В.І. Павлишин, СИМЕТРІЯ-ДИССИМЕТРІЯ КРИСТАЛІВ СЛЮД І ТОПАЗУ КАМЕРНИХ ПЕГМАТИТІВ ВОЛИНІ: КРИСТАЛОХІМІЧНІ, МОРФОЛОГІЧНІ, ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.01.003

УДК 548.12 + 549.0 + 591/492

СИМЕТРІЯ-ДИССИМЕТРІЯ КРИСТАЛІВ СЛЮД І ТОПАЗУ КАМЕРНИХ ПЕГМАТИТІВ ВОЛИНІ: КРИСТАЛОХІМІЧНІ, МОРФОЛОГІЧНІ, ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ

В.І. Павлишин, д-р геол.-мін. наук, проф., акад. Вищої школи АН України. Researcher ID: D-6558-2019
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: V.I.Pavlyshyn@gmail.com

Д.К. Возняк, д-р геол. наук, гол. наук. співроб. https://orcid.org/0000-0002-6124-2033
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.
03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: dkvoznyak@ukr.net

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2020, 42 (1): 03-11

Анотація: Камерні пегматити Волині у коростенських гранітах приурочені до зони, по якій до камер вільного росту кристалів тривалий час надходили продукти дегазації магми кислого й основного складу. Топаз — найпопулярніший мінерал волинських пегматитів. Характерна морфологічна особливість топазів із пегматитів Волині — сплощеність кристалів вздовж нормалі до граней призми {110}, внаслідок чого їхня зовнішня симетрія понижена (диссиметризація). На прикладі диссиметризованих кристалів топазу чітко окреслюється така колізія: поняття кристал у випадку його диссиметризації втрачає значення мінерального індивіду, набуває гетерогенної будови, яка кореспондується з втратою найголовніших властивостей кристала — однорідності та анізотропії. Для таких диссиметризованих кристалів запропоновано термін "аномальний монокристал" — візуально однорідний кристал, окремі піраміди росту якого на мікрорівні належать до різних точкових груп симетрії. Всебічно висвітлена крізь призму симетрії-диссиметрії тема "Флюїдні потоки та морфологія слюд і топазів" у камерних пегматитах Волині. Зроблено висновок: стовбчасті кристали Li-Fe слюд (інколи без пінакоїда {001}) є наслідком активної взаємодії двох симетрій (принцип Кюрі) — флюїдного потоку та кристала, а диссиметризація кристалів топазу відбувалась в умовах однобічного надходження глибинних флюїдних потоків із симетрією "стріли".
Ключові слова: симетрія-диссиметрія кристалів, глибинний флюїдний потік, топаз, літієво-залізисті слюди, камерні пегматити Волині.
Література:

 1. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. 520 с.
 2. Возняк Д., Матковський О., Павлишин В. Великі й гігантські кристали як критерій генезису камерних пегматитів Волині. Мінерал. зб. 2012. № 62, Вип. 2. С. 36—46.
 3. Возняк Д.К., Павлишин В.І. Фізико-хімічні умови формування та особливості локалізації заноришевих пегматитів Волині (Український щит). Мінерал. журн. 2008. 30, № 1. С. 5—20.
 4. Козлова О.Г. Рост кристаллов. Уч. пособ. Под ред. Н.В. Белова. М.: Изд-во МГУ, 1967. 238 с.
 5. Калюжный В.А. Основы учения о минералообразующих флюидах. Киев: Наук. думка, 1982. 239 с.
 6. Кокшаров Н.И. Предмет минералогии, краткая ее история, кристаллы как настоящие индивидуумы неорганической природы. Зап. Всерос. минерал. об-ва, 1876. 10. С. 133—158.
 7. Лазаренко Е.К., Павлишин В.И., Латыш В.Т., Сорокин Ю.Г. Минералогия и генезис камерных пегматитов Волыни. Львов: Вища шк., 1973. 360 с.
 8. Леммлейн Г.Г. Морфология и генезис кристаллов. М.: Наука, 1973. 328 с
 9. Мінералоутворюючі флюїди та парагенезиси мінералів заноришевих пегматитів Волині. Відп. ред. В.А. Калюжний. Київ: Наук. думка, 1971. 216 с.
 10. Павлишин В.І. Симетрія-диссиметрія кристалів: нові аспекти. Мінерал. журн. 2017. 39, № 4. С. 67—75.
 11. Павлишин В., Довгий С., Пащенко Є., Вовк О. Топаз у надрах України та в історії народів. Вид. 2-е. Київ: Ін-т обдар. дитини НАПН України, 2017. 274 с.
 12. Павлишин В., Матковський О., Довгий С. Історія мінералогії в Україні. Від глибокої давнини до 90-х років ХХ ст. Київ: Master-print, 2019. 436 c.
 13. Петровская Н.В. Что такое полигенные рудные месторождения? Зап. Всес. минерал. об-ва. 1986. № 3. С. 273—286.
 14. Урусов В.С. Симметрия-диссимметрия в эволюции Мира. От рождения Вселенной до развития жизни на Земле. М.: Кн. дом ЛИБРОКОМ, 2013. 266 с.
 15. Цинобер Л.И., Самойлович М.И. Распределение структурных дефектов и аномальная оптическая симметрия в кристаллах кварца. Проблемы современной кристаллографии. М.: Наука, 1975. С. 207—218.
 16. Штукенберг А.Г., Пунин Ю.О. Оптические аномалии в кристаллах. СПб.: Наука, 2004. 263 с.
 17. Шубников А.В. Симметрия и физические свойства пирамид роста. Избр. тр. по кристаллографии. М.: Наука, 1975. С. 248—252.
 18. Шубников А.В., Копцик В.А. Симметрия в науке и искусстве. М.: Наука, 1972. 340 с.
 19. Юшкин Н.П., Шафрановский И.И., Янулов К.П. Законы симметрии в минералогии. Ленинград: Наука, 1986. 335 с.
 20. Akizuki M., Hampar M.C., Zussman J. An explanation of anomalous optical properties of topaz. Mineral. Mag. 1979. 43. P. 237—241.
 21. Akizuki M., Sunugawa I. Stady of the sector structure in adularia by means of optical microscopy, infra-red absorption and electron microscopy. Mineral. Mag. 1978. 42. P. 453—462.

PDF

Українська