В.І. Павлишин, ЛІТІЙ У НАДРАХ УКРАЇНИ. Частина 1. Поширення й форми знаходження літію в мінеральних комплексах України

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.45.01.003

УДК 549.553.493(477)

ЛІТІЙ У НАДРАХ УКРАЇНИ

Частина 1. Поширення й форми знаходження літію в мінеральних комплексах України

В.І. Павлишин, д-р геол.-мін. наук, проф., акад. ВШ України, зав. відділу

E-mail: V.I.Pavlyshyn@gmail.com; Researcher ID: D-6558-2019 

Н.М. Чернієнко, канд. геол. наук, старш. наук. співроб.

E-mail: nata.cherniyenko@gmail.com; orcid: 0000-0002-1831-234X 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2023, 45 (1): 3-20

Анотація: Автори запланували серію статей, щоб послідовно висвітлити поширення і форми знаходження літію в надрах України, його геохімію й мінералогію, генетичні типи родовищ і рудопроявів, мінералогічні критерії й методи їх пошуку і оцінювання. У першій частині кількісно й якісно проаналізовано поширення і форми знаходження Li у наявних і перспективних об’єктах — Волинському родовищі, Пержанському рудному вузлі, рідкіснометалевих гранітах Приазов’я й Коростенського плутону, рідкіснометалевих пегматитах Приазов’я і Шполянсько-Ташлицького рудного району (Інгульський мегаблок), гідротермалітах Нагольного кряжу (Донбас). Мінералами-концентраторами літію в цих об’єктах, за нашими даними, є такі: сподумен, петаліт, евкриптит, турмаліни, холмквістит, слюди Li-Al ізоморфного ряду (мусковіт-лепідоліт), слюди Li-Fe ізоморфного ряду (аніт (лепідомелан) або сидерофіліт, протолітіоніт, цинвальдит, кріофіліт, лепідоліт), маргарит, донбасит, кукеїт, полілітіоніт (?), тайніоліт, трифіліт, амблігоніт, симферит.

Ключові слова: Український щит, літій, мінерали-концентратори, рідкіснометалеві граніти, пегматит, сподумен, петаліт.

Література:

 1. Акцессорные минералы Украинского щита. Беспалько Н.А., Донской А.Н., Елисеева Г.Д., Казанцева А.И., Козаченко А.И., Корниенко Т.Г., Котько А.Г., Куц В.П., Левковская Н.Ю., Литовченко Е.И., Мицкевич Б.Ф., Орса В.И., Осадчий В.К., Самчук А.И., Стадник В.А., Царовский И.Д., Щербак Н.П. Киев: Наук. думка, 1976. 265 с.
 2. Байраков В.В. Мінералогічна характеристика слюд, збагачених на рідкісні луги. Допов. АН УРСР. Сер. Б. 1973. № 7. С. 579—582.
 3. Байраков В.В., Якубович О.В., Симонов М.А., Борисовский С.Е., Зиборова Т.А. Симферит Li(Mg,Fe3+,Mn3+)2[PO4]2 — новый минерал. Мінерал. журн. 2005. 27, № 2. С. 112—120.
 4. Бакаржиев А.Х., Макивчук О.Ф., Иванов Б.Н. и др. Мелкозернистые петалитовые руды — новый вид литийсодержащего минерального сырья Украины. Мінеральні ресурси України. 2000. № 4. С. 16—18.
 5. Безпалько Н.А. Петрологія і акцесорні мінерали гранітів та метасоматитів Північної Волині. Київ: Наук. думка, 1970. 163 с.
 6. Бугаєнко В.М., Іванов Б.Н., Єрьоменко Г.К., Кушнір С.В. Залізо-магнезіальні слюди екзоконтактових метасоматитів літієвих гранітних пегматитів Шполянсько-Ташлицького рудного району. Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2004. № 1. С. 83—88.
 7. Бучинская К.М., Нечаев С.В. К проблеме пержанских гранитов. Геол. журн. 1990. № 3. С. 22—32.
 8. Возняк Д.К., Бугаєнко В.М., Галабурда Ю.А., Мельников В.С., Павлишин В.І., Бондаренко С.М., Сьомка В.О. Особливості мінерального складу та умов рудоутворення рідкіснометалевих пегматитів західної частини Кіровоградського блоку (Український щит). Минерал. журн. 2000. 22, № 1. С. 21—41.
 9. Возняк Д.К., Павлишин В.І. Високобаричні потоки рідкого СО2 та їх роль у мінералоутворенні (на прикладі Українського щита). Минерал. журн. 2001. 23, № 4. С. 12—18.
 10. Возняк Д.К., Павлишин В.І. Фізико-хімічні умови формування та особливості локалізації заноришевих пегматитів Волині (Український щит). Мінерал. журн. 2008. 30, № 1. С. 5—20.
 11. Войновський А.С., Гурський Д.С., Калінін В.І. та ін. Провідні рудноформаційні типи ендогенних родовищ кольорових, рідкісних та благородних металів докембрію України. Мінеральні ресурси України. 2000. № 3. С. 6—10.
 12. Гаврусевич Б.О., Зінченко О.В., Комоцька Л.С. Особливості розподілу рідкісних лужних елементів у гранітах Коростенського плутону. Вісник Київ. ун-ту. Сер. Геол. та Геогр. 1967. № 8.
 13. Галамай А.Р., Сидор Д.В., Fanwei М. Нетрадиційні запаси літію в Україні. Зб. тез наук. конф. "Геологія і корисні копалини України". Київ 2—4 жовт. 2018 р. Київ, 2018. С. 42—44.
 14. Галецкий Л.С., Зарицкий А.И., Князев Г.И. Субграфические сподуменовые и петалит-сподуменовые пегматиты одного из докембрийских полей. Геол. журн. 1987. 47, № 1. С. 136—141.
 15. Геохимия, минералогия и генетические типы месторождений редких элементов. Т. 1. Геохимия редких элементов. Гл. ред. К.А. Власов. Москва: Наука, 1964. 687 с.
 16. Гинзбург А.И., Тимофеев И.Н., Фельдман Л.Г. Основы геологии гранитных пегматитов. Москва: Недра, 1979. 296 с.
 17. Зинченко О.В. Редкие щелочи в породах северо-западной части Украинского кристаллического щита. В кн.: Полезные ископаемые Украины. IV конф. молодых ученых Украины. Тез. докл. Киев: Наук. думка, 1966. С. 151—154.
 18. Зинченко О.В. Акцессорные литий, рубидий и цезий в породообразующих минералах некоторых типов пород Сущано-Пержанской тектонической зоны. В сб.: Материалы по геологии, геофизике и геохимии Украины, Казахстана, Забайкалья. Киев: Изд-во Киев. ун-та, 1967. № 3. С. 59—65.
 19. Зинченко О.В. Щелочные элементы и таллий в некоторых породах северо-западной оконечности Украинского кристаллического массива. В сб.: Морфология, свойства и генезис минералов. Киев: Наук. думка, 1965. С. 163—171.
 20. Зинченко О.В., Лазарева І.І. Новий прояв топаз-цинвальдитових гранітів в Коростенському плутоні. В зб.: Геологія і магматизм докембрію Українського щита. Київ, 2000. С. 185—187.
 21. Зинченко О.В., Латыш В.Т., Шептура В.И. Щелочные элементы и фтор в породах юго-западной части Коростенского плутона. В сб.: Материалы по геологии, гидрогеологии и геохимии Украины, Казахстана и Забайкалья. Киев: Изд-во Киев. ун-та. 1971. № 8. С. 110—118.
 22. Зинченко О.В., Павлишин В.И. Конституционные и типоморфные особенности слюд из метасоматитов Украины. Минерал. сб. Львов. гос. ун-та. 1980. № 34, вып. 2. С. 53—61.
 23. Зубков Л.Б., Галецкий Л.С., Металиди С.В. Минералы гентгельвиновой группы и их месторождения. Киев: Наук. думка, 1976. 215 с.
 24. Іванов Б.Н., Лисенко В.В., Маківчук О.Ф. та ін. Екзоконтактові метасоматити літієвих гранітних пегматитів Шполянсько-Ташлицького рідкіснометального рудного району. Мінеральні ресурси України. 2000. № 4. С. 11—13.
 25. Івантишин М.М. Акцесорні рідкісні мінерали та розсіяні елементи в гранітах пегматитах Українського кристалічного щита. Київ: Вид-во АН УРСР. 1960. 244 с.
 26. Кушев В.С. Сподуменовые пегматиты в Криворожье. Минерал. сб. Львов. гос. ун-та. 1960. № 4. С. 357—362.
 27. Кушев В.Г. Сподуменовые пегматиты Украины. ДАН СССР. 1961. 138. № 4. С. 928—930.
 28. Лазаренко Е.К., Зинченко О.В., Жухлистов А.П., Звягин Б.Б., Павлишин В.И. Первая находка в СССР слюды (лепидолита) политипной модификации 2.0. ДАН СССР. 1978. 242. № 2. С. 419—422.
 29. Лазаренко Е.К., Павлишин В.И., Латыш В.Т., Сорокин Ю.Г. Морфология и генезис камерных пегматитов Волыни. Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1973. 359 с.
 30. Литвин А.Л., Возняк Д.К., Мельников А.С., Раздорожный В.Ф. Онгониты Украины и условия их кристаллизации. Геол. журн. 1988. № 5. С. 112—119.
 31. Ляхович В.В. Редкие элементы в породообразующих минеральных гранитоидов. Москва: Недра, 1972. 200 с.
 32. Мельников В.С., Павлишин В.И., Бугаенко В.Н., Семка В.А. Редкие элементы Украины. Минерал. журн. 1998. 20, № 1. С. 92—117.
 33. Мельников В.С., Павлишин В.І. Донбасит і алуштит: кристалохімічні та генетичні особливості, проблеми термінології (до 90-річчя акад. Є.К. Лазаренка). Мінерал. зб. 2002. № 52, вип. 2. С. 47—56.
 34. Металиди С.В., Нечаев С.В. Сущано-Пержанская зона. Геология, минералогия, рудоносность. Киев: Наук. думка, 1983. 136 с.
 35. Минералогия Криворожского бассейна. Белевцев Р.Е., Бучинская Н.И., Возняк Д.К., Галабурда Ю.А., Галий С.А., Гершойг Ю.Г., Квасница В.Н., Кульчицкая А.А., Лазаренко Е.К., Мельник Ю.П., Мельников В.С., Павлишин В.И., Пирогов Б.И., Туркевич Г.И. Киев: Наук. думка, 1977. 542 с.
 36. Минералогия Приазовья. Бучинская Н.И., Возняк Д.К., Галабурда Ю.А., Галий С.А., Зациха Б.В., Иванова А.В., Квасница В.Н., Кульчицкая А.А., Куц В.П., Лавриненко Л.Ф., Лазаренко Е.К., Мельников В.С., Павлишин В.И., Туркевич Г.И. Киев: Наук. думка, 1980. 432 с.
 37. Павлишин В.И. Исследование магнезиально-железистых и литиево-железистых слюд Украины: автореф. дис. … канд. геол.-мин. наук. Львов, 1965. 16 с.
 38. Павлишин В.И. Некоторые возможности прогнозирования рудоносности гранитоидов на основе информации по типоморфизму породообразующих минералов (на примере гранитоидов Украинского щита). В сб.: Минералогические критерии оценки рудоносности. Ленинград: Наука, 1984. С. 84—89.
 39. Павлишин В.І., Баклан Ф.Г., Бугаєнко В.М., Возняк Д.К, Галабурда Ю.А., Дехтулінський Е.С., Донськой О.М., Кривдік С.Г., Кульчицька Г.О., Мельников В.С., Радзивіл А.Я., Цимбал С.М. Наукові засади розвитку мінерально-сировинної бази рідкісних металів України. Минерал. журн. 2000. 22, № 1. С. 5—20.
 40. Павлишин В.И., Вовк П.К. Редкие щелочные элементы в минералах камерных пегматитов. Минерал. сб. Львов. гос. ун-та, 1971. № 25. Вып. 1. С. 27—37.
 41. Павлишин В.І., Возняк Д.К. Симетрія-диссиметрія кристалів слюд і топазу камерних пегматитів Волині: кристалохімічні, морфологічні, генетичні аспекти. Мінерал. журн. 2020. 42, № 1. С. 3—11. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.01.003 
 42. Павлишин В.І., Довгий С.О. Мінералогія. Підручник. Київ: КНТ, 2008. 536 с.
 43. Петрология, геофизика и рудоносность редкометальных гранитов Приазовья (Украинский щит). Шеремет Е.М., Седова Е.В., Стрекозов С.Н., Кривдик С.Г., Пигулевский П.И., Николаев И.Ю., Бородыня Б.В., Груба В.В., Николаев Ю.И., Сетая Л.Д., Агаркова Н.Г., Федотов С.М. Луганск: Ноулидж, 2013. 214 с.
 44. Петрология, геохимия и рудоносность интрузивных гранитоидов Украинского щита. Есипчук К.Е., Шеремет Е.М., Зинченко О.В. и др. Отв. ред. Щербаков И.Б. Киев: Наук. думка, 1990. 236 с.
 45. Редкие щелочные металлы в породах Украины. Мицкевич Б.Ф., Беспалько Н.А., Заяц А.П. и др. Киев: Наук. думка, 1976. 233 с.
 46. Редкие элементы Украинского щита. Мицкевич Б.Ф., Беспалько Н.А., Егоров О.С. и др. Киев: Наук. думка, 1986. 256 с.
 47. Редкометальные граниты Украинского щита (петрология, геохимия, геофизика и рудоносность). Шеремет Е.М., Кривдик С.Г., Седова Е.В.; Ред. Пономаренко А.Н., Анциферов А.В. Донецк: Ноулидж, 2014. 250 c.
 48. Розанов К.И., Лавриненко Л.Ф. Редкометальные пегматиты Украины. Москва: Наука, 1979. 140 с.
 49. Таусон Л.В. Геохимия редких элементов в гранитоидах. Москва: Изд-во АН СССР, 1961. 231 с.

PDF

Українська