Особливості утворення Покрово-Киріївського родовища плавикового шпату в Приазов’ї (Український щит)

УДК 549.454.2 (477)

Д.К. Возняк (1), О.М. Пономаренко (1), А.І. Самчук (1), С.М. Стрекозов (2), В.М. Бельський (1), О.О. Косоруков (1)
(1) Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03680, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: dkvoznyak@ukr.net, belskyi_vm@ukr.net
(2) Приазовська КГРЕ, КП "Південьукргеологія"
85700, м. Волноваха, Донецька обл., Україна, вул. Центральна, 20
E-mail: ssss21161@gmail.com
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (1): 75-83

Анотація: Наведено результати вивчення плавикового шпату, виявленого у відносно недавно пробуреній свердловині. Потужність його покладів на глибині 160—170 м дорівнює орієнтовно 5 і 2 м. За даними рентгенофазового аналізу, вміст флюориту у породі часто складає ≥65 %, тобто порода відповідає металургійному сорту руди. Родовище на- лежить до рідкісного типу метасоматичних утворень, що проявилися в карбонатних породах турнейського віку нижнього карбону внаслідок привнесення до них переважно одного елемента — флуору. Флюїдні потоки з флуором відповідають кінцевим продуктам дегазації магми, що брала участь у становленні, найімовірніше, порід Покрово-Киріївського масиву габро-сієнітової формації. Температура утворення флюориту за результатами дослідження декрепітації газово-рідких (рідини ~90—95 %) включень складає ≤(120—160) °С. Вміст REE у флюориті визначено методом ІСР-МS за допомогою аналізатора ЕLEMENT-2. Хондритнормовані спектри REE флюориту Покрово-Киріївського родовища й апатиту Покрово-Киріївського сієнітового масиву характеризуються значною перевагою легких REE над важкими, а значення Eu-мінімуму подібні: Eu/Eu *, відповідно, дорівнює 0,6—0,8, та 0,9.
Ключові слова: Покрово-Киріївське флюоритове родовище, мінеральний склад, флюорит, кальцит, доломіт, хондритнормовані спектри REE.

Література:
1. Бауман Л., Леедер О., Вебер В. Роль глубинных разломов в формировании постмагматической минерализации и их значение для поисков и разведки флюорит-баритовых и других месторождений (на примере Средней Европы) / ВИ ЭМС . — М., 1975. — 16 с.
2. Возняк Д.К., Пономаренко О.М., Самчук А.І., Стрекозов С.М. Нові дані про Покрово-Киріївське родовище плавикового шпату в Приазов’ї // "Геохронологія та рудоносність докембрію та фанерозою" (до 110-річниці від дня народж. акад. АН УРСР М.П. Семененка), (Київ, 17—18 листоп., 2015 р.) : Зб. тез наук. конф. / ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України. — К., 2015. — С. 82—83.
3. Возняк Д.К., Соболєв В.Б., Кульчицька Г.О., Бельський В.М., Галабурда Ю.А. Вміст цирконію і рідкісних земель у природно і експериментально загартованих стеклах первинних магматичних включень у цирконі Азовського Zr-REE родовища (Приазовський мегаблок Українського щита) // Доп. НАН України. — 2012. — № 3. — С. 110—117.
4. Дроздова Т.В., Якубович К.И., Константинов Е.Ф. Об органическом веществе из флюоритовых руд Покрово-Киреевского месторождения в Приазовье // Геохимия. — 1964. — № 6. — С. 573—576.
5. Дубина О.В., Кривдік С.Г., Самчук А.І., Красюк О.П., Амашукелі Ю.А. Закономірності розподілу REE ,Y і Sr в апатитах ендогенних родовищ Українського щита (за даними ICP-МS) // Мінерал. журн. — 2012. — 34, № 2. — С. 80—99.
6. Дубина О.В., Кривдік С.Г. Геохімія рідкіснометалевих сієнітів Українського щита // Мінерал. журн. — 2013. — 35, № 3. — С. 61—72.
7. Дубина О.В., Кривдік С.Г. Геохімічні та петрологічні особливості лужних гранітоїдів Українського щита // Геол. журн. — 2014. — № 3. — С. 83—94.
8. Зарицкий А.И., Стремовский А.М. О новых проявлениях плавикового шпата в Приазовье // Флюорит (ресурсы, закономерности образования и размещения) / Ред. В.П. Петров. — М. : Наука, 1976. — С. 212—216.
9. Кадик А.А., Луканин О.А. Поведение воды и углекислоты в магматических процессах, определяемое их растворимостью // Геохимия. — 1973. — № 2. — С. 163—180.
10. Косухин О.Н., Бакуменко И.Т., Чупин В.П. Магматический этап формирования гранитных пегматитов. — Новосибирск : Наука СО , 1984. — 137 с.
11. Кривдик С.Г., Ткачук В.И. Петрология щелочных пород Украинского щита. — Киев : Наук. думка, 1990. —408 с.
12. Наумов В.Б., Коваленко В.И., Ярмолюк В.В., Дорофеева В.А. Концентрация летучих (Н2О, Сl, F, S, СО 2) в магматических расплавах различных геодинамических обстановок // Геохимия. — 2000. — № 5. — С. 555—564.
13. Панов Б.С., Леедер О. Флюоритовая минерализация Донецкого бассейна и южной части ГДР // Региональная и генетическая минералогия : Республ. межвед. сб. — 1978. — Вып. 2. — С. 26—37.
14. Чумак Д.М. Флюорит // Металічні і неметалічні корисні копалини України. Т. II. Неметалічні корисні копалини. — Київ-Львів : Центр Європи, 2006. — С. 238—250.
15. Шаталов Н.Н. Покрово-Киреевский рудоносный структурный узел зоны сочленения Донбасса с Приазовским мегаблоком Украинского щита // Мінеральні ресурси України. — 2016. — № 2. — С. 22—28.
16. Шеремет Е.М. Фанерозойская рудоносность Восточного Приазовья // "Геохронологія та рудоносність докембрію та фанерозою" (до 110-річниці від дня народж. акад. АН УРСР М.П. Семененка), (Київ, 17—18 листоп., 2015 р.) : Зб. тез наук. конф. / ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України. — К., 2015. — С. 124—125.
17. Щеглов А.Д. Флюоритовые месторождения — индикаторы процессов тектоно-магматической активизации // ДАН СССР . — 1969. — 188, № 2. — С. 421—423.
18. Щеглов А.Д. Закономерности размещения и образования флюоритовых месторождений в областях тектоно-магматической активизации // Флюорит (ресурсы, закономерности образования и размещения) / Ред. В.П. Петров. — М. : Наука, 1976. — С. 40—54.
19. Środon J., Dritz V.F., McCarty P.K., Hsies J.C.C., Eberl D.D. Quantitative X-ray diffraction analysis of clay-bearing rocks from random preparatins // Clays and Clay Miner. — 2001. — 49, No 46. — P. 514—528.

Українська