PROSPECTS FOR IDENTIFYING RARE-EARTH DEPOSITS OF "ANADOL TYPE"  IN THE AZOV SEA AREA (UKRAINE)

UDC553.493 (477.62)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.03.085

Ye.M. Sheremet 1, S.G. Kryvdik 1, S.N. Strekozov 2

(1) M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine

34, Acad. Palladin Ave., Kyiv, Ukraine, 03142

E-mail: EvgSheremet@yandex.ru

(2) Priazov KGRЕKP "Pivdenukrgeologiya"

20, Central St., Volnovaha, Donetsk region, Ukraine, 85700

E-mail: ssss21161@gmail.com

PROSPECTS FOR IDENTIFYING RARE-EARTH DEPOSITS OF "ANADOL TYPE"  IN THE AZOV SEA AREA (UKRAINE)

Language: Russian

Mineralogical journal 2017, 39 (3): 85-101

Abstract: Anadol deposit, known as a new type of rare-earth deposits of the Azov Sea area on the basis of a number of characteristic features (main and secondary ore minerals, accessory minerals, ore minerals of metasomatic changes, geochemical characteristics) was compared with known rare-earth deposits of the Azov Sea area — Azov, Mazurovka, Petrovo-Gnutovo, Novo-Poltavka (Chernihiv) and manifestations ― Pishchevik, Pavlopol, Druzhba, Chermalyk. The result was the conclusion about the similarity of Petrovo-Gnutovo field and both with carbonatites of Novo-Poltavka (Chernihiv) deposit. A comparison of the Anadol rare-earth deposits with well-known foreign rare-earth deposits, such as Khaldsan-Buregtey in Mongolia, Bayan-Obo in China, carbonatite deposits of North America showed their similarity by the selected main characteristic signs with the Mountain-Pass and the Hoidas Lake deposits of North America. The differences were in the minerals-carriers of rare earth mineralization. Complete similarity to the main mineral-carrier (orthite) mineralization observed in core field of the Hoidas Lake Saskatchewan, Canada. The most promising area for the discovery of REE deposits and occurrences in the Eastern Azov Sea area, in our opinion, is Krasnovskoe ore field, which includes Pavlopol, Pishchevik, Druzhba, Chermalyk ore manifestations and numerous point rare-earth deposits of carbonatite type, and has a relative resemblance to the ore field deposits of the Mountain-Pass, but is not stripping to the depth. In favor of its prospects according to the data of the geoelectric modeling and geoelectric field research,  the deep conductivity anomaly being  confined to it by these data.

Keywords: Azov Sea area, rare-earth deposit, the prospects for identifying.

References:

 1. Andreev, G.V. and Ripp, G.S. (1996), Zap. Vseros. mineral. obshchestva, Ch. 125, No 6, RU, pp. 24-30.
 2. Andreev, G.V., Ripp G.S., Sharakshinov, A.O. and Minin, A.D. (1964), Redkometal'naya mineralizatsiya shchelochnyh granitoidov Zapadnoy Mongolii, Izd-vo Buriatsk. Nauch. Centr, Ulan-Udeh, RU, 153 p.
 3. Arhangel'skaya, V.V., Byhovskiy, L.Z. and Pozirchuk, L.K. (1996), Krupnye i unikal'nye mestorozhdeniya redkih i blagorodnyh metallov (problemy genezisa i osvoeniya), Tez. dokl. 1 Mezhdunar. simpoz. (St.-Peterburg, 8-11 okt. 1996), St.-Peterburg, RU, pp. 46-48.
 4. Belskyi, V.M. (2013), Fіziko-khіmіchnі umovy formuvannya rіdkіsnozemel’noi ta іtrіevoi mіneralіzatsіi Pryazov’ya (za flyuidnymy vklyuchennyamy v mіneralakh), Abstr. of PhD dis., Kyiv, UA, 22 p.
 5. Belskyy, V.M., Kulchytska, G.О., Voznyak, D.K. and Grechanovska, O.Ye. (2013), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 35, No 1, Kyiv, UA, pp. 50-59.
 6. Glevasskiy, E.B. and Kryvdik, S.G. (1981), Dokembriyskiy karbonatitovyi kompleks Priazov'ya, Kyiv, Nauk. dumka, 228 p.
 7. Glevasskiy, E.B., Osadchiy, V.K., Stadnik, V.A and et al. (1976), Geohimiya i rudoobrazovanie, No 5, Kyiv, UA, pp. 75-80.
 8. Dubyna, O.V. and Kryvdik S.G. (2013), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 35, No 3, Kyiv, UA, pp. 61-73.
 9. Dubyna, O.V., Kryvdik S.G., Samchuk, A.I., Krasyuk, O.P., and Amashukeli, Yu.A. (2012), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 34, No 2, Kyiv, UA, pp. 80-99.
 10. Dubyna, O.V., Kryvdik S.G. and Sobolev, V.B. (2012), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 34, No 3, Kyiv, UA, pp. 22-33.
 11. Dubyna, O.V. (2015), Geohіya luzhnyh porіd Ukrains'kogo shchita, Abstr. of D.Sc. dissertation, Kyiv, UA, 42 p.
 12. Kryvdik, S.G., (1978), Geohimiya i rudoobrazovanie, No 7, Kyiv, UA, pp. 89-97.
 13. Kryvdik, S.G., Legkova, G.V. and Egorova, L.N. (1990), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 12, No 4, Kyiv, UA, pp. 92-97.
 14. Kryvdik, S.G. and Morgun, V.G. (2011), Nauch. tr. UkrNIMI NAN Ukrainy, No 9, Ch. 2, Donetsk, UA, pp. 216-237.
 15. Kryvdik, S.G. and Tkachuk, V.I. (1990), Petrologiya shchelochnyh porod Ukrainskogo shchita, Kyiv, Nauk. dumka, 408 p.
 16. Kryvdik, S.G., Sharygіn, V.V., Morgun, V.G., Kravchenko, G.L. and Dubyna, O.V. (2015), Geol.-miner. vestnik Krivorozhskogo Nat. Univ., No 2 (34), pp. 5-16.
 17. Kuz'menko, V.I. (1946), Sov. geolog, No 12, RU, pp. 49-61.
 18. Kuz'menko, V.І. (1940), Dop. AN URSR, No 3, UA, pp. 35-40.
 19. Kuts, V.P. (1971), Dokl. AN USSR. Ser. B, No 10, UA, pp. 892-894.
 20. Lazarenko, E.K., Lavrinenko, L.F., Buchinskaya, N.I., Galiy, S.A., Voznyak, D.K., Galaburda, Yu.A., Zatsiha, B.V., Ivanova, A.V., Kvasnytsya, V.M., Kulchytska, G.O., Kuts, V.P., Melnikov, V.S., Pavlyshyn, V.I. and Turkevich, G.I. (1981), Mineralogy of Azov region, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 432 p.
 21. Lapizkiy, Eh.M., Kachanov, E.N., Mitkevich, M.V. and Nikonov, A.I. (1974), Geol. Journ., No 2, Kyiv, UA, pp. 144-145.
 22. Marchenko, E.Ya. (1994), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 16, No 5-6, Kyiv, UA, pp. 84-89.
 23. Marchenko, E.Ya., Kon'kov, G.G. and Vlasenko, V.I. (1980), Dokl. AN USSR. Ser. B., No 1, UA, pp 24-27.
 24. Marchenko, E.Ya., Krivonos, V.P., Razdorozhnyy, V.F. and et al. (1991), Dokl. AN USSR, No 9, UA, pp. 129-132.
 25. Mikhaylov, V.A. and Shun'ko, V.V. (2002), Dop. NAN Ukrainy, No 6, UA, pp. 137-140.
 26. Pozharitskaya, L.K. and Vil'kovich, R.V. (1983), Geohimiya, No 7, RU, pp. 1013-1023.
 27. Hvostova, V.A. (1962), Mineralogiya ortita, Tr. In-ta mineralogii, geohimii i kristallohimii redkih ehlementov, Izd-vo AN SSSR, Vyp. 11, Moscow, RU, 120 p.
 28. Khomenko, V.M., Vishnevskiy, A.A. and Strekozov, S.N. (2013), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 35, No 4, Kyiv, UA, pp. 32-43.
 29. Khomenko, V.M., Rede, D., Kosorukov, O.O. and Strekozov, S.N. (2013), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 35, No 4, Kyiv, UA, pp. 11-26.
 30. Sheremet, E.M., Kryvdik, S.G., Strekozov, S.N., Dubyna, O.V. and Setaya, L.D. (2016), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 38, No 4, Kyiv, UA, pp. 75-85. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.04.075
 31. Sheremet, E.M., Melnikov, V.S., Strekozov, S.N., Kozar, N.A. and Voznyak, D.K. (2012), Azovskoe redkozemel’noe mestorozhdenie Priazovskogo megabloka Ukrainskogo shchita (geologiya, mineralogiya, geokhimiya, genezis, rudy, kompleksnye kriterii poiskov, problemy ekspluatatsii), in Ponomarenko, O.M. and Antsiferov, A.V. (eds), Noulidzh, Donetsk, UA, 374 p.
 32. Sheremet, E.M., Kryvdik, S.G., Pigulevskiy, P.I., Kulyk, S.N., Burakhovych, T.K., Zagnitko, V.M., Borodynya, B.N., Strekozov, S.N., Nikolaev, Yu.I., Nikolaev, I.Yu., Setaya, L.D. and Alekhin, V.I. (2010), (ed.), Subshchelochnoy dokembriyskiy mahmatizm i tektono-geofizicheskie osobennosti Vostochnoho Priazov'ya Ukrainskogo shchita, in Antsyferov, A.V. Noulidzh, Donetsk, 289 p.
 33. Sheremet, E.M., Kulik, S.N., Kryvdik, S.G., Pigulevskiy, P.I. and Burakhovich, T.K. (2011), Geologo-geofizicheskie kriterii rudonosnosti i metallogeniya oblastey subdukzii Ukrainskogo shchita, in Antsyferov, A.V. (ed.), Noulidzh, Donetsk, UA, 285 p.
 34. Castor, S.B. (2008), Resource Geology, Vol. 58 (4), pp. 337-347. https://doi.org/10.1111/j.1751-3928.2008.00068.x
 35. Chengyu, Wu (2008), Resource Geology, Vol. 58 (4), pp. 348-354. https://doi.org/10.1111/j.1751-3928.2008.00069.x
 36. Kovalenko, V.I., Tsaryeva, G.M., Goreglyad, A.V., Yarmolyuk, V.V., Troitsky, V.A., Hervig, R.L. and Farmer, G.L. (1995), Econ. Geol., Vol. 90, No 3, pp. 530-547. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.90.3.530
 37. Le Bas, M.J., Keller, J., Kejie, Tao, Williams, C.T. and Zhang, Peishan (1992), Mineral. Petrol., Vol. 46, pp. 195-228. https://doi.org/10.1007/BF01164647
 38. Melnikov, V.S., Kulchitskaya, A.A., Kryvdik, S.G., Gurskiy, D.S. and Strekosov, S.N. (2000), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 22, No 5-6, Kyiv, UA, pp. 39-49.
English