В.В. Сукач, МІНЕРАЛІЗАЦІЯ МОЛІБДЕНУ КОМПЛЕКСНОГО Au-Mo РОДОВИЩА БАЛКА ЗОЛОТА (СЕРЕДНЄ ПРИДНІПРОВ’Я, УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.44.04.125

УДК 553.411.071+553.462(477.63)

МІНЕРАЛІЗАЦІЯ МОЛІБДЕНУ КОМПЛЕКСНОГО Au-Mo РОДОВИЩА

БАЛКА ЗОЛОТА (СЕРЕДНЄ ПРИДНІПРОВ’Я, УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

В.В. Сукач, д-р геол. наук, зав. відділу

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Палладіна, 34

E-mail: svital@ukr.net; orcid: 0000-0002-4710-7230 

Л.О. Рязанцева, пров. геолог

ДП "Південукргеологія" Дніпровська геологічна експедиція

49005, м. Дніпро, Україна, вул. Чернишевського, 11

E-mail: lryazanceva.09@gmail.com; orcid: 0000-0003-1829-8290 

С.М. Бондаренко, канд. геол. наук, старш. наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Палладіна, 34

E-mail: sbond.igmr@gmail.com; orcid: 0000-0001-7948-3583 

М.С. Котенко, аспірант

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Палладіна, 34

E-mail: kmsoae@gmail.com; orcid: 0000-0002-5004-2968 

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2022, 44 (4): 125-139

Анотація: Золото-молібденове родовище Балка Золота знаходиться у центральній частині Солонянського рудного поля, яке виділяється в південній частині Сурської зеленокам’яної структури Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита. Зруденіння молібдену приурочене до його східного флангу і відоме як Солонянський рудопрояв. Висвітлено такі питання: історія виявлення і вивчення рудопрояву, склад вмісного породного комплексу, структурне положення і умови локалізації мінералізації молібдену, морфологія рудоносних зон і рудних тіл, склад руд, продуктивні мінеральні асоціації, послідовність їх формування, морфологічні особливості молібденіту, загальні уявлення про генезис молібденової мінералізації. Видобування молібденової руди є можливим за умови комплексної розробки родовища Балка Золота, яка в свою чергу стане реальною після старту гірничодобувних робіт у межах Солонянського рудного поля на Сергіївському золото-молібденовому родовищі-аналогу. Рекомендовано виконати додаткові геологорозвідувальні роботи на східному фланзі родовища Балка Золота і комплексну геолого-економічну оцінку покладів золота й молібдену.

Ключові слова: золото-молібденове родовище Балка Золота, Солонянське рудне поле, метабазальти, метадацити, мезоархей, молібденові руди, молібденіт.

Література:

 1. Бобров О.Б., Сукач В.В., Малых М.М., Цыма М.Т., Монахов В.С., Абдельхак Е.А., Маслянка Т.Б. Геология и структура золоторудного месторождения Балка Золотая (Среднее Приднепровье). Відом. Акад. гірн. наук України. 1997. № 4. С. 67—74.
 2. Ляхов Ю.В., Сіворонов А.О., Бобров О.Б., Павлунь М.М., Литвинович О.Р., Краснощок В.М. Флюїдний режим метаморфогенно-гідротермального зруденіння Сурської зеленокам’яної структури (Український щит). Мінерал. зб. Львів. ун-ту. 1994. № 47, вип. 1. С. 27—44.
 3. Покалов В.Т. Поиски, разведка и оценка месторождений молибдена. Москва: Недра, 1984. 196 с.
 4. Синицин В.О., Сукач В.В. Формація монаховітів (середньотемпературних золотоносних субвулканічних кварц-карбонатних метасоматитів) в архейських зеленокам’яних товщах. Теоретичні питання і практика досліджень метасоматичних порід і руд. Тези допов. наук. конф. (до 70-річчя В.С. Монахова), 14—16 берез. 2012. Київ, 2012. С. 71—73.
 5. Сукач В.В. Геолого-структурні обстановки локалізації зруденіння золота Солонянського рудного поля (Сурська зеленокам’яна структура, Середнє Придніпров’я). Геохронологія та рудоносність докембрію та фанерозою. Зб. тез наук. конф. з міжнар. участю (Київ, 17—18 листоп. 2015). Київ, 2015. С. 116—117.
 6. Сукач В.В. Геологічна будова та золотоносність Солонянського рудного поля (Сурська структура, Середнє Придніпров’я): автореф. дис. … канд. геол. наук. Львів, 2002. 17 с.
 7. Сукач В.В. Стратиграфія і магматизм зеленокам’яних комплексів Середнього Придніпров’я на прикладі Сурської структури. Мінерал. ресурси України. 2005. № 4. С. 29—34.
 8. Сукач В.В., Некряч А.І., Бобров О.Б., Малюк Б.І., Монахов В.С. Речовинний склад та стратиграфічне положення золотовміщуючої аполлонівсько-сергіївської вулкано-плутонічної асоціації (Середнє Придніпров’я, Український щит), Геологія і магматизм докембрію Українського щита. Ред. М.П. Щербак; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. Київ, 2000. С. 112—115.
 9. Сукач В.В., Рязанцева Л.О. Комплексні золото-молібденові родовища та рудопрояви в зеленокам’яних поясах Середнього Придніпров’я Українського щита. Мінеральні ресурси України. 2018. № 2. С. 3—9. https://doi.org/10.31996/mru.2018.2.3-9 
 10. Сукач В.В., Рязанцева Л., Сьомка В.О., Бондаренко С.М. Молібденова мінералізація Сергіївського Au-Mo родовища (Середнє Придніпров’я, Український щит). Мінеральні ресурси України. 2020. № 1. С. 3—11. https://doi.org/10.31996/mru.2020.1.3-11 
 11. Сукач В.В., Синицин В.О. Геолого-структурні обстановки локалізації золотоносних монаховітів у зеленокам’яних структурах Середнього Придніпров’я. Метасоматизм та рудоутворення. Міжнар. конф., 5—7 жовт. 2016 р. Київ, 2016. С. 65—78.
 12. Сьомка В.О. Елементи-домішки в молібденітах із докембрійських комплексів Українського щита. Геохімія та рудоутворення. 2009. № 27. С. 98—101.
 13. Тытык В.М., Фролов П.В. Молибденовое месторождение Лобаш крупный перспективный объект в Республике Карелия. Тр. Карельского науч. центра РАН. 2014. № 1. С. 56—62.
 14. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Архей. Киев: Наук. думка, 2005. 241 с.
 15. Bobrov O.B., Gurskiy D.S., Krasnozhon M.D. et al. Main types of rock complexes and mineral deposits in the Ukrainian Shield. Geological excursion guidebook. Kyiv: Geographica, 2002. 166 p.
 16. Jebrak M., Doucet P. Geology and gold-molybdenum porphyry mineralisation of the Archean Taschereau-Launay plutons, Abitibi, Quebec. Precam. Res. 2002. 115, Iss. 1—4. P. 329—348. https://doi.org/10.1016/S0301-9268(02)00015-3 
 17. Pan Y., Fleet M.E. The late Archean Hemlo gold deposit, Ontario, Canada: a review and synthesis, Ore Geol. Revs. 1995. 9, Iss. 6. P. 455—488. https://doi.org/10.1016/0169-1368(95)00003-K 
 18. Syomka V.A. Genetic types of molybdenum mineralization in the Ukrainian Shield Precambrian. The abstr. of Int. Simp. "Metallogeny of Precambrian Shields". Kyiv, Septem., 1326. Kyiv, 2002. P. 95. 
 19. Weihed P., Eilu P., Larsen R.B., Stendal H., Tontti M. Metallic mineral deposits in the Nordic countries. Episodes. 2008. 31, № 1. P. 125—132. https://doi.org/10.18814/epiiugs/2008/v31i1/017    

PDF

Ukrainian