В.П. Кирилюк. ПЕТРОПАРАГЕНЕЗИСИ ТА МОЖЛИВА ПРИРОДА СУПЕРКРУСТАЛЬНИХ ФОРМАЦІЙ ПОБУЗЬКОГО ГРАНУЛІТОВОГО КОМПЛЕКСУ (ЗАХІДНА ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА). Стаття 3

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.03.081

УДК 551.71:552.11/.13/.4

ПЕТРОПАРАГЕНЕЗИСИ ТА МОЖЛИВА ПРИРОДА СУПЕРКРУСТАЛЬНИХ ФОРМАЦІЙ ПОБУЗЬКОГО ГРАНУЛІТОВОГО КОМПЛЕКСУ (ЗАХІДНА ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА). Стаття 3. Передбачуваний початковий склад і умови формування комплексу

В.П. Кирилюк, М.І. Богданова, О.І. Савіна

Львівський національний університет імені Івана Франка

79005, м. Львів, Україна, вул. Грушевського, 4

E-mail: Kyrylyuk.V@i.ua

Мова: російська

Мінералогічний журнал 2019, 41 (3): 81-91

Анотація: У попередніх статтях циклу було показано, що у складі побузького гранулітового комплексу встановлено сім головних і три другорядні петропарагенезиси метаморфічних порід. Кожен із петропарагенезисів включає два-чотири петротипи. Розглянуто типоморфні ознаки петротипів і зроблено висновки про їх початкову — літогенну або вулканогенну — природу. Основні тенденції у будові розрізу. У цій статті розглянуто поширення окремих петрографічних та петрохімічних груп порід у розрізі побузького комплексу. Встановлено участь у ньому двох петрогенетичних складових — спрямованого еволюційного ряду літогенних формацій і незалежного вулканогенного ряду, члени якого розсіяні в різних формаціях і утворюють одну самостійну ендербіто-гнейсову формацію. Умови формування комплексу. Петрогенетична інтерпретація особливостей складу і будови мармур-кальцифірового петропарагенезису дала змогу зробити висновок про можливі безгідросферні субаеральні умови його утворення в результаті реакції між високотемпературною (близько +300 °С) істотно вуглекислою атмосферою і силікатною літосферою. Ця реакція пояснює спільне накопичення карбонатної та кремнеземної складових, перетворених в ході подальшого метаморфізму у мармури та кальцифіри. Безгідросферні умови поширені на формування усього розрізу побузького комплексу і з цих позицій розглянутий вихідний склад усіх передбачуваних металітогенних формацій. При цьому, незалежно від уявлень про походження і умови формування побузького комплексу, його петропарагенетичний і геолого-формаційний склад не має аналогів ані серед інших, менш метаморфізованих нижньодокембрійських комплексів, ані з урахуванням "елімінації" (уявного зняття) метаморфізму — серед неметаморфізованих фанерозойських комплексів. Це у будь-якому випадку свідчить про дуже специфічні умови формування початкових "дометаморфічних" товщ побузького комплексу, що мали глобальний характер.

Ключові слова: гранулітовий комплекс, суперкрустальна формація, петропарагенезис, петротип.

Література:

1.    Билонижка П.М., Геренчук Н.К., Зубова С.Н., Кирилюк В.П., Лашманов В.И., Мартынова С.С. Сравнительная характеристика карбонатных пород из разновозрастных докембрийских формаций западной части Украинского щита. Проблемы осадочной геологии докембрия. М.: Наука, 1981. Вып. 6. С. 86—89.

2.    Волков В.П. Химия атмосферы и поверхности Венеры. М.: Наука, 1983. 206 с.

3.    Казанский Ю.П. Введение в теорию осадконакопления. Новосибирск: Наука, 1983. 223 с.

4.    Кирилюк В.П. Об особенностях седиментации, метаморфизма и геологической истории Земли в архее в свете современных представлений о природе Венеры. Геол. журн. 1971. 31, № 6. С. 42—54.

5.    Кирилюк В.П. Модель раннедокембрийского монофациального метаморфизма и ультраметаморфизма. Межвуз. научн. тематич. сб. Геология метаморфических комплексов. Вып. 6. Свердловск: Изд-во Урал. политехн. ин-та, 1977. С. 40—47.

6.    Кирилюк В.П. Особливості ранньодокембрійського метаморфізму та його зв’язку з тектонікою. Геодинаміка. 2013. № 1, Вип. 14. С. 82—97.

7.    Кирилюк В.П., Богданова М.И., Савина Е.И. Петропарагенезисы и возможная природа суперкрустальных формаций побужского гранулитового (западная часть Украинского щита). Статья 1. Общие сведения и породный состав петропарагенезисов. Мінерал. журн. 2019. 41, № 1. С. 60—70. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.060

8.    Лазуренко В.И. Наиболее распространенные ископаемые микроорганизмы из кристаллических пород докембрия юго-западного склона Украинского щита. Геол. журн. 1978. 38, № 3. С. 78—88.

9.    Лазуренко В.И., Мамчур Г.П., Сулейманов С.П., Петренко Л.В. Углеводороды и другие органические вещества железисто-кремнистых и карбонатных пород докембрия Среднего Побужья. Проблемы геологии и стратиграфии докембрия Украины. Киев: Наук. думка, 1979. С. 82—92.

10.  Лазуренко В.И., Рябенко В.А., Хорунжий В.Я. О находке структур возможно органогенного происхождения в кристаллических породах юго-западного склона Украинского щита. Геол. журн. 1976. 36, № 6. С. 126—130.

11.  Лазько Е.М., Кирилюк В.П., Сиворонов А.А., Яценко Г.М. Нижний докембрий западной части Украинского щита (возрастные комплексы и формации). Львов: Вища шк., 1975. 239 с.

12.  Предовский А.А. Реконструкция условий седиментогенеза и вулканизма раннего докембрия. Ленинград: Наука, 1980. 152 с.

13.  Салоп Л.И. Геологическое развитие Земли в докембрии. Ленинград: Недра, 1982. 343 с.

14.  Сиворонов А.А. Геологические условия образования докембрийских железорудных формаций западной части Украинского щита: автореф. дис. … канд. геол.-мин. наук. Львов, 1971. 24 с.

15.  Смирнов А.М. Докембрий северо-запада Тихоокеанского подвижного пояса. М.: Наука, 1976. 224 с.

16.  Травин Л.В. Стратиграфия и дометаморфические формации архея Алдано-Учурского междуречья (Алданский щит): автореф. дис. … канд. геол.-мин. наук. Ленинград, 1975. 29 с.

17.  Фолсом К. Происхождение жизни. Маленький теплый водоем. Пер. с англ. Д.Б. Кирпотин. М.: Мир, 1982. 160 с.

18.  Шульдинер В.И. Геотермический градиент в архее и условия формирования архейских комплексов. Геология и геофизика. 1976. № 2. С. 67—75.

19.  Шульдинер В.И. Докембрийский фундамент Тихоокеанского пояса и обрамляющих платформ. М.: Недра, 1982. 226 с.

20.  Шумлянський Л.В. Геохімія піроксенових плагіогнейсів (ендербітів) Побужжя та ізотопний склад гафнію в цирконах. Мінерал. журн. 2012. 34, № 2. С. 64—79.

21.  Щербаков И.Б. Петрология докембрийских пород центральной части Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1975. 279 с.

 

PDF

Українська