Oxyfluocerite-(Ce) of Chamber Pegmatites of Volyn (the Ukrainian Shield)

UDC 549.47 : 553.062.3 (477)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.03.003

D.K. Voznyak, V.M. Belskyy, O.A. Vyshnevskyy, K.O. Ilchenko, S.I. Kurylo

M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine

34, Acad. Palladin Ave., Kyiv, Ukraine, 03142

E-mail: dkvoznyak@ukr.net, belskyi_vm@ukr.net

OXYFLUOCERITE-(Ce) OF CHAMBER PEGMATITES OF VOLYN (THE UKRAINIAN SHIELD)

Language: Ukrainian

Mineralogical journal 2017, 39 (3): 3-16

Abstract: Fluocerite (tysonit) (Ce, La)F3 — a mineral that occurs rarely in nature. In Ukraine fluocerite occurs in several places of the Ukrainian Shield. In chamber pegmatites of Volyn fluocerite is observed only in the form of inclusions in crystals of topaz, quartz and fluorite from the chambers of free growth. It forms syngenetic dendritic inclusions in topaz and in cell quartz (paramorphism of low-temperature (α) in high-temperature modification (β)) fluocerite occurs near the contact with low-temperature variety of mineral, whilst in the form of elongated prismatic crystals in a light-smoky α-quartz. In both cases, their sizes ranged from 0.1—0.2 to ~1 mm. Refractive indices of optically negative fluocerite: from topaz — no = 1.608 ± 0.002, ne = 1.600 ± 0.002; from quartz — no = 1.605 ± 0.002; ne = 1.596 ± 0.002. REE, Th, Ca, Pb, Si, F were found in fluocerite using electron probe wave microanalyzer JCXA-733 (JEOL, Japan), and the lack of elements up to 100 % is determined by the presence of oxygen in the structure. It has been diagnosed using ED-spectrometer JED-2300 to a scanning electron microscope JSM-6700F. The infrared spectroscopy method (FTIR spectrometer Bruker IFS-66 with FTIR-microscope) has not found OH groups in the mineral, but it has found the presence of structurally related molecules of water. The crystal-chemical formula of mineral: (La0.22Ce0.54Nd0.09Pr0.04Th0.06Ca0.05)1.00O0.49F2.01. There are 2 types of fluocerite inclusions in topaz: one — transparent with several branches of dendrites; other — non-transparent, with many branches. The oxyfluocerite growth in chamber pegmatites of Volyn occurred in acidic aqueous solutions, their density was close to the critical (~ 0.3—0.4 g/cm3), in the temperature range slightly higher than the temperature of β → α-quartz transition (~ 600 °C) (in quartz) and down to 415—370 °C (in topaz) and pressure of 80—100 MPa (in quartz) and 30—40 MPa (in topaz). The oxyfluocerite paragenetic associations: topaz, fluorite, uraninite, albite, columbite, wolframixiolite, protolitionit, quartz, most of which form syngenetic inclusions in topaz crystals. Monazite, without signs of syngenetic growth occurs in the form of powders on old faces in the peripheral zone of topaz crystals. Inclusions of wolframixiolite in topaz are the first discovery of the mineral in Ukraine.

Keywords: fluocerite, mineral inclusions, chamber pegmatites, Volyn megablock, the Ukrainian Shield.

References:

 1. Aleksandrov, V.G. and Harashyna, L.S. (1969), Dokl. AN SSSR, Vol. 189, No. 2, pp. 307-310.
 2. Arkhanhelskaya, V.V. (1970), Dokl. AN SSSR, Vol. 195, No. 6, pp. 1411-1414.
 3. Arkhanhelskaya, V.V. (2008), Struktura i raznoobrazye mineralnogo mira, Materialy Mezhdunar. mineral. sem., Syktyvkar, Geoprynt, Komi Republic, Syktyvkar, RU, pp. 49-50.
 4. Belov, N.V. (1956), Mineral. sb. Lvov. geol. ob-va, No. 10, Lvov, UA, pp. 17-32.
 5. Voznyak, D.K. (1971), Fiziko-himicheskaya harakteristika mineraloobrazuyushchih rastvorov perioda formirovaniya zanoryshey pegmatitov Volyni (po vklyucheniyam v mineralah), Avtoref. dis. kand. geol.-mіneral. nauk, Kyiv, UA, 27 p.
 6. Voznyak, D. (2016), Materialy desyatykh nauk. chytan imeni akad. Ye. Lazarenka, in Matkovskyy, O. (ed.), Lviv, 9-11 veres. 2016, Ivan Franko Lviv Nats. Univ., UA, pp. 19-21, available at: http://geology.lnu.edu.ua/desyati-yuvilejni-naukovi-chytannya-imeni-akademika-evhena-lazarenka
 7. Voznyak, D.K. and Pavlyshyn, V.I. (2008), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 30, No. 1, Kyiv, UA, pp. 5-20.
 8. Voznyak, D.K., Ostapenko, S.S., Pavlyshyn, V.I. and Shchyrytsya, L.D. (1998), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 20, No. 5, Kyiv, UA, pp. 20-33.
 9. Gurov, E.P. and Gurova, E.P. (1974), Mineral. sb. Lvov. geol. ob-va, No. 28, Vyp. 4, Lviv, UA, pp. 41-43.
 10. Gurov, E.P., Gurova, E.P., Loginova, L.G. and Lavitskaya, Yu.A. (1975), Zap. Vsesoyuz. mineral. ob-va, Pt 104, Vyp. 4, Leningrad, RU, pp. 455-458.
 11. Kalyuzhnyy, V.A. (1960), Metody vyvchennya bahatofazovykh vklyuchen u mineralakh, Vyd-vo AN URSR, Kyiv, UA, 170 p.
 12. Kalyuzhnyy, V.A. (1961), Mezhdunar. geol. kongr. Karpato-Balkanskaya assotsiatsiya, Materialy Komissii mineralogii i geokhimii, No. 1, Izd-vo Lvov. Gos. Univ., Lvov, UA, pp. 159-173.
 13. Kalyuzhnyy, V.A. (1976), Geol. Journ., Vol. 36, Vyp. 1, pp. 69-78.
 14. Kalyuzhnyy, V.A. (1982), Osnovy ucheniya o myneraloobrazuyushchikh flyuidah, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 239 p.
 15. Lazarenko, E.E. (1968), Mineral. sb. Lvov. Univ., No. 22, Vyp 1, pp. 80-82.
 16. Lazarenko, E.K., Pavlyshyn, V.I., Latysh, V.T. and Sorokin, Yu.G. (1971), Myneralogiya i genezys kamernykh pehmatitov Volyni, Vyshcha shkola press, Lvov, UA, 360 p.
 17. Lemmleyn, G.G. (1959), Zap. Vsesoyuz. mineral. ob-va, Pt. 88, Vyp. 2, Leningrad, RU, pp. 137-143.
 18. Lazarenko, E.K. (ed.) (1981), Mineralohiya Priazoviya, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 432 p.
 19. Kalyuzhnyy, V.A. (ed.) (1971), Mineraloutvoryuyuchi flyuyidy ta parahenezysy mineraliv zanoryshevykh pehmatytiv Volyni, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 216 p.
 20. Shcherbak, N.P. (ed.) (1990), Mineraly Ukrainy. Kratkyi sprav., Nauk. dumka, Kyiv, UA, 408 p.
 21. Semyonov, E.I. (2001), Orudenenie i mineralizatsiya redkikh zemel, toriya i urana, GEOS Press, Moscow, RU, 307 p.
 22. Somka, V.O., Melnychenko, B.F., Bondarenko, S.M., Grinchenko, O.V. and Somka, L.V. (2011), Geokhimiya ta rudoutvorennya, Vyp. 30, Kyiv, UA, pp. 69-75.
 23. (1968), Flyuotserit, Mineraly. Spravochnik, Vol. II. Vyp. 1, Nauka. Moscow, RU, pp. 60-63.
 24. Chystyakova, M.B. and Kazakova, M.E. (1969), Tr. Mineral. muzeya im. Fersmana AN SSSR, Vyp. 19, RU, pp. 236-238.
 25. Yukhnevych, G.V. (1973), Infrakrasnaya spektroskopiya vody, Nauka, Moscow, RU, 208 p.
 26. Bailey, J.C. (1980), Bull. Geol. Soc. Denmark, Copenhagen, June 10th, Vol. 29, pp. 1-45.
 27. Goldschmidt, V.M. (1926), Geochemische Verteilungsgesetze der Elemente, Norsk videnskaps-akademi i Oslo. Skrifter. I. Mathematisk-naturvidenskabelig klasse, Oslo, pp. 88-94.
 28. Lyckberg, P., Chornousenco, V. and Wilson, W.E. (2009), Mineral. Record, Vol. 40, No. 6, pp. 473-506.
 29. Runciman, W. (1956), Proc. Roy. Soc. A., Vol. 237, No. 1, pp. 30-58.
 30. Chukanov, N.V. and Chervonnyi, A.D. (2016), RRUFF, Infrared Spectroscopy of Minerals and Related Compounds, Farmer, V.C. (ed.), Springer Intern. Publ. Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25349-7
 31. Steyn, J.G.D. (1961), Tysonite from Tides, Geol. Surv. Repts. S, Africa, Bull., 31 p.
 32. Sverdrup, T., Sæbö, P. and Bryn, K. (1965), Norsk Geologisk Tidsskrift, Vol. 45, pp. 177-188.
English