NEW BOOK ON THE GEOCHEMISTRY OF HALOGENESIS PROCESSES

  • Posted on: 30 August 2018
  • By: V.Kochelab

I.M. Naumko 1, О.І. Matkovskyi 2
1 Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of the NAS of Ukraine
3-a, Naukova Str., Lviv, Ukraine, 79060
E-mail: igggk@mail.lviv.ua
2 Ivan Franko Lviv National University
4, Hryshevsky Str., Lviv, Ukraine, 79005
E-mail: mineral@franko.lviv.ua
Language: Ukrainian
Mineralogical journal 2018, 40 (3): 105-107

NATIVE GOLD AND DIAMONDS FROM THE PALAEOPROTEROZOIC TERRIGENOUS ROCKS OF THE BILOKOROVYCHI BASIN, NORTH-WESTERN REGION OF THE UKRAINIAN SHIELD

  • Posted on: 30 August 2018
  • By: V.Kochelab

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.03.003

UDK 549.281 : 549.211

V.M. Kvasnytsya, L.V. Shumlyanskyy
M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine
34, Acad. Palladin Ave., Kyiv, Ukraine, 03142
Е-mail: vmkvas@hotmail.com; lshumlyanskyy@yahoo.com
Language: English
Mineralogical journal 2018, 40 (3): 23-38

Mineralogy at the National Academy of Sciences of Ukraine (on the 100th Anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine)

  • Posted on: 30 August 2018
  • By: V.Kochelab

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.03.003

UDC 549 (477)

V.I. Pavlyshyn 1, S.M. Bondarenko 1, A.B. Brik 1, D.K. Voznyak 1, K.O. Ilchenko 1, A.M. Kalinichenko 1, V.M. Kvasnytsya 1, H.O. Kulchytska 1, T.M. Lupashko 1, I.M. Naumko 2, V.P. Semenenko 1, M.M. Taran 1, A.M. Tarashchan 1, V.M. Khomenko 1, D.S. Chernysh 1