Про журнал

Українська

"Мінералогічний журнал. Mineralogical Journal (Ukraine)"   періодичний науково-теоретичний фаховий журнал. Кожна   стаття рецензується провідними вченими. 

Журнал засновано у січні 1979 року. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ   № 12859-1743 ПР від 16.06.2007 р.

Засновники: Національна академія наук України; Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.

Видавець: Видавничий дім "Академперіодика".

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

ISSN 2519-447X (електронна версія), ISSN 2519-2396 (друкована версія). ISSN 0204-3548 використовувався для назви «Минералогический журнал» з 1979 по 2003 р. 

Правильне скорочення назви видання відповідно до ISSN, рекомендоване для оформлення посилань:

 • для електронного: ISSN 2519-447X, Key title: Mìneralogìčnij žurnal (Online), Abbreviated key title: Mìneral. ž. (Online), Parallel title: Mineralogical journal, Parallel title: Mineralogičeskij žurnal;
 • для паперового: ISSN 2519-2396, Key title: Mìneralogìčnij žurnal, Abbreviated key title: Mìneral. ž., Parallel title: Mineralogical journal, Variant title: Mineralogical journal (Ukraine).

DOI журналу: https://doi.org/10.15407/(mineraljournal)

Проблематика: висвітлення питань з мінералогії, біомінералогії, геохронології, пошукової та екологічної геохімії, петрології, рудоутворення, мінералогічних і геохімічних методів пошуку та оцінки родовищ корисних копалин.

"Мінералогічний журнал. Mineralogical Journal (Ukraine)" представлений в системах реферування: 

 • Web of Science Core Collection
  Emerging Sources Citation Index (ESCI) починаючи з Вип. 39 (1) 2017 
 • Index Copernicus Value: ICV 2019 = 71.19
 • CrossRef​​​
 • Google Scolar
 • EBSCO
 • Ulrichsweb
 • ERIH PLUS
 • Open Academic Journals Index​ (OAJI)
 • EuroPub
 • Scientific Indexing Services (SIS)
 • WorldCat
 • ResearchBib (Academic Resource Index)
 • Citefactor - (Academic Scientific Journals) 
 • "Scientific Periodicals of Ukraine" the Vernadsky National Library of Ukraine
 • Ukrainian Abstract Journal "Джерело"

Вищою атестаційною комісією України  "Мінералогічний журнал. Mineralogical Journal (Ukraine)" включено до переліку журналів, в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених ступенів доктора (кандидата) геологічних наук за спеціальностями "Мінералогія, кристалографія", "Петрологія", "Геохімія".

 

Image_attachments: