Для авторів

У періодичному науковому виданні "Мінералогічний журнал. Mineralogical Journal (Ukraine)" друкуються оригінальні статті, що висвітлюють питання мінералогії, геохімії, петрології, мінералого-геохімічних методів пошуку та оцінки родовищ корисних копалин, а також рецензії на книги та хронікальні матеріали. До розгляду приймаються матеріли, які не були опубліковані раніше і на даний час не розглядаються для опублікування в інших виданнях. Усі оригінальні статті рецензуються провідними українськими та іноземними фахівцями.
Журнал не публікує оглядових статей що не містять нових оригінальних даних. Статті публікуються українською, англійською або російською мовами.

Загальні вимоги

До редакції надсилати паперову копію статті, підписану всіма авторами, електрону копію (обов`язково) і орієнтовний електронний макет статті.

Порядок розміщення матеріалів у паперовій та електронній копіях: УДК, назва статті, прізвища та ініціали авторів, повні назви і адреси установ, де вони працюють (для контактної особи з числа авторів вказувати також електронну адресу), резюме і ключові слова (до 7 слів) мовою статті, текст статті, пристатейні списки бібліографічних посилань, таблиці і рисунки, підрисункові підписи. Кожний рисунок або таблицю, а також підписи до рисунків подавати на окремій сторінці. У статтях українською або російською мовами обов`язково дублювати англійською назви таблиць і підрисункові підписи. Далі, на окремих сторінках, —  резюме з назвою статті, прізвищами авторів, їхнім місцем праці і ключовими словами двома іншими мовами (залежно від мови статті). Усі сторінки нумеруються. У кінці — відомості про кожного автора: прізвище, ім'я та по-батькові, електронна адреса, науковий ступінь, вчене звання. В орієнтовному електронному макеті, на відміну від електронної копії, рисунки і таблиці вставити в текст у потрібному місці, розмір рисунків має відповідати такому, який повинен бути у типографському наборі. Обсяг файла не повинен перевищувати 10 МБ.

До друку приймаються лише структуровані статті, в яких матеріал послідовно подається у вигляді логічно пов'язаних розділів, наприклад: вступ, що включає обґрунтування та формулювання мети досліджень, опис об'єктів і методів досліджень, виклад отриманих оригінальних даних (результати та їх обговорення), висновки. Перед пристатейними списками посилань рекомендується помістити короткий розділ Подяки.
Резюме (100-250 слів) будувати таким чином, щоб читачі без звернення до повного тексту отримали уявлення щодо тематики і рівня здобутих результатів.
Резюме англійською мовою повинно бу ти розширеним (але не більше 250 слів), обов'язково структурованим (можлива рубрикація як у статті) і передавати основні відомості про об'єкти, методи досліджень, отримані результати та висновки.

Оформлення 

Текст набирати у форматі MS WORD шрифтом Times New Roman, розміром 12 pt, через 1,5 інтервали, на сторінці формату А4. Поля: нижнє, верхнє, ліве, праве — 20 мм. Над- і підрядкові індекси, формули і математичні знаки слід набирати з використанням додатку MS EQUATION 3.0. Фізичні величини, окрім загальновживаних винятків, необхідно наводити в одиницях СІ. Обсяг паперової копії статті, зі списком пристатейних посилань та іншомовними резюме включно, не повинен перевищувати 25 сторінок.

Іноземні прізвища і географічні назви передавати мовою статті. У випадку іноземних назв, що не мають усталеного варіанту написання кирилицею, передавати буквами латинського алфавіту відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п).‎

Таблиці повинні мати назви. Примітки і виноски до таблиць слід друкувати безпосередньо під ними. Таблиці набирати шрифтом Times New Roman (розмір 8-10 pt). Кожному значенню у таблиці повинна відповідати одна комірка.

Ілюстрації надавати в електронному вигляді у форматах COREL, TIF, JPG з роздільною здатністю 300 dpi для напівтонових рисунків, 600 dpi — для штрихових. На фотографіях (тільки чорно-білих) вказати верх-низ та масштаб. Текстові написи на рисунках (назви осей, мінералів, умовні позначення), незалежно від мови статті, повинні бути англійською.

Бібліографія

Пристатейні списки бібліографічних посилань складати в алфавітно-хронологічному порядку і оформлювати у двох варіантах.

  1. Відповідно до порядку формування Переліку наукових фахових видань, затвердженого наказом МОНмолодьспорт України від 17.10.2012 № 1111 — згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічні дані повинні містити прізвища та ініціали всіх авторів, назву книги або статті, далі: для книги — місто, видавництво, рік видання і повну кількість сторінок; для статті — назву журналу чи збірника, рік, том (підкреслити) і номер випуску, сторінки початку і кінця статті, її цифровий ідентифікатор – DOI (за наявності); для електронного видання додатково – адресу відповідної веб-сторінки і дату доступу.
  2. Відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз – згідно зі стандартом Наrvаrd. Бібліографічні дані повинні містити (транслітеровані латиницею) прізвища та ініціали всіх авторів статті/книги, рік публікації (в круглих дужках), назву журналу/книги, том і номер випуску журналу, (для книг – видавництво і місце видання), сторінковий інтервал статті, DOI (за наявності). Посилання в тексті на опубліковані літературні джерела слід наводити цифрами у квадратних дужках, що відповідають порядковому номеру джерела у пристатейному списку. Посилання на неопубліковані матеріали неприпустимі.

Реєстрація статті в редакції здійснюється лише за умови дотримання викладених правил для авторів. У випадку суттєвого доопрацювання статті датою її надходження вважається дата подання виправленого варіанту.

Після проходження процедури рецензування і затвердження статті до друку на засіданні Редколегії, авторам надсилається Ліцензійний договір на використання твору. Підписання його усіма авторами є необхідною умовою для опублікування статті. У разі відхилення рукопису редакція надсилає автору повідомлення про причину відхилення. Паперову копію статті редакція не повертає.

За фактичний зміст матеріалів, точність бібліографічних довідок, цитат, написання географічних назв і власних імен несуть відповідальність автори рукопису.

 

Для отримання дозволу на передрук матеріалів необхідно звернутися до редакції видання "Мінералогічний журнал. Mineralogical Journal (Ukraine)".

Українська