Scarn Gold Mineralization of the Bandurka Ore Occurrences (Ingul Megablock, Ukrainian Shield)

UDC 549.283 (477)
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.008

N.М. Lyzhachenkо (1), S.М. Bondarenko (2), S.І. Kurylо (2), V.О. Syоmkа (1), O.V. Grinchenko (3)
(1) SE "Institute of environmental Geochemistry of the NAS of Ukraine"
34a, acad. Palladin av., Kyiv142, Ukraine, 03680
E-mail: albeet@ukr.net
(2) M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine
34, Acad. Palladina Pr., Kyiv-142, Ukraine, 03680
E-mail: kurylo.sergiy@gmail.com
(3) Taras Shevchenko Kyiv National University
90, Vasylkivska Str., Kyiv, Ukraine, 03022
E-mail: alexgrin@univ.Kiev.ua
Language: Ukrainian
Mineralogical journal 2017, 39 (2): 8-18
Abstract:
Gold mineralization was investigated in the contactmetasomatic rocks of Bandurka structure within the Bratskyi synclinorium in the West of the Ingul megablock. The geological conditions of the noble metals concentration in geological and tectonic structures are shown. The main types of host rocks and the position of gold mineralization in the context of deep wells have been characterized. The features of the behavior of native gold, its typical parageneses and associations have been studied. The latter include compounds of Bi, Te (bismuthinite, maldonite, tellurides Bi, löllingite, arsenopyrite, nickeline, gersdorffite et al.), which are constant components of polymineral submicroscopic intergrowths — aggregates with native gold. It was revealed from the results of microprobe analysis that the high grade gold predominates in skarns and lowgrade submicroscopic "arsenopyrite" gold is available in intersecting bodies microcline granites. Carbonaceous substance plays a significant role in the formation of gold mineralization.
Keywords: native gold, mineral associations, ore mineralization, Bandurka structure, Ukrainian Shield.
References:
1. Klochkov, B.M., Bilinska, Ya.P., Shevchenko, O.M., Khvorova, G.P., Vozgrin, B.D., Piyiar, Yu.K., Sidorova, D.A., Pashkevich, I.K., Krasovskiy, S.S., Orlyuk, M.I. and Veklich, Yu.M. (2001), Derzhavna geologіchna karta Ukrainy, Arkush M-35-XXIV (Noukrainka), Tsentral’noukrains’ka serіia, 1 : 200000, UkrDGRI, ua, 120 p.
2. Bondarenko, S.M. (2006), Gold mineralization in Western part of the Ukrainian Shield, abstract of PhD dissertation, Kyiv, UA, 20 p.
3. Bondarenko, S.M., Grinchenko, O.V., Ivanov, B.N. and Syomka, V.O. (2004), Geologija ta genezys rudnyh rodovush Ukrainy, Zb. materialiv nauk.-tehnich. narady (Kyiv, 2004), Depart. Derzh. geolog. sluzhby Derzh. komitety pryrodnych resursiv Ukrainy, Kyiv, UA, pp. 81-83.
4. Grinchenko, O.V., Bondarenko, S.M. and Syomka, V.O. (2006), Metalogeniya drevnich i sovremennyh okeanov, 2006, XII Nauch. studencheskaja shkola (24-28 аpr. 2006), Intut mineralogii Uro RAS, мiass, RU, pp. 60-63.
5. Ivanov, B.N. and Lysenko, V.V. (1999), Naukovi osnovy prognosuvannia, poshukiv ta otsinky rodovyshch zolota, Materialy Mizhnar. konf., Lviv, UA, p. 54.
6. Starostenko, V.I. and Hintov, O.B. (ed.) (2013), Kirovogradskyi rudnyi rajon. Glubinnoe stroenie. Tektonofizicheskij analiz. Mestorozhdenija rudnyh poleznyh iskopaemyh, Vydvo Prastyi lyudy, Kiev, UA, 500 p.
7. Kobzar’, V.N. (1981), Lower Proterozoic sedimentation and issues of metallogeny of the Central part of the Ukrainian Shield, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 105 p.
8. Komarov, A.N. (1978), Dokl. AN USSR. Ser. B, No 6, Kyiv, UA, pp. 594-597.
9. Goshovskyi, S.V. (ed.) (2003), Comprehensive metallogeny map of Ukraine. Explanatory note, UkrSGRI, Kyiv, UA, 326 p.
10. Kuznetsov, Yu.O., Hrytsenyuk, V.I. and Vedeneev, E.V. (1977), Mineralogical criteria for searches rare and nonferrous metals within the Ukrainian Shield, nauk. dumka, kyiv, ua, pp. 86-89.
11. Melnychuk, E.A., Nechaev, S.V., Bondarenko, S.M. and Syomka, V.O. (1989), Dokl. AN USSR, Kyiv, UA, No 2, pp. 15-19.
12. Nechaev, S.V. and Syomka, V.O. (1989), Scarns of Ukraine, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 212 p.
13. Nechaev, S.V. (1988), Geol. Journ., No 3, Kyiv, UA, pp. 86-90.
14. Nosyrev, I.V., Kramskich, E.P., Robul, V.M. and Savchenko, M.I. (1973), Dokl. AN SSSR, Vol. 210, no 4, ru, pp. 929-930.
15. Nikol’skyi, N.S. (1981), Samorodnye metally v izverzhennyh porodah, Tez. dokl., yakutskyi filial So an SSSr, Yakutsk, RU, p. 30.
16. Ovchinnikov, l.N. (1960), Tr. Sverdlovskogo gorno-geolog. instituta, Vol. 39, Sverdlovsk, RU, p. 494.
17. Okrugin, A.V. (1985), Samorodnoe elementoobrasovanie v endogennyh procesah, tez. dokl. Vsesoyus. konf., Pt 1, Yakutskyi filial So an SSSr, Yakutsk, RU, pp. 30-34.
18. Stepanyuk, l.M., Bondarenko, S.M., Ivanov, B.N., Dovbush, T.I., Kurylo, S.I., Syomka, V.O. and Shestopalova O.Ye. (2014), Geohimiya i rudoobrazovanie, Vyp. 4, Kyiv, UA, pp. 18-25.
19. Syomka, V.O., Bondarenko, S.M., Pavlyuk, V.M., Kornienko, P.K. and Bondarenko, I.M. (2006), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 28, no 2, Kyiv, UA, pp. 94-107.

English