41 (2)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.02

Mineralogy

PONOMARENKO O.M., MIKUŠ T., KURYLO S.I., BONDARENKO S.M., ZAIATS O.V., HRINCHENKO O.V., SYOMKA V.O., JELEŇ S. New Data on Accessory Minerals of Ruska Polyana Granites of Korsun-Novomyrhorod Pluton of Ukrainian Shield

KVASNYTSYA V.M., KVASNYTSIA I.V., GURNENKО.I.V. Features of the Morphology of CVD Diamond Crystals

GUROV Ye.P., PERMIAKOV V.V. Chromferide in Impact Melt Rocks of the El’gygytgyn Crater (Chukotka, Russia)

KULCHYTSKA H.O., GERASIMETS I.M., VYSHNEVSKYI O.A., BELSKYI V.M. Mineral Inclusions in Zircon from the Velyka Vyska Syenite Massif, Ukrainian Shield

Geochemistry

LEVASHOVA Е.V., VOZNYAK D.K., SKUBLOV S.G., KAULINA T.V., KULCHYTSKA H.O., GALANKINA О.L. Geochemistry of Melt Inclusions in Zircon from Azov Zr-REE Deposit (Ukrainian Shield)

FOMIN Yu.A., VERKHOVTSEV V.G., DEMIKHOV Yu.N., KRAVCHUK Z.N., BORISOVA N.N., STUDZINSKA A.O. The Isotope-Geochemical Studies Tasks of Ore Formation (Uranium and Gold Deposits of Ukraine as an Example)

Discussions

KYRYLYUK V.P., BOGDANOVA M.I., SAVINA E.I. Petroparageneses and Possible Origin of the Bug Area Granulite Complex Supercrustal Formations (Western Part of Ukrainian Shield). Article 2. Petroparageneses of the Supercrustal Formations and Typomorphic Features of Petrotypes

STEPANYUK L.M., HRINCHENKO O.V. Some Debatable Issues About the Stratigraphy of Bug Area Granulite Complex

Chronicle and Bibliography

NAUMKO I.M. Development of Ideas of Academician V.I. Vernadskyi in the Monograph of Petro Bilonizhka "Geochemistry of the Biosphere"

Jubilee of the Scientist: Edward Yakovych Zhovinsky 85 Anniversary

On the 80th Anniversary of Anatoliy Ivanovych Samchuk

English