Правила для авторів

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ  

Періодичне наукове видання "Мінералогічний журнал. Mineralogical Journal (Ukraine)" приймає до друку оригінальні статті, що висвітлюють питання мінералогії, геохімії, петрології, мінералого-геохімічних методів пошуку та оцінки родовищ корисних копалин, а також рецензії на книги та хронікальні матеріали. До розгляду приймаються матеріли, які не були опубліковані раніше і на даний час не розглядаються для опублікування в інших виданнях. Усі оригінальні статті рецензують провідні українські та іноземні фахівці. Журнал не публікує оглядових статей, що не містять нових оригінальних даних. 
Статті публікуються українською та англійською мовами, резюме – двома мовами відповідно.
Плата за редакційну підготовку та публікацію статей у журналі відсутня.

Загальні вимоги 

До редакції надсилати паперову копію статті, підписану всіма авторами і обов’язково електронну копію, яка не повинна відрізнятися від паперової. Бажано надсилати також орієнтовний електронний макет статті (для рецензентів) зі вставленими у потрібному місці таблицями і рисунками задовільного розміру.

Порядок розміщення матеріалів у паперовій та електронній копіях:

УДК,
Назва статті,
Прізвища та ім’я по батькові кожного автора,
Повна назва і адреса установ, де працюють автори,
Електронна адреса контактної особи з числа авторів,
Авторські ідентифікатори ORCID та/або Recearcher ID,
Текст статті (без рисунків і таблиць),
Пристатейні списки бібліографічних посилань,
Таблиці (кожна на окремій сторінці),
Рисунки (кожний на окремій сторінці),
Підрисункові підписи (на окремій сторінці).
Резюме українською і англійською мовами (1800 знаків з пробілами) з назвою статті,  прізвищами авторів, їхнім місцем роботи та ключовими словами (до 7 слів).

Усі сторінки нумеруються. Обсяг паперової або електронної копії наукової статті не повинен перевищувати 25 сторінок, обсяг рецензій на книги і  хронікальних матеріалів – не перевищувати 3 сторінок, обсяг файла з макетом  – не перевищувати 10 МБ.

До статті долучаються відомості про кожного автора: прізвище, ім’я та по-батькові, електронна адреса, науковий ступінь, вчене звання, посада.

До друку приймаються лише структуровані статті, в яких матеріал подано послідовно у вигляді логічно пов’язаних розділів, наприклад: вступ, що включає формулювання та обґрунтування мети досліджень, опис об’єктів і методів досліджень, виклад отриманих оригінальних даних (результати та їх обговорення), висновки. Перед пристатейними списками посилань рекомендується помістити короткий розділ Подяки (Acknowledgements) та відомості про фінансування досліджень (гранти, програми, планова тематика тощо).

Резюме (100-180 слів) будувати таким чином, щоб читачі без звернення до повного тексту отримали уявлення щодо тематики і рівня здобутих результатів. Резюме повинно бути обов’язково структурованим (можлива рубрикація як у статті)  і передавати основні відомості про об’єкти, методи досліджень, отримані результати та зроблені висновки.

Оформлення. Текст набирати у форматі MS Word.doc шрифтом Times New Roman, розміром 12 pt, через 1,5 інтервали, на сторінці формату А4. Поля: нижнє, верхнє, ліве, праве — 20 мм. Над- і підрядкові індекси, формули і математичні знаки слід набирати з використанням додатку MS EQUATION 3.0. Фізичні величини, окрім загальновживаних винятків, необхідно наводити в одиницях СІ.

Іноземні прізвища і географічні назви передавати мовою статті, в україномовних текстах — додатково англійською мовою у дужках після першого згадування у тексті.

Таблиці та їх назви набирати шрифтом Times New Roman (розмір 8-10 pt). Примітки друкувати безпосередньо під таблицями. Назви таблиць і примітки обов’язково дублювати англійською мовою.

Ілюстрації у форматах JPG, TIF, COREL з роздільною здатністю 300 dpi для напівтонових рисунків, 600 dpi — для штрихових долучають до електронної копії. На фотознімках (тільки чорно-білих) зазначити масштаб. Текстові написи на рисунках (назви осей, мінералів, умовні позначки) повинні бути англійською мовою, підрисункові підписи обов’язково дублювати англійською мовою.

Бібліографія. Пристатейні списки бібліографічних посилань складати в алфавітно-хронологічному порядку і оформляти у двох варіантах.

1. Мовою бібліографічного джерела. Бібліографічні дані повинні містити прізвища та ініціали всіх авторів, і назву книги або статті. Далі: для книги чи збірника — місто, видавництво, рік видання, сторінковий обсяг книги або сторінковий інтервал статті  у збірнику; для журналу — назву, рік, том і номер випуску, сторінковий інтервал статті, за наявності її цифровий ідентифікатор – DOI; для електронного видання додатково – адресу відповідної веб-сторінки і дату звернення.

2. Латиницею за стандартом Наrvаrd. Бібліографічні дані, згідно вимог міжнародних наукометричних баз, повинні містити прізвища та ініціали всіх авторів статті/книги, транслітеровані латиницею, та рік публікації в круглих дужках. Далі: для книги або статті у збірнику – назва, видавництво і місце видання, сторінковий обсяг книги / інтервал статті, DOI (за наявності). Для статті в журналі – назва журналу, том і номер випуску журналу, сторінковий інтервал статті, DOI. Для транслітерації рекомендується  стандарт, затверджений Кабінетом Міністрів України від 27.01.2010 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (документ 55-210-п). Транслітерація або переклад назви статті непотрібні. 

Посилання в тексті на опубліковані літературні джерела слід наводити цифрами у квадратних дужках, що відповідають порядковому номеру джерела у пристатейному списку. Посилання на неопубліковані матеріали неприпустимі.

Реєстрація статті в редакції здійснюється лише за умови дотримання правил для авторів. У випадку суттєвого доопрацювання статті датою її надходження вважається дата подання виправленого варіанту.

Після проходження процедури рецензування і затвердження статті до друку на засіданні Редколегії, авторам надсилається ліцензійний договір на використання твору. Підписання його усіма авторами є необхідною умовою для опублікування статті. У разі відхилення рукопису редакція надсилає автору повідомлення про причину відхилення. Паперову копію статті редакція не повертає.

За фактичний зміст матеріалів, точність бібліографічних довідок, цитат, написання географічних назв і власних імен несуть відповідальність автори рукопису.

Для отримання дозволу на передрук матеріалів необхідно звернутися до редакції журналу.

ДО ВІДОМА АВТОРІВ!
Згідно ст.22 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” з 11.09.2020 р. статті російською мовою не приймаються до видання: “Наукові видання публікуються державною мовою, англійською мовою та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу. У разі публікації англійською мовою та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу опубліковані матеріали мають супроводжуватися анотацією та переліком ключових слів державною мовою.”

Українська