Нефелінові сієніти Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна)

УДК 552.331 (477.7)
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.029

С.Г. Кривдік (1), В.В. Шаригін (2, 3), В.О. Гаценко (1), Є.С. Луньов (1), С.В. Кушнір (1)
(1) Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03680, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: kryvdik@ukr.net, vera.gatsenko@ukr.net; lunev_00@ukr.net
(2) Федер. держ. бюджет. установа науки Інститут геології і мінералогії ім. В.С. Соболєва СВ РАН
630090, м. Новосибірськ, РФ, пр-т Акад. Коптюга, 3
(3) Федер. держ. бюджет. освіт. установа вищ. проф. освіти Новосибірський державний університет
630090, м. Новосибірськ, РФ, вул. Пирогова, 1
E-mail: sharygin@igm.nsc.ru
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (2): 29-45
Анотація: Девонський Покрово-Киріївський масив розташований у зоні зчленування Приазовського мегаблоку Українського щита і складчастої структури донбасу. Цей масив складений сублужними й лужними породами: піроксенітами, верлітами, габро, маліньїтами, нефеліновими та псевдолейцитовими сієнітами, також їхніми дайковими аналогами. Не зважаючи на досить задовільну вивченість різних типів порід цього масиву у другій половині хх ст., речовинний склад нефелінових порід — нефелінових сієнітів (ювітів) та маліньїтів потребує детального дослідження на сучасному рівні. Нами опубліковано серію статей, в яких представлено результати вивчення мінералогопетрологічних особливостей маліньїтів Покровокиріївського масиву. Об’єктом дослідження цієї статті є речовинний склад нефелінових сієнітів (ювітів) Покровокиріївського масиву. Мета роботи — детальне дослідження на сучасному рівні речовинного складу нефелінових сієнітів Покровокиріївського масиву та петрогенетична інтерпретація отриманих даних. Хімічний склад мінералів нефелінових сієнітів визначено за допомогою методу мікрозондового аналізу з використанням: рентгенівського мікроаналізатора JXA733 (JEOL, японія) в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення (Ігмр) ім. М.П. Семененка НАН України та сканувального електронного мікроскопа MIRA 3 LMU ( Tescan Ltd), обладнаного системою мікроаналізу INCA Energy 450 XMax80 (Oxford Instruments Ltd), в Інституті геології і мінералогії ім. В.С. Соболєва Сибірського відділення РАН. Речовинний склад порід визначено методом силікатного аналізу в хімічній лабораторії ІГМР НАН України. також залучено раніше опубліковані геохімічні дані, отримані методом ICPMS. Висновки: нефелінові сієніти Покрово-Киріївського масиву відповідають ювітам. Набір породоутворювальних мінералів ювітів подібний до такого маліньїтів. Винятком є амфіболи, яких не виявлено в ювітах. Головні особливості мінералів маліньїтів різною мірою проявлені й в ювітах. Водночас, фемічні мінерали ювітів більш залізисті та лужні, ніж однойменні мінерали маліньїтів. Це, як і висока загальна залізистість ювітів, свідчить про вищий ступінь диференційованості порід відносно маліньїтів. Ювіти характеризуються підвищеним або високим вмістом таких несумісних елементівдомішок, як: Y, Nb, Zr, Ba, Sr, Rb, РЗЕ. Проте в ювітах нижчий, ніж у маліньїтах вміст цих та деяких інших елементівдомішок, що не зовсім зрозуміло, якщо зважати на те, що перші є більш диференційованими породами у порівнянні з другими.
Ключові слова: Покрово-Ккиріївський масив, Приазов’я, нефелінові сієніти, ювіти, егірин, тетраферианіт, Cа-ринкіт.
Література:
1. Базитгипербазитовый магматизм и минерагения восточноевропейской платформы / Под ред. В.И. Гоньшаковой. — М. : недра, 1973. — 296 с.
2. Барт Т., Рамберг И. Кольцевой комплекс Фен / карбонатиты. — м. : мир, 1969. — с. 234—262.
3. Бутурлинов Н.В. Магматизм грабенообразных прогибов юга восточноевропейской платформы в фанерозое: автореф. дис. … д-ра геол.минерал. наук. — киев, 1979. — 52 с.
4. Вальтер А.А., Еременко Г.К., Стремовский А.М. О кальциевом ринките из щелочных пород украины // докл. ан ссср. — 1963. — 150, № 3. — с. 639—641.
5. Вальтер А.А., Еременко Г.К. О неупорядоченном калишпате из Покрово-Киреевского щелочного массива // докл. ан усср. — 1965. — № 1. — с. 115—117.
6. Дубина А.В., Кривдик С.Г., Шарыгин В.В. Геохимия нефелиновых и щелочных сиенитов украинского щита (по данным IcP MS) // геохимия. — 2014. — № 10. — с. 907—923.
7. Елисеев Н.А., Кушев В.Г., Виноградов Д.П. Протерозойский интрузивный комплекс восточного Приазовья. — м.л. : наука, 1965. — 204 с.
8. Классификация и номенклатура магматических горных пород / ред. о.а. Богатиков, Н.П. Михайлов, В.И. Гоньшакова. — М. : недра, 1981. — 160 с.
9. Кривдик С.Г., Глевасский Е.Б., Левина Р.Л. О составе магнезиальножелезистых слюд Черниговского карбонатитового комплекса // минерал. журн. — 1982. — 4, № 2. — с. 78—85.
10. Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Амашукелі Ю.А., Дубина О.В. Еволюція хімізму фемічних мінералів в октябрському масиві лужних порід (Приазов’я, україна) // мінерал. журн. — 2014. — 36, № 4. — с. 5—19.
11. Кривдік С.Г., Гаценко В.О., Луньов Є.С., Вишневський О.А., Канунікова Л.І. Мінералогопетрологічні особливості маліньїтів Покровокиріївського масиву (Приазов’я, україна) // Мінерал. журн. — 2016. — 38, № 2. — с. 52—71.
12. Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Гаценко В.О., Луньов Є.С. Піроксени Покровокиріївського масиву (Приазов’я, Україна) // Мінерал. журн. — 2016. — 38, № 3. — с. 24—38.
13. Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Гаценко В.О., Луньов Є.С. Фельдшпатоїди маліньїтів Покровокиріївського масиву (Приазов’я, україна) // Зб. наук. пр. укрдгрІ. — 2016. — № 2. — с. 82—98.
14. Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Гаценко В.О., Луньов Є.С. Слюди Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна) // Геохімія та рудоутворення. — 2016. — вип. 37. — с. 5—14.
15. Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Гаценко В.О., Луньов Є.С. Високомангановий і високотитанистий магнетит із маліньїтів Покровокиріївського масиву (Приазов’я, Україна) // Мінерал. зб. — 2016. — № 66, вип. 2. — с. 43—53.
16. Ляшкевич З.М. Метасоматиты восточного Приазовья. — киев : наук. думка, 1971. — 203 с.
17. Магматические горные породы. классификация, номенклатура, петрография / гл. ред. о.а. Богатиков. — м. : Недра, 1983. — Ч. 1. — 366 с.
18. Пильтенко М.К., Бочковой Ю.Д., Зарицкий А.И. Санидинанортоклазовые щелочные породы еланчика в Приазовье // Происхождение щелочных пород. — м. : наука, 1964. — с. 51—63.
19. Царовский И.Д. Псевдолейцитовый тингуаитпорфир района еланчика (юговосточная окраина Украинского кристаллического щита) // докл. ан ссср. — 1963. — 149, № 4. — с. 750—753.
20. Фанерозойский магматизм восточного Приазовья украинского щита и связанные с ним полезные ископаемые (петрология, геохимия и рудоносность) / Е.М. Шеремет, С.Г. Кривдик, Н.А. Козар, С.Н. Стрекозов, Н.В. Вовкотруб, Л.Д. Сетая, И.Ю. Николаев, Н.Г. Агаркова, А.В. Дубина, В.А. Гаценко, Е.С. Лунев ; Под ред. А.Н. Пономаренко. — Киев : компринт, 2015. — 317 с.
21. Brögger W.C. die eruptivgestcine des kristianiagebietes, IV: das fengebiet in telemark, norwegen // norsk. Vidensk. Selsk. Skriffer 1, Math. — naturv. kl. — 1921. — № 9. — 408 p.

Українська