Геохимические аспекты исследований атмосферного аэрозоля г. Запорожье

УДК 551.3.051 : 551.351 (262.5)

Е.И. Наседкин

Институт геологических наук НАН Украины

01054, г. Киев, Украина, ул. О. Гончара, 55-б

E-mail: nasedevg@ukr.net

Язык: украинский

Минералогический журнал 2017, 39 (2): 57-63

Аннотация: Изложены результаты анализирования данных натурных наблюдений за распределением атмосферного аэрозоля в пределах г. Запорожье. исследования, проведенные на основе непрерывного отбора вещества из воздуха, дали возможность определить закономерности передвижения эоловых потоков в разные временные периоды в течение года, оценить изменения распределения компонентов минерального и химического состава в зависимости от природных факторов. При условии продолжения натурных наблюдений одним из практических результатов указанных исследований будет модель временного распределения ряда тяжелых металлов в веществе атмосферных потоков в пределах индустриальных центров. К
лючевые слова:
атмосферный аэрозоль, тяжелые металлы, Запорожье, минеральный состав, мониторинг.

Литература:
1. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами). — МВО охорони здоров’я України ; наказ № 201 від 09.07.1997 // офіц. сайт МОЗ України. — к., 1997. — [електрон. ресурс]. — режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/
2. Ємельянов В.О., Насєдкін Є.І., Іванова Г.М. Актуальність та передумови створення системи спостережень за станом природних комплексів в зоні взаємодії суходолу та моря // Зб. наук. пр. ІГН НАН України. — 2010. — № 3. — с. 165—169.
3. Мейсон Б.Дж. Физика облаков. — Л. : гидрометеоиздат, 1961. — 541 с.
4. Митропольський О.Ю., Насєдкін Є.І., Федосеєнков С.Г., Іванова Г.М. Відновлення та адаптація проекту моніторингу седиментаційних процесів на шельфі Чорного моря на полігоні "Запоріжжя" // Геология и полезные ископаемые мирового океана. — 2016. — № 3. — с. 89—94.
5. Насєдкін Є.І., Митропольський О.Ю., Іванова Г.М. Моніторинг седиментаційних процесів у зоні взаємодії суходолу та моря. — Севастополь : екосІгідрофізика, 2013. — 295 с.
6. Основні забруднювачі атмосферного повітря за галузями економіки // офіц. сайт департ. екології та прир. ресурсів Запорізької держ. обл. адміністрації. — Запоріжжя, 2016. — [електрон. ресурс]. — режим доступу: http: //zdn.gov.ua/view/.
7. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Запорізькій області у 2009 році / Держ. управління охорони навколиш. природ. середовища в Запорізькій обл. — Запоріжжя, 2010. — 224 с.

Русский