В.І. Павлишин, ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ГЕНЕЗИСУ ТА РОЗПОДІЛУ МІНЕРАЛІВ У НАДРАХ

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.44.04.022

УДК 549:553.21

ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ГЕНЕЗИСУ ТА РОЗПОДІЛУ МІНЕРАЛІВ У НАДРАХ

В.І. Павлишин, д-р геол.-мін. наук, проф., акад. ВШ України, зав. відділу

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: V.I.Pavlyshyn@gmail.com; ResearcherID: D-6558-2019

Д.С. Черниш, канд. геол. наук, зав. відділу

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: chernysh@nas.gov.ua; orcid: 0000-0001-5390-2591 

Г.О. Кульчицька, д-р геол. наук, голов. наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: kulchechanna@gmail.com; orcid: 0000-0002-7206-4797 

О.І. Матковський, д-р геол.-мін. наук, проф.-консультант

Львівський національний університет імені Івана Франка

79005, м. Львів, Україна, вул. Грушевського, 4

E-mail: mineral@lnu.edu.ua; orcid: 0000-0001-7632-6080

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2022, 44 (4): 22-34

Анотація: На підставі аналізу інформації про часовий і просторовий розподіл мінералів у геологічних комплексах, насамперед України, виявлено деякі закономірності взаємозв’язку генезису і розподілу мінералів у надрах. Досліджено розподіл мінералів у магматичних комплексах, пегматитах, гідротермалітах і метаморфітах. Відмічено зв’язок тектоніки і розподілу мінералів. Простежується чітка скерованість геологічного розвитку земної кори: втихомирювання тектонічних процесів — розширення платформ — диференціація мінеральної речовини. Число утворених мінеральних видів стрімко зросло від архейських комплексів до фанерозойських, від "базальтового" до "корового" мінералоутворення, від ультраосновних порід до кислих. Дозеленокам’яна кора Українського щита (УЩ) представлена переважно плагіоклазами та піроксенами, з розвитком гранітоїдів до них долучились кварц і лужні польові шпати. Від ранніх до пізніх етапів розвитку УЩ число видів збільшилось на порядок. На першому місці — Приазовський мегаблок. Максимальне видоутворення пов’язано з лужним магматизмом і процесами за участі летких компонентів, зокрема пегматитоутворенням. Число мінералів у пегматитах сягає сотні видів. Гороутворення призвело до руйнації магматичних порід і утворення нових мінералів. Потужним чинником мінералоутворення стала поява вільного кисню. Накладені процеси з привнесенням глибинних флюїдів сприяли перетворенню і перерозподілу мінералів, формуванню полігенних руд. Розподіл мінералів дає змогу виявляти типоморфні для певних процесів види, що можна використати для встановлення критеріїв зруденіння, його масштабів, ерозійного зрізу рудних тіл. Практичне значення має розподіл різних мінеральних видів, а також одного виду з виявленими за допомогою фізичних методів макро- і мікродефектами, які є наслідком умов мінералоутворювання.

Ключові слова: надра України, мінералоутворення, число мінеральних видів, типоморфні мінерали, полігенні родовища.

Література:

 1. Азовское редкоземельное месторождение Приазовского мегаблока Украинского щита (геология, минералогия, геохимия, генезис, руды, комплексные критерии поисков, проблемы эксплуатации). Под ред. А.Н. Пономаренко, А.В. Анциферова. Донецк: Ноулидж, 2012. 374 с.
 2. Братусь М. Ізотопний склад вуглецю й кисню в мінералах рудоносних та вмісних порід родовищ України Мінерал. зб., 2011. № 61, вип. 1—2. С. 89—113.
 3. Возняк Д.К. До визначення глибини формування заноришевих пегматитів Волині та оцінки потужності зони їх поширення на глибину. Мінерал. журн. 2003. 25, № 1. С. 43—49.
 4. Возняк Д.К. Вуглекислий газ — важлива складова ендогенних процесів мінералоутворення геологічних об’єктів Українського щита. Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки. Матеріали Міжнар. наук. конф. Львів, 2015. С. 31—35.
 5. Возняк Д.К., Бондаренко С.М., Сьомка В.О. Прояви високотермобаричних потоків рідкого СО2 при формуванні Майського родовища золота. Допов. НАН України. 2000. № 7. С. 131—134.
 6. Возняк Д.К., Бельський В.М., Остапенко С.С. Індикаторне значення вторинних флюїдних включень з проміжною мінеральною фазою в кварці. Мінерал. журн. 2012. 34, № 4. С. 34—40.
 7. Возняк Д.К., Бугаєнко В.М., Галабурда Ю.А., Мельников В.С., Павлишин В.І., Бондаренко С.М., Сьомка В.О. Особливості мінерального складу та умов утворення рідкіснометалевих пегматитів західної частини Кіровоградського блоку (Український щит). Минерал. журн. 2000. 22, № 1. С. 21—41.
 8. Возняк Д., Галабурда Ю., Бельський В., Довбуш Т. Нове бачення особливостей умов формування Пержанського берилієвого родовища на Українському щиті. Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки. Матеріали Міжнар. наук. конф. Львів, 2015. С. 37—39.
 9. Возняк Д.К., Крамар О.О., Бельський В.М., Сьомка В.О., Бондаренко С.М., Вишневський О.А. Особливості формування Дібровського REE-U-Th родовища на Українському щиті (за флюїдними включеннями у кварці). Мінерал. журн. 2013. 35, № 4. С. 44—55.
 10. Возняк Д.К., Павлишин В.І. Високобаричні потоки рідкого CO2 та їх роль у мінералоутворенні (на прикладі Українського щита). Минерал. журн. 2001. 23, № 4. С. 12—18.
 11. Возняк Д.К., Павлишин В.І. Фізико-хімічні умови формування та особливості локалізації заноришевих пегматитів Волині (Український щит). Мінерал. журн. 2008. 30, № 1. С. 5—20.
 12. Возняк Д.К., Хоменко В.М., Франц Г., Віденбек М. Фізико-хімічні умови завершального етапу становлення пегматитів Волині за даними термобарометрії та інфрачервоної спектроскопії берилу. Мінерал. журн. 2012. 34, № 2. С. 26—38.
 13. Гинзбург А.И., Тимофеев И.Н., Фельдман Л.Г. Основы геологии гранитных пегматитов. Москва: Недра, 1979. 296 с.
 14. Глевасский Е.Б., Каляев Г.И. Тектоника докембрия Украинского щита. Минерал. журн. 2000. 22, № 2/3. С. 77—91.
 15. Зінченко О.В. Кадастр мінералів Волинського та Інгульського мегаблоків Українського щита (порівняльний аналіз). Зап. Укр. мінерал. тов-ва. 2011. 8. С. 93—95.
 16. Жабин А.Г. Проблемы филогении минералов. Новые идеи в генетической минералогии. Ленинград: Наука, 1983. С. 7—12.
 17. Иванов О.П. Топоминералогический анализ рудных месторождений. Ленинград: Наука, 1991. 209 с.
 18. Красный Л.И. Геолого-структурные особенности суперструктур Земли и связанная с ними минерагения. Докл. АН. 1998. 360, № 5. С. 663—665.
 19. Лазаренко Е.К., Павлишин В.И., Латыш В.Т., Сорокин Ю.Г. Минералогия и генезис камерных пегматитов Волыни. Львов: Вища шк., 1973. 360 с.
 20. Мельников В.С. Кристалохімічна і генетична природа інверсійних двійників лужних польових шпатів: автореф. дис. … д-ра геол. наук. Київ, 2010. 45 с.
 21. Мельников В.С. Генетическое значение инверсионного перехода санидин/микроклин. 1. Флюидный фактор в трансформации двойниковой структуры щелочных полевых шпатов. Мінерал. журн. 2009. 31, № 4. С. 16—29.
 22. Минералогия Криворожского бассейна. Отв. ред. Е.К. Лазаренко. Киев: Наук. думка, 1977. 544 с.
 23. Наливкин В.Д., Якобсон К.Э., Билибина Т.В., Белевцев Я.Н., Бронгулеев В.В., Воробьев И.В., Гарецкий Г.Т., Кочин Г.Г., Шуркин Г.Г. Геологическое строение Восточно-Европейской платформы. Геология Советского Союза. Докл. совет. геологов на 27-ой сессии МГК. Москва: Наука, 1984. Т. 1. С. 27—34.
 24. Павлишин В.И., Белых Н.А., Возняк Д.К., Макивчук О.Ф., Мельников В.С. Метапегматиты: новый генетический тип месторождений редких элементов. Закономерности эволюции земной коры. Тез. докл. Т. II. Санкт-Петербург, 1996. С. 135.
 25. Павлишин В.І., Возняк Д.К. Симетрія-диссиметрія кристалів слюд і топазу камерних пегматитів Волині: кристалохімічні, морфологічні, генетичні аспекти. Мінерал. журн. 2020. 42, № 1. С. 3—11. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.01.003 
 26. Павлишин В.І., Довгий С.О. Мінералогія: Підручник. Київ: КНТ, 2008. 536 с.
 27. Павлишин В.И., Платонов А.Н., Таращан А.Н. Основные закономерности минералообразования на ранних этапах развития земной коры. Минерал. журн. 1998. 20, № 1. С. 72—83.
 28. Платонов О.М., Рокачук Т.А., Таращан А.М., Щербаков І.Б. Про зв’язок термолюмінесцентних властивостей польових шпатів з їх структурними особливостями. Геол. журн. 1971. Вип. 2. С. 87—90.
 29. Рокачук Т.А. Петрологические аспекты люминесценции полевых шпатов. Киев: Наук. думка, 1988. 200 с.
 30. Рокачук Т.А., Платонов А.Н., Таращан А.Н., Щербаков И.Б. Закономерности изменения структурной микродефектности щелочных полевых шпатов гранитоидов Украинского щита (опыт мелкомасштабного минералогического картирования). Зап. Всесоюз. минерал. об-ва. 1982. Вып. 8. С. 277—282.
 31. Рокачук Т.А., Щербаков И.Б., Крамаренко Н.К., Стешин В.А., Слипченко В.В., Леснов Ф.П., Балыкин П.А., Платонова Е.А. Люминесценция салических породообразующих минералов. Петрологические приложения. Киев, 2000. 84 с.
 32. Семененко Н.П. Гранулиты и чарнокиты Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1995. 104 с.
 33. Слободян Б.І., Павлишин В.І., Бондаренко С.М., Степанюк Л.М., Сьомка В.О., Курило С.І. Самороднометалево-сульфідна мінералізація Пержанського рудного вузла (Український щит). Мінерал. журн. 2017. 39, № 4. С. 77—87. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.04.077 
 34. Слободян Б.І., Степанюк Л.М., Бондаренко С.М., Павлишин В.І., Сьомка В.О., Висоцький О.Б., Довбуш Т.І. Галеніт Пержанської рудної зони. Геологія і корисні копалини України. Тези доп. наук. конф., присв. 100-му ювілею Нац. акад. наук України та Держ. служби геології та надр України, 2—4 жовт. 2018 р. Київ, 2018. С. 202—204.
 35. Тугаринов А.И. Общая геохимия. Москва: Атомиздат, 1973. 288 с.
 36. Цымбал С.Н. Состав и геохимические особенности верхней мантии под Украинским щитом (по данным изучения кимберлитов, мантийных ксенолитов и ксенокристов). Зб. тез Міжнар. наук. конф. Київ 1113 верес., 2012. Київ: ТОВ ЦП КОМПРИНТ, 2012. С. 207—210.
 37. Чермак Г. Учебник минералогии. Санкт-Петербург: Типогр. Импер. АН, 1884. 262 с.
 38. Щербак Н.П. Геологическое время и прогнозирование полезных ископаемых. Киев: Знание, 1984. 48 с.
 39. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Бартницкий Е.Н., Верхогляд В.М., Комаристый А.А., Лесная И.М., Мицкевич Н.Ю., Пономаренко А.Н., Скобелев В.М., Щербак Д.Н. Геохронологическая шкала докембрия Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1989. 144 с.
 40. Щербак Н.П., Бартницкий Е.Н., Бибикова Е.В., Бойко В.Л., Легкова Г.В., Лесная И.М., Сироштан Р.И. Ранняя кора Украинского щита (состав и возраст). Ранняя кора: ее состав и возраст. Москва: Наука, 1991. С. 122—151.
 41. Юрк Ю.Ю. Про гранітні пегматити. Геол. журн. 1948. Вип. 1—2. С. 59—68.
 42. Юшкин Н.П. Топоминералогия. Москва: Недра, 1982. 288 с.

PDF

Ukrainian