 5—30.
 11. Ba W., Shi N., Fang Q., Li G., Xiong M., Yang J., Rong H. Luobusaite: a new mineral. Acta Geol. Sinica (English edition). 2007. 80. № 5. P. 656—659.
 12. Лазько Е.М., Сиворонов А.А., Бобров А.Б., Гурский Д.С. Металлогения архея. Львов: ЗУКЦ, 2005. 158 с.
 13. Essene E.J., Fisher D.C. Lightning strike fusion: extreme reduction and metal-silicate liquid immiscibility. Science. 1986. 234. P. 189—193.
 14. Малюк Б.І., Бобров О.Б., Гошовський С.В., Левченко О.І., Камара А.К., Величко Т.В., Янченко В.П. Золоторудний потенціал регіону Західної Африки. Стаття 1. Оцінка ресурсів і запасів золота. Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2007. № 3. С. 99—123.
 15. Малюк Б.І., Бобров О.Б., Гошовський С.В., Левченко О.І., Камара А.К., Величко Т.В., Янченко В.П. Золоторудний потенціал регіону Західної Африки. Стаття 2. Питання економіки і фінансів. Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2007. № 4. С. 96—121.
 16. Металлические и неметаллические полезные ископаемые Украины. Т. I. Металлические полезные ископаемые / Науч. ред. Н.П. Щербак, А.Б. Бобров. Киев-Львов: Центр Европы, 2005. 785 с.
 17. Shi N., Bai W., Li G., Xiong M., Yang J., Ma Z., Rong H. Naquite, FeSi, a new mineral species from Luobusha, Tibet, Western China. Acta Geol. Sinica (English edition). 2012. 86. № 3. P. 533—538.

PDF

Українська