Для авторів

<p>У періодичному науковому виданні "Мінералогічний журнал. <em>Mineralogical</em> <em>Journal</em> (<em>Ukraine</em>)" друкуються оригінальні статті, що висвітлюють питання мінералогії, геохімії, петрології, мінералого-геохімічних методів пошуку та оцінки родовищ корисних копалин, а також рецензії на книги та хронікальні матеріали. До розгляду приймаються матеріли, які не були опубліковані раніше і на даний час не розглядаються для опублікування в інших виданнях. Усі оригінальні статті рецензуються провідними українськими та іноземними фахівцями. Журнал <span style="text-decoration: underline;">не публікує оглядових статей</span>, що не містять нових оригінальних даних.</p> <p>Статті публікуються українською, англійською або російською мовами.</p> <p><strong>Загальні вимоги.</strong></p> <p>До редакції надсилати паперову копію статті, <span style="text-decoration: underline;">підписану</span> всіма авторами, електрону копію (обов’язково) і орієнтовний електронний макет статті.</p> <p><em>Порядок розміщення</em> <em>матеріалів</em> у паперовій та електронній копіях: УДК, назва статті, прізвища та ініціали авторів, повні назви і адреси установ, де вони працюють (для контактної особи з числа авторів вказувати також електронну адресу), резюме і<span style="text-decoration: underline;"> ключові слова</span> (до 7 слів) мовою статті, текст статті, пристатейні списки бібліографічних посилань, таблиці і рисунки, підрисункові підписи. Кожний рисунок або таблицю, а також підписи до рисунків подавати на окремій сторінці. У статтях українською або російською мовами <span style="text-decoration: underline;">обов’язково дублювати англійською</span> назви таблиць і підрисункові підписи. Далі, на окремих сторінках, – резюме з назвою статті, прізвищами авторів, їхнім місцем праці і ключовими словами двома іншими мовами (залежно від мови статті). Усі сторінки нумеруються. У кінці – відомості про кожного автора: прізвище, ім’я та по-батькові, електронна адреса, науковий ступінь, вчене звання.</p> <p>В орієнтовному електронному макеті, на відміну від електронної копії, рисунки і таблиці вставити в текст у потрібному місці, розмір рисунків має відповідати такому, який повинен бути у типографському наборі. Обсяг файла не повинен перевищувати 10 МБ.</p> <p>До друку приймаються лише <span style="text-decoration: underline;">структуровані</span> статті, в яких матеріал послідовно подається у вигляді логічно пов’язаних розділів, наприклад: <em>вступ,</em> що включає обґрунтування та формулювання мети досліджень, <em>опис об’єктів</em> і <em>методів досліджень</em>, виклад отриманих оригінальних даних (<em>результати та їх обговорення</em>), <em>висновки</em>. Перед пристатейними списками посилань рекомендується помістити короткий розділ <em>Подяки </em>(Acknowledgements).</p> <p><em>Резюме</em> (100-250 слів) будувати таким чином, щоб читачі без звернення до повного тексту отримали уявлення щодо тематики і рівня здобутих результатів. <a href="http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=1">Резюме англійською мовою</a> повинно бути розширеним (але не більше 250 слів), обов’язково структурованим (можлива рубрикація як у статті)  і передавати основні відомості про об’єкти, методи досліджень, отримані результати та висновки.</p> <p><strong>Оформлення. </strong><em>Текст</em> набирати у форматі <em>MS WORD</em> шрифтом <em>Times New Roman, </em>розміром 12 pt, через 1,5 інтервали, на сторінці формату А4. <em>Поля</em>: нижнє, верхнє, ліве, праве — 20 мм. Над- і підрядкові <em>індекси, формули і математичні знаки</em> слід набирати з використанням додатку <em>MS</em> <em>EQUATION</em> 3.0. <em>Фізичні величини, </em>окрім загальновживаних винятків, необхідно наводити в одиницях СІ. <span style="text-decoration: underline;">Обсяг паперової копії статті</span>, зі списком пристатейних посилань та іншомовними резюме включно, <span style="text-decoration: underline;">не повинен перевищувати 25 сторінок</span><strong>.</strong></p> <p><em>Іноземні прізвища і географічні назви</em> передавати мовою статті. У випадку іноземних назв, що не мають усталеного варіанту написання кирилицею, передавати буквами латинського алфавіту відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (<a href="http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-">http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-</a>п).‎</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><em>Таблиці</em> </span>повинні мати назви. Примітки і виноски до таблиць слід друкувати безпосередньо під ними. Таблиці набирати шрифтом<em> Times New Roman </em>(розмір 8-10 pt). Кожному значенню у таблиці повинна відповідати одна комірка.</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><em>Ілюстрації</em> </span>надавати в електронному вигляді у форматах <em>COREL</em>, <em>TIF</em>, <em>JPG</em> з роздільною здатністю 300 <em>dpi</em> для напівтонових рисунків, 600 <em>dpi</em> — для штрихових. На фотографіях (тільки чорно-білих) вказати верх-низ та масштаб.<span style="text-decoration: underline;"> Текстові написи на рисунках</span> (назви осей, мінералів, умовні позначення), незалежно від мови статті, повинні бути <span style="text-decoration: underline;">англійською</span>.</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><em>Бібліографія</em></span><em>.</em> Пристатейні списки бібліографічних посилань складати в алфавітно-хронологічному порядку і оформлювати у двох варіантах.</p> <ol><li>Відповідно до порядку формування Переліку наукових фахових видань, затвердженого наказом МОНмолодьспорт України від 17.10.2012 № 1111 — згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічні дані повинні містити прізвища та ініціали всіх авторів, назву книги або статті, далі: <em>для книги</em> — місто, видавництво, рік видання і повну кількість сторінок; <em>для статті</em> — назву журналу чи збірника, рік, том (підкреслити) і номер випуску, сторінки початку і кінця статті, її цифровий ідентифікатор – DOI (за наявності); <em>для електронного видання</em> додатково – адресу відповідної веб-сторінки і дату доступу.</li> <li>Відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз – згідно зі <a href="http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2">стандартом </a><em><a href="http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2">Наrvаrd</a></em>. Бібліографічні дані повинні містити (транслітеровані латиницею) прізвища та ініціали всіх авторів статті/книги, рік публікації (в круглих дужках), назву журналу/книги, том і номер випуску журналу, (для книг – видавництво і місце видання), сторінковий інтервал статті, DOI (за наявності). Посилання в тексті на опубліковані літературні джерела слід наводити цифрами у квадратних дужках, що відповідають порядковому номеру джерела у пристатейному списку. Посилання на неопубліковані матеріали неприпустимі.</li> </ol><p><strong>Реєстрація статті в редакції здійснюється лише за умови дотримання викладених правил для авторів. </strong>У випадку суттєвого доопрацювання статті датою її надходження вважається дата подання виправленого варіанту.</p> <p>Після проходження процедури рецензування і затвердження статті до друку на засіданні Редколегії, авторам надсилається <span style="text-decoration: underline;">Ліцензійний договір на використання твору</span>.<strong> Підписання його усіма авторами є необхідною умовою для опублікування </strong>статті. У разі відхилення рукопису редакція надсилає автору повідомлення про причину відхилення. Паперову копію статті редакція не повертає.</p> <p>За фактичний зміст матеріалів, точність бібліографічних довідок, цитат, написання географічних назв і власних імен несуть відповідальність автори рукопису.</p> <p> </p> <p><strong>Для отримання дозволу на передрук матеріалів необхідно звернутися до редакції видання "Мінералогічний журнал. Mineralogical Journal (Ukraine)". </strong></p>
Українська