О.І. Матковський, ІСТОРІЯ МІНЕРАЛОГІЇ В ПРАЦЯХ АКАДЕМІКА ЄВГЕНА ЛАЗАРЕНКА, ЙОГО УЧНІВ І ПОСЛІДОВНИКІВ (до 110-річчя від дня народження вченого)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.44.04.140

УДК 001.9:549(477)

ІСТОРІЯ МІНЕРАЛОГІЇ В ПРАЦЯХ АКАДЕМІКА ЄВГЕНА ЛАЗАРЕНКА,

ЙОГО УЧНІВ І ПОСЛІДОВНИКІВ (до 110-річчя від дня народження вченого)

О.І. Матковський, д-р геол.-мін. наук, проф.-консультант

E-mail: mineral@lnu.edu.ua; orcid: 0000-0001-7632-6080

Є.М. Сливко, канд. геол.-мін. наук, доцент

E-mail: emslivko@i.ua; orcid: 0000-0002-2731-0602 

Львівський національний університет імені Івана Франка

79005, м. Львів, Україна, вул. Грушевського, 4

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2022, 44 (4): 140-147

Анотація: Історія мінералогічної науки посідає чільне місце в науково-педагогічних працях академіка Євгена Лазаренка: у монографічних зведеннях з регіональної й генетичної мінералогії, п’яти виданнях підручника "Курс мінералогії", знаменитому "Мінералогічному словнику". Низку окремих статей (одноосібних або зі співавторами) присвячено історії мінералогії загалом та Україні зокрема. Не всі задуми вченого вдалося здійснити за його життя, однак учні й послідовники Євгена Костянтиновича — представники наукової мінералогічної школи, яка має його ім’я, члени Українського мінералогічного товариства, намагаються продовжувати справу свого вчителя. Різноманітні аспекти історії розвитку мінералогічних досліджень висвітлюють у спеціалізованих виданнях — "Мінералогічному збірнику". "Мінералогічному журналі", "Записках Українського мінералогічного товариства". Їх обговорюють на наукових читаннях імені акад. Є. Лазаренка, з’їздах Українського мінералогічного товариства та інших наукових форумах. Історії розвитку мінералогії в Україні й загалом присвячено спеціальні розділи в сучасних підручниках, навчальних посібниках, довідкових виданнях, а останніми роками — і низку спеціалізованих монографічних видань.

Ключові слова: історія мінералогії, Євген Лазаренко, Українське мінералогічне товариство, мінералогічна школа акад. Є. Лазаренка.

Література:

 1. Академік Євген Лазаренко. Нарис про життєвий і творчий шлях, спогади, фотоальбом. Авт. нарису і упоряд. О. Матковський, П. Білоніжка, В. Павлишин. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 304 с.
 2. Доповіді, виголошені на ІХ з’їзді Українського мінералогічного товариства. Зап. Укр. мінерал. т-ва. 2017. Т. 14. 92 с.
 3. Зап. Укр. мінерал. т-ва. 2004. Т. 1. 102 с.
 4. Зап. Укр. мінерал. т-ва. 2005. Т. 2. 160 с.
 5. Зап. Укр. мінерал. т-ва. 2018. Т. 15. 124 c.
 6. Зап. Укр. мінерал. т-ва.. 2019. Т. 16. 124 с.
 7. Зап. Укр. мінерал. т-ва. 2020. Т. 17. 100 с.
 8. Євген Костянтинович Лазаренко. Бібліографія вчених України. Відп. ред. В.І. Павлишин. Київ: Наук. думка, 1992. 56 с.
 9. Євген Лазаренко — видатна постать ХХ століття. Авт. доп. і упоряд. О. Матковський, П. Білоніжка, В. Павлишин. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 242 с.
 10. История минералогических исследований на Украине. Сб. науч. тр. Отв. ред. Ю.П. Мельник. Киев: Наук. думка, 1991. 160 с.
 11. Лазаренко Е.К. Развитие минералогии в Украинской ССР за 30 лет Советской власти. Минерал. сб. 1948. № 2. С. 5—24.
 12. Лазаренко Є.К. 300 років Львівського університету. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1961. 83 с.
 13. Лазаренко Е.К., Матковский О.И., Сливко М.М. Развитие минералогии на Украине за годы Советской власти. Минерал. сб. 1967. № 21, вып. 1. С. 6—34.
 14. Матеріали ІХ з’їзду Українського мінералогічного товариства. Зап. Укр. мінерал. т-ва. 2016. Т. 3. 173 с.
 15. Матковський О. Мінералогічна школа академіка Євгена Лазаренка та її внесок у розвиток сучасної мінералогії. Мінерал. зб. 2016. № 66, вип. 2. С. 3—23.
 16. Матковський О. Внесок у розвиток української мінералогії вчених, опосередковано пов’язаних з мінералогічною школою Євгена Лазаренка. Мінерал. зб. 2019. № 69, вип. 1—2. С. 3—16.
 17. Матковський Орест. Розвиток мінералогічних досліджень у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 194 с.
 18. Матковський О., Наумко І., Павлунь М., Сливко Є. Термобарогеохімія в Україні. Львів: Простір-М, 2021. 282 с.
 19. Матковський О., Павлишин В., Сливко Є. Основи мінералогії України: Підручник. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 856 с.
 20. Матковський Орест, Сливко Євгенія. Наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка та їхній внесок у розвиток сучасної мінералогії. Мінерал. зб. 2021. № 71. С. 3—27. http://dx.doi.org/10.30970/min.71
 21. Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О. Здобутки мінералогії в Україні. До 100-річчя Геологічної служби України та Національної академії наук України. Київ: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. 146 с. https://doi.org/10.17721/1728-2713.80.13
 22. Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О. Історія мінералогії в Україні. Від глибокої давнини до 90-х років ХХ ст. Київ, 2021. 464 с.

PDF

Ukrainian