Н.О. Крюченко, ХІМІЧНИЙ СКЛАД ВОДИ З ДЖЕРЕЛ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.44.04.061

УДК 550.4(477.87)

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ВОДИ З ДЖЕРЕЛ КАРПАТСЬКОГО

БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Н.О. Крюченко, д-р геол. наук, проф., зав. від.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: nataliya.kryuchenko@gmail.com; orcid: 0000-0001-8774-9089 

Е.Я. Жовинський, д-р геол.-мін. наук, чл.-кор. НАН України, проф., голов. наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: zhovinsky@ukr.net; orcid: 0000-0003-1601-5998 

П.С. Папарига, канд. геол. наук, старш. наук. співроб., зав. лаб.

Карпатський біосферний заповідник

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

90600, м. Рахів, Україна, вул. Красне Плесо, 77

Е-mail: paparyga.ps@ukr.net; orcid: 0000-0002-4021-0809 

О.А. Жук, канд. геол. наук, старш. наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: igmof.zhuk@gmail.com; orcid: 0000-0002-5264-0750 

М.В. Кухар, канд. геол. наук, наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: mvk3@ukr.net; orcid: 0000-0003-3572-5194 

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2022, 44 (3): 61-72

Анотація: Представлено результати досліджень джерел вуглекислих підземних вод у межах Карпатського біосферного заповідника (КБЗ). За результатами статистичної обробки аналізу хімічного складу вод установлено межі вмісту компонентів сольового складу — SO42–, Cl–, Ca2+, Mg2+, HCO3–, Na+ + K+, мінералізація, значення рН, температура, а також СО2. Зроблено порівняння з відомими мінеральними вуглекислими водами Кавказу — Арзні, Нарзан, Боржомі. Наведено можливі джерела надходження вуглекислоти у підземні води. Установлено, що джерело Квелівського лісництва Чорногірського масиву КБЗ є подібним до мінеральних вуглекислих вод типу Нарзан; джерела урочищ Говерла, Підділ та Красне Плесо подібні до вуглекислого мінерального джерела типу Боржомі. Визначено мікрокомпонентний склад (As, Pb, Zn, Cd, Cu, V, Cr, F) джерел вуглекислих вод КБЗ, розраховано медіанний вміст і коефіцієнти концентрації, на основі чого виокремлено джерело, розташоване в урочищі Говерла (с. Луги, Чорногірський масив КБЗ), яке має вищий за фоновий вміст кадмію — у 20 разів, свинцю — у дев’ять разів, й арсену і хрому — у п’ять разів. Розглянуто можливість збагачення води джерела мікрокомпонентами завдяки їх надходженню у підземні води від поліметалевого рудопрояву.

Ключові слова: вуглекислі води, джерела, макроелементний склад, мікроелементний склад, Карпатський біосферний заповідник.

Література:

 1. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия. Москва: Логос, 2000. 627 с.
 2. Гагарина О.В. Оценка и нормирование качества природных вод: критерии, методы, существующие проблемы. Ижевск: Удмуртский ун-т, 2012. 199 с.
 3. Геологическая карта Украинских Карпат и прилегающих прогибов. М-б 1 : 200 000. Ред. В.А. Шакин. Киев: Мингео УССР, 1976. 6 л.
 4. Гопченко Є.Д., Шакірзанова Ж.Р. Гідрохімія України. Одеса: Екологія, 2005. 89 с.
 5. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Папарига П.С. Геохімія об’єктів довкілля Карпатського біосферного заповідника. Київ: Інтерсервіс, 2012. 100 с.
 6. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Папарига П.С. Оцінка мікрокомпонентного забруднення снігового покриву гірських вершин Українських Карпат. Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, сер. Геол. Географ. Екол. 2021. № 54. С. 278—288. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-54-21 
 7. Заставний Ф.Д. Географія України. Київ: Світ, 1994. 472 с.
 8. Иванов В.В. Экологическая геохимия элементов. Кн. 5. Редкие d-элементы. Москва: Экология, 1997. 576 c.
 9. Крайнов С.Р., Рыженко Б.Н., Швец В.М. Геохимия подземных вод. Теоретические, прикладные и экологические аспекты. Москва: ЦентрЛитНефтеГаз, 2012. 672 с.
 10. Крайнов С.Р., Швец В.М. Основы геохимии подземных вод. Москва: Недра, 1980. 285 с.
 11. Ляшкевич З.М., Медведев А.П., Крупский Ю.З. Тектоно-магматическая эволюция Карпат. Киев: Наук. думка, 1995. 132 с.
 12. Мицьків Б.В., Пукач Б.Д., Воробканич В.М. Державна геологічна карта України м-бу 1 : 200 000, аркуші М-34-XXXVI (Хуст), L-34-VI (Бая-Маре), М-35-XXXI (Надвірна), L-35-I (Вішеу-Де-Сус), Карпатська серія. Пояснювальна записка. Київ: УкрДГРІ, 2009. 188 с.
 13. Національний атлас України. За ред. Л.Г. Руденко. Київ: ГНПП Картография, 2008. 440 с.
 14. Піпаш Л.І., Папарига П.С. Моніторинг гідрохімічного складу атмосферних опадів у Карпатському біосферному заповіднику. Природа Карпат. 2016. № 1. С. 95—100.
 15. Природа Закарпатської області. За ред. К.І. Геренчука. Львів: Вища шк., 1981. 156 с.
 16. Природні ліси Українських Карпат. Ред. А. Смалійчук, У. Гребенер. Львів: Карти і атласи, 2018. 104 с.
 17. Рябчиков Б.Е. Современные методы подготовки воды для промышленного и бытового использования (питьевая вода, пищевая промышленность, энергетика). Москва: ДеЛи принт, 2004. 326 с.
 18. Цвєткова Л.Б. Неорганічна хімія. Львів: Магнолія, 2006. 412 с.
 19. Шейко Н.И., Маньшина Н.В. Кавказские минеральные воды. Москва: Вече, 2011. 320 с.
 20. Hage W., Liedl K., Liedl E., Hallbrucker A., Mayer E. Carbonic Acid in the Gas Phase and Its Astrophysical Relevance. Science. 1998. 279 (5355). Р. 1332—1335. https://doi.org/10.1126/science.279.5355.1332 
 21. Jolly W.L. Modern Inorganic Chemistry. New York: McGraw-Hill, 1991. 655 р.
 22. Soli A.L., Byrne R.H. CO2 system hydration and dehydration kinetics and the equilibrium CO2/H2CO3 ratio in aqueous NaCl solution. Marine Chemistry. 2004. 78 (2—3). Р. 65—73. https://doi.org/10.1016/S0304-4203(02)00010-5
 23. Stolte N., Pan D. Large presence of carbonic acid in CO2-rich aqueous fluids under Earth’s mantle conditions. J. Phys. Chem. Lett. 2019. 10 (17). Р. 5135—5141. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.9b01919

PDF

Ukrainian