V.I. Pavlyshyn. The Ukrainian Geological Committee and its key persons (on the 100th annyversary of the Geological Service of Ukraine

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.01.003
UDC 55.092
V.I. Pavlyshyn
M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine 34, Acad. Palladin Ave., Kyiv, Ukraine, 03142
E-mail: V.I.Pavlyshyn@gmail.com
THE UKRAINIAN GEOLOGICAL COMMITTEE AND ITS KEY PERSONS (ON THE 100TH ANNIVERSARY OF THE GEOLOGICAL SERVICE OF UKRAINE)
Language:
Ukrainian
Mineralogical journal 2018, 40 (1): 3-15
Abstract: The history of the origin, formation and subsequent development of the geological service of Ukraine — Ukrainian Geological Committee (since 1917) is stated in the article. This article also discusses the significant contribution of Ukrainian scientists (V.I. Luchytsky, B.L. Lichkov, V.V. Riznychenko, V.M. Chyrvinsky) to the development of science, applied geology and Ukrainian Geological Committee.
Keywords: the Ukrainian Geological Committee, Geological Service of Ukraine, V.I. Luchytsky, B.L. Lichkov, V.V. Risnychenko, V.M. Chyrvinsky.
References:

 1. Bilonizhka, P., Matkovskyy, O., Pavlun, M. and Slyvko, Ye. (2010), Heolohichnyy fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka,. Vydannya druhe, VTS Lviv. nats. Univ., Lviv, UA, 520 p.
 2. Pavlyshyn, V.I. (ed.) (2011), Heolohiya v Kyivskomu universyteti, VPTS Kyiv Univ., Kyiv, UA, 479 p.
 3. Hoshovskyy, S.V. and Hurskyy, D.S. (1998), Mineralni resursy Ukrayiny, No. 1, Kyiv, UA, pp. 3-5.
 4. Hurskyy, D.S. (2008), Kontseptualni zasady derzhavnoyi mineralno-syrovynnoyi polityky shchodo vykorystannya stratehichno vazhlyvykh dlya ekonomiky krayiny korysnykh kopalyn, ZUKTS press, Lviv, UA, 192 p.
 5. (2006), Derzhavna heolohichna sluzhba, DHS Ukrayiny press, Kyiv, UA, 19 p.
 6. (1993), Istoriya Akademii nauk Ukrayiny. 1918-1923. Dokumenty i materialy, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 563 p.
 7. Melnyk, Yu.P. (ed.) (1991), Istoriya mineralohicheskikh issledovaniy na Ukraine, Sb. nauch. tr., Nauk. dumka, Kyiv, UA, 160 p.
 8. Lazarenko, E.K. (1948), Mineral. sb., No. 2, pp. 5-24.
 9. Larchenkov, E.P., Kravchuk, O.P. and Kravchuk, A.O. (2009), Heolohiya v Odesskom universitete, Feniks press, Odessa, UA, 532 p.
 10. Makarenko, D.Ye. (1998), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 20, No. 1, Kyiv, UA, pp. 3-7.
 11. Makarenko, D.Ye. (2001), Heolohiya v XXI stolitti, Tov. Znannya Ukrayiny, Kyiv, UA, pp. 16-26.
 12. Molyavko, H.I. and Franchuk, V.P. (1985), Heolohy, heohrafy. Byohraficheskyi spravochnik, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 351 p.
 13. Molyavko, V.H. and Zinchenko, O.V. (eds) (1999), Narysy z istoriyi heolohichnykh doslidzhen u Kyivskomu Universyteti, Rada press, Kyiv, UA, 326 p.
 14. Novik, E.O., Permyakov, V.V. and Kovalenko, E.E. (1960), Istoriya heolohicheskikh issledovaniy Donetskoho kamennouholnoho basseyna (1700-1917), Izd-vo AN UkrSSR, Kyiv, UA, 531 p.
 15. Onopriyenko, V.I. (1991), Volodymyr Ivanovych Luchytsky, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 191 p.
 16. Onopriyenko, V.I. and Onopriyenko, M.V. (2008), Chirvinskie, Nauka, Moscow, RU, 303 p.
 17. Pavlyshyn, V.I., Platonov, A.N. and Tarashchan, A.N. (1998), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 20, No. 1, Kyiv, UA, pp. 72-83.
 18. (2003), Riznychenko Volodymyr Vasylyovych (18.X.1870-1.IV.1932), Viddilennya nauk pro Zemlyu Nats. Akad. Nauk Ukrayiny, Kyiv, UA, pp. 68-69.
English