Mantle-Mineral Xenocrysts from Alkaline-Ultrabasic Rocks in the Bolyarka Intrusion (Volyn Megablock, the Ukrainian Shield)

UDC (552.32 + 552.33) : 549 (477)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.04.005

S.M. Tsymbal (1), Yu.S. Tsymbal (1), V.B. Sobolev (2)

(1) M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine

34, Acad. Palladina Pr., Kyiv-142, Ukraine, 03680

E-mail: tsymbal@igmof.gov.ua

(2) Technical Centre of the NAS of Ukraine

13, Pokrovska Str., Kyiv-70, Ukraine, 04070

E-mail: vsobolev@tcnasu.kiev.ua

Mantle-Mineral Xenocrysts from Alkaline-Ultrabasic Rocks in the Bolyarka Intrusion (Volyn Megablock, the Ukrainian Shield)

Language: Ukrainian

Mineralogical journal 2015, 37 (4): 5-20

Abstract: Bolyarka intrusion is confined to a deep fault. Its capacity is of about 10 m. It consists of hypabyssal olivine melteigites. Its isotopic age is 2046—2023 Ma (U-Pb method by zircon). In these rocks xenocrysts of mantle minerals — Cr-spinel, pyrope, chrome diopside, enstatite have been identified. Cr-spinels represent mixture individuals of different composition. Their Cr2O3 content ranges from 33 to 60 %, Al2O3 — 9 to 35, MgO — 10 to 18, Fe2O3 + FeO — from 12 to 24 %. All they are low titaniferous (TiO2 — <0.6 %). Their four varieties have been found by chemistry features: magneziochromite, alyumochromite, chrompikotite and ferrichromite. The individuals which composition is close to the diamond association chromites from kimberlites are among magneziochromites. The syngenetic inclusions of olivine with forsterite content of 93—94 % of minal and 0.41—0.42 % of NiO were found in two of them. Olivines of such composition are characteristic of inclusions in diamonds of dunite-harzburgite type from the Yakutian and Arkhangelsk kimberlite provinces. The inclusions of more ferruginous olivine (FeO — 7.7—9.2 %) and diopside with a high content of jadeite minal are identified in alumochromite. The source of these rocks were chromite lherzolites graphite — pyrope depth facies. The pyrope is presented by a lowchromium (Cr2O3 — 2.1 %) with moderate calcium (CaO — 4.3 %) variation of lherzolite paragenesis. Xenocryst chromdiopside has increased contents of Na2O (0.5—1 %) and Al2O3 (2.5—5.2 %). Enstatite belongs to alumina-bearing type (Al2O3 — 2—4 %). The reaction rims are developed on xenocrysts of mantle minerals. Initial melt for Bolyarka olivine melteigites has been formed from partial melting of chrome-spinele-bearing pyrope peridotites, including potentially diamondiferous harzburgites and dunites. Studied xenocrysts of pyrope, chromites, diopside and enstatite are products of disintegration of different-depth mantle peridotites that this melt is captured by when moving to the surface. Bolyarka intrusion can be regarded as an unconventional source of mantle mineral xenocrysts located in the vicinity of its sedimentation basins, particularly in Bilokorovychy depression. The presence of chromites and olivines of diamond association in olivine melteigites of Bolyarka intrusion suggests that the potentially diamondiferous rocks dunite and harzburgite are present in the upper mantle of this area.

Keywords: the Ukrainian Shield, Bolyarka intrusion, melteigites, mantle minerals, PT parameters.

References:

1. Bogatikov, O.A. (ed.) (1999), Arhangelskaya almazonosnaya provintsiya (geologiya, petrografiya, geohimiya i mineralogiya), Izd-vo MGU, Moskow, 524 p.
2. Geyko, Yu.V., Gurskiy, D.S., Lykov, L.I., Metalidi, V.S., Pavlyuk, V.N., Prihodko, V.L., Tsymbal, S.M. and Shimkiv, L.M. (2006), Perspektivyi almazonosnosti severo-zapadnoy chasti Ukrainskogo schita, Tsentr Evropy, Kiev-Lvov, 200 p.
3. Geyko, Yu.V., Metalidi, I.S. and Prihodko, V.L. (1999), Mineralni resursi Ukrainy, Kyiv, No 3, pp. 13-15.
4. Ilupin, I.P., Vaganov, V.I. and Prokopchuk, B.I. (1990), Kimberlity, Spravochnik, Nedra, Moskow, 248 p.
5. Ilchenko, K.O. (2008), Domishkovi defekty i henetychni osoblyvosti mikroalmaziv Ukrains'koho schyta (za spektroskopichnymy danymy), Avtoref. dis. kand. geol. nauk, Kyiv, 21 p.
6. Ilchenko, K.O., Kvasnytsya, V.M., Taran, M.M., Kozar, M.A., Pavlyuk, V.M. and Tsymbal, Yu.S. (2003), Mineralogical Journal (Ukraine), Kyiv, Vol. 25 No 5-6, pp. 108-120.
7. Ilchenko, K.O., Kvasnytsya, V.M. and Taran, M.M. (2007), Zapiski UMT, Ukraine, Vyp. 4, pp. 13-37.
8. Kvasnytsya, V.M. (2005), Geologiya almazov - nastoyaschee i buduschee, Voronezh. gos. un-t, Voronezh, pp. 667-674.
9. Kvasnytsya, V.M., Taran, M.M., Wirth, R., Wiedenbeck, M., Thomas, R., Іlchenko, K.O. and Lupashko, T.M. (2005), Mineralogical Journal (Ukraine), Kyiv, Vol. 27 No 4, pp. 47-58.
10. Kryvdik, S.G., Tsymbal, S.M. and Geyko, Yu.V. (2003), Mineralogical Journal (Ukraine), Kyiv, Vol. 25 No 5-6, pp. 57-69.
11. Lupashko, T.M., Taraschan, A.M., Ilchenko, K.O., Kvasnysya, V.M., Taran, M.M. and Tsymbal, Yu.S. (2003), Mineralogical Journal (Ukraine), Kyiv, Vol. 25 No 5-6, pp. 121-129.
12. Malinovskiy, I.Yu., Doroshev, A.M. and Ran, E.N. (1975), Eksperimentalnyie issledovaniya po mineralogii (1974-1975), in Sobolev, V.S. and Godovikov, A.A. (eds), IGiG AN SSSR, Novosibirsk, pp. 110-115.
13. Metalidi, S.V., Zaritskiy, A.I., Tsymbal, S.M., Kvasnytsya, V.M. and Yazvinskiy, V.I. (1982), Mineralogical Journal (Ukraine), Kyiv, Vol. 4 No 3, pp. 20-29.
14. Sobolev, N.V. (1971), Geology and geophysics, Novosibirsk, Russia, No 3, pp. 70-79.
15. Sobolev, N.V., Efimova, E.S., Reymers, L.F., Zaharchenko, O.D., Mahin, A.I. and Usova, L.V. (1997), Geology and geophysics, Novosibirsk, Russia, Vol. 38 No 2, pp. 358-370.
16. Sokolov, G.A. (1948), Chromity Urala, ih sostav, usloviya kristallizatsii i zakonomernosti rasprostraneniya, Tr. In-ta geologicheskih nauk AN SSSR. Ser. Rudnye mestorozhdeniya, Vol. 97 No 12, pp. 3-128.
17. Turkin, A.I. and Sobolev, N.V. (2009), Geology and geophysics, Novosibirsk, Russia, Vol. 50 No 12, pp. 1506-1523.
18. Tsymbal, S.M., Vyshnevskyi, O.A. and Vuyko, V.I. (1984), Dop. AN URSR, Ser. B, Ukraine, No 8, pp. 26-31.
19. Tsymbal, S.M., Geyko, Yu.V., Kryvdik, S.G., Baran, A.N. and Tsymbal, Yu.S. (2008), Actual'nye problemy geologii Belarysi i smezhnyh territorij, Tr. Mezhdunar. nauch. konf., Minsk, 8-9 dek. 2008 g., Minsk, pp. 35-40. 20. Tsymbal, S.M., Geyko, Yu.V., Shumlyanskyy, L.V. and Tsymbal, Yu.S. (2014), 31 Mezhdunar. konf. "Rudnyiy potentsial schelochnogo, kimberlitovogo i karbonatitovogo magmatizma", posvyasch. pamyati akad. F.P. Mitrofanova, Moskow, 7 okt. 2014, Moskow, pp. 84-86.
21. Tsymbal, S.M., Stepanyuk, L.M., Tsymbal, Yu.S. and Geyko, Yu.V. (2011), Mineralogical Journal (Ukraine), Kyiv, Vol. 33 No 2, pp. 66-71.
22. Tsymbal, S.M. and Tsymbal, Yu.S. (2003), Mineralogical Journal (Ukraine), Kyiv, Vol. 25 No 5-6, pp. 40-56.
23. Tsymbal, S.M., Shcherbakov, I.B., Kryvdik, S.G. and Labuznyiy, V.F. (1997), Mineralogical Journal (Ukraine), Kyiv, Vol. 19 No 3, pp. 61-80.
24. Chelischev, N.F. (1970), Ontogenicheskie metodyi izucheniya mineralov, Nauka, Moskow, pp. 124-129.
25. Brey, G.P. and Köhler, T. (1979), J. Petrol., 1990, Vol. 31, pp. 1353-1378.
26. Fabries, J. (1979), Contribs Mineral. and Petrol., Vol. 69, pp. 329-336. https://doi.org/10.1007/BF00372258 
27. Griffin, W.L., Cousens, D.R., Ryan, C.G., Sie, S.H. and Suter, G.F. (1989), Contribs Mineral. and Petrol., Vol. 103, pp. 199-202. https://doi.org/10.1007/BF00378505 
28. Grütter, H., Latti, D. and Menzies, A. (2006), J. Petrol., Vol. 47 No 4, pp. 801-820. https://doi.org/10.1093/petrology/egi096
29. McGregor, I.D. (1974), Amer. Miner., Vol. 59, pp. 110-119.
30. Mercier, S.C.C. (1980), Tectonophysics, Vol. 70 No 1-2, pp. 1-37. https://doi.org/10.1016/0040-1951(80)90019-0 
31. Perkins, D.T., Holland, J.B. and Newton, R.C. (1981), Contribs Mineral. and Petrol., Vol. 78, pp. 99-109. https://doi.org/10.1007/BF00371147 
32. Sachtleben, Th. and Seck, H.A. (1981), Contribs Mineral. and Petrol., Vol. 78, pp. 157-165. https://doi.org/10.1007/BF00373777 
33. Tsymbal, S.M., Kryvdik, S.G., Tsymbal, Yu.S. and Baran, A.N. (2009), Abstr. of XXVI Intern. conf. "Geochemistry of magmatic rocks", May 11-15, 2009, Moskow, Russia, pp. 149-150.

English