Д.К. Возняк, ВІК І ТРИВАЛІСТЬ РОСТУ КРИСТАЛІВ У КАМЕРАХ  ПЕГМАТИТІВ ВОЛИНІ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.44.04.035

УДК 549.01(477)

ВІК І ТРИВАЛІСТЬ РОСТУ КРИСТАЛІВ У КАМЕРАХ 

ПЕГМАТИТІВ ВОЛИНІ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

Д.К. Возняк, д-р геол. наук, гол. наук. співроб.

E-mail: dkvoznyak@ukr.net; orcid: 0000-0002-6124-2033 

Л.М. Степанюк, д-р геол. наук, чл.-кор. НАН України, проф., заст. дир.

E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua; orcid: 0000-0001-5591-5169 

Т.І. Довбуш, наук. співроб.

E-mail: tetyana.dovbush@gmail.com; orcid: 0000-0002-3512-3313 

О.А. Вишневський, канд. геол.-мін. наук, пров. наук. співроб.

E-mail: vyshnevskyy@i.ua; orcid: 0000-0002-7206-2185 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2022, 44 (4): 35-42

Анотація: Становлення заноришових пегматитів пов’язане з тектоно-магматичною активізацією регіону їх поширення. Слід очікувати, що гранітні заноришові пегматити Волині формувались продуктами дегазації магми кислого складу. Проте в рості кварцу пізньої генерації, початок кристалізації якого становив близько 200 ºС, були задіяні СО2-флюїди. Вони є продуктами дегазації базитової магми, що брали участь і у рості кристалів за вищих значень температури (˃ 573 ºС). Кристалізація мінералів у заноришах була тривалою: від 1,75 ± 0,10 млрд рр. (вік протогенетичних включень циркону й уранініту в кристалах топазу) до 1,39 млрд рр. (модельний вік включень галеніту в кварці пізньої генерації). Отже, зроблено припущення, що ріст кристалів у заноришах пегматитів Волині тривав досить довго.

Ключові слова: галеніт, сингенетичні та протогенетичні включення, СО2-флюїд, тривалість кристалізації мінералів.

Література:

 1. Беспалько Н.А. Геологическое положение пород Белокоровичской структуры. Геол. журн. 1986. 46, № 3. С. 25—33.
 2. Возняк Д.К. Последовательность кристаллизации галенита, касситерита, гематита и сидерита на конечной стадии формирования пегматитовых тел. Минерал. сб. 1968. № 22, вып. 4. С. 413—416.
 3. Возняк Д.К. Мікровключення та реконструкція умов ендогенного мінералоутворення. Київ: Наук. думка, 2007. 280 с.
 4. Возняк Д.К., Галабурда Ю.А., Черныш Д.С. О генезисе сотовидного кварца. Кварц. Кремнезем. Материалы Междунар. семинара. Сыктывкар, 21—24 июня 2004. Сыктывкар: Геопринт, 2004. С. 70—72.
 5. Возняк Д., Матковський О., Павлишин В. Великі й гігантські кристали як критерій генезису камерних пегматитів Волині. Мінерал. зб. 2012. № 62, вип. 2. С. 36—46.
 6. Возняк Д.К., Остапенко С.С., Павлишин В.І., Щириця Л.Д. Анатомія та орієнтовний вік радіоактивних мінералів включень (на прикладі топазу із пегматитів Волині). Минерал. журн. 1998. 20, № 5. С. 20—33.
 7. Возняк Д.К., Павлишин В.И., Калиниченко А.М., Багмут Н.Н. Инверсионная трещиноватость и α—β-переход кварца. Кварц. Кремнезем. Материалы Междунар. семинара. Сыктывкар, 21—24 июня 2004. Сыктывкар: Геопринт, 2004. С. 46—47.
 8. Возняк Д.К., Павлишин В.І. Фізико-хімічні умови формування та особливості локалізації заноришових пегматитів Волині (Український щит). Мінерал. журн. 2008. 30, № 1. С. 520.
 9. Возняк Д.К., Хоменко В.М., Франц Г., Віденбек М. Фізико-хімічні умови завершального етапу становлення пегматитів Волині за даними термобарометрії та інфрачервоної спектроскопії берилу. Мінерал. журн. 2012. 34, № 2. С. 26—38.
 10. Гинзбург А.И., Родионов Г.Г. О глубинах образования гранитных пегматитов. Геология рудн. месторождений. 1960. № 1. С. 45—54.
 11. Довбуш Т.І., Скобелєв В.М., Степанюк Л.М. Методичні рекомендації з уран-свинцевого, рубідій-стронцієвого та самарій-неодимового ізотопного датування геологічних об’єктів при ГРР. Методичні рекомендації. Київ: УкрДГРІ, 2008. 77 с.
 12. Калюжний В.А. Методи вивчення багатофазових включень у мінералах. Київ: Вид-во АН УРСР, 1961. 168 с.
 13. Калюжный В.А. Основы учения о минералообразующих флюидах. Киев: Наук. думка, 1982. 239 с.
 14. Леммлейн Г.Г. Классификация жидких включений в минералах. Зап. Всесоюз. минерал. об-ва. 1959. 88, № 2. С. 137—143.
 15. Мінералоутворюючі флюїди та парагенезиси мінералів пегматитів заноришевого типу України. Відп. ред. В.А. Калюжний. Київ: Наук. думка, 1971. 216 с.
 16. Мокиевский В.А., Ян Фен-Дзюнь. Новое о твердых включениях в минералах. Зап. Всесоюз. минерал. об-ва. 1961. Ч. 90, № 5. С. 510—520.
 17. Наумов В.Б., Коваленко В.И., Ярмолюк В.В., Дорофеева В.А. Концентрация летучих компонентов (Н2О, Cl, F, S, CO2) в магматических расплавах различных геодинамических обстановок. Геохимия. 2000. № 5. С. 555—564.
 18. Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О. Генезис мінералів. Київ: ВПЦ "Київ. ун-т", 2003. 656 с.
 19. Реддер Э. Флюидные включения в минералах. Т. 2. Использование включений при изучении генезиса пород и руд. Москва: Мир, 1987. 632 с.
 20. Соболев В.С. Петрология восточной части сложного Коростенского плутона. Львов: Изд-во Львовск. ун-та, 1947. 137 с.
 21. Шумлянський Л.В. Результати U-Pb датирования кластогенных цирконов из метаосадочных пород Овручской и Белоковичской впадин, северо-западная часть Украинского щита. Изотопные системы и время геологических процессов. Материалы IV Рос. конф. по изотоп. геохронологии: в 2-х т. (2—4 июня 2009 г., ИГГД РАН), Т. 2. Санкт-Петербург: ИП Каталкина, 2009. С. 282—284.
 22. Шумлянський Л.В., Мазур М.Д. Вік та речовинний склад йотунітів Білокоровицького дайкового поясу. Геолог України. 2010. № 1—2. С. 70—78.
 23. Юрк Ю.Ю. Про гранітні пегматити. Геол. журн. 1948. XI, вип. 1—2. С. 59—68.
 24. Яковлєва В.В., Панченко В.І. Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання. Мінерально-сировинна база Волині. Матеріали 2-ї Всеукр. наук.-краєзнавчої конф. 10 груд. 2009 р., cмт Володарськ-Волинський, 2009. С. 62—74.
 25. Krogh T.E. A low-contamination method for hydrothermal decomposition of zircon and extraction of U and Pb for isotopic age determination. Geochim. Cosmochim. Acta. 1973. 37, No. 3. P. 485—494. https://doi.org/10.1016/0016-7037(73)90213-5 
 26. Ludwig K.R. ISOPLOT for Windows, version 3.00. A Geochronological Toolkit for Microsoft Excel. Berkeley Geochronology Center Special Publication. No. 4. 2003. Р. 70.
 27. Shumlyanskyy L., Ernst R., Söderlund U., Billström K., Mitrokhin O., Tsymbal S. New U-Pb ages for mafic dykes in the Northwestern region of the Ukrainian shield: coeval tholeiitic and jotunitic magmatism. GFF. 2016. 138. P. 79—85. https://doi.org/10.1080/11035897.2015.1116602 
 28. Shumlyanskyy L., Franz G., Glynn S., Mytrokhyn O., Voznyak D., Bilan O. Geochronology of granites of the western Korosten AMCG complex (Ukrainian Shield): implications for the emplacement history and origin of miarolitic pegmatites. Eur. J. Mineral. 2021. 33. P. 703—716. https://doi.org/10.5194/ejm-33-703-2021 
 29. Shumlyanskyy L., Hawkesworth C., Billström K., Bogdanova S., Mytrokhyn O., Romer R., Dhuime B., Claesson S., Ernst R., Whitehouse M., Bilan O. The origin of the Palaeoproterozoic AMCG complexes in the Ukrainian Shield: new U-Pb ages and Hf isotopes in zircon. Precam. Res. 2017. 292. P. 216—239. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2017.02.009 
 30. Shumlyanskyy L., Storey, C.D., Hawkesworth C.J. 207Pb/206Pb age and Hf isotope composition of detrital zircons from the Polissya Series metasediments, western part of Baltica and their possible sorces. Rodinia: supercontinents, superplumes and Scotland. Edinburgh. 6—13 Septem. 2000. Programe and abstracts. P. 72.
 31. Stacey J.S., Kramers J.D. Approximation of terrestrial lead isotope evolution by a two-stage model. Earth and Planet. Sci. Lett. 1975. 26, Iss. 2. P. 207—221. https://doi.org/10.1016/0012-821X(75)90088-6 
 32. Vyshnevskyi O.A. Compositional Zoning in Pyrope From Sedimentary Deposits of Bug Area (Ukraine): Implications for Understanding their Provenance. Mineral. Journ. (Ukraine). 2020. 42, No. 3. P. 17—26. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.03.017

PDF

Ukrainian