Геохімічні аспекти досліджень атмосферного аерозолю м. Запоріжжя

УДК 551.3.051 : 551.351 (262.5)
Є.І. Насєдкін
Інститут геологічних наук НАН України
01054, м. Київ, Україна, вул. О. Гончара, 55-б
E-mail: nasedevg@ukr.net
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (2): 57-63
Анотація: Викладено результати аналізування даних натурних спостережень за розподілом атмосферного аерозолю в межах міста Запоріжжя. дослідження, виконані на основі безперервного відбору речовини з повітря, дали змогу окреслити закономірності пересування еолових потоків у різні часові періоди протягом року, оцінити зміни розподілу компонентів мінерального та хімічного складу залежно від природних чинників. За умови продовження натурних спостережень, одним із практичних результатів таких досліджень буде модель часового розподілу ряду важких металів у речовині атмосферних потоків у межах індустріальних осередків.
Ключові слова: атмосферний аерозоль, важкі метали, Запоріжжя, мінеральний склад, моніторинг.
Література:
1. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами). — МВО охорони здоров’я України ; наказ № 201 від 09.07.1997 // офіц. сайт МОЗ України. — к., 1997. — [електрон. ресурс]. — режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/
2. Ємельянов В.О., Насєдкін Є.І., Іванова Г.М. Актуальність та передумови створення системи спостережень за станом природних комплексів в зоні взаємодії суходолу та моря // Зб. наук. пр. ІГН НАН України. — 2010. — № 3. — с. 165—169.
3. Мейсон Б.Дж. Физика облаков. — Л. : гидрометеоиздат, 1961. — 541 с.
4. Митропольський О.Ю., Насєдкін Є.І., Федосеєнков С.Г., Іванова Г.М. Відновлення та адаптація проекту моніторингу седиментаційних процесів на шельфі Чорного моря на полігоні "Запоріжжя" // Геология и полезные ископаемые мирового океана. — 2016. — № 3. — с. 89—94.
5. Насєдкін Є.І., Митропольський О.Ю., Іванова Г.М. Моніторинг седиментаційних процесів у зоні взаємодії суходолу та моря. — Севастополь : екосІгідрофізика, 2013. — 295 с.
6. Основні забруднювачі атмосферного повітря за галузями економіки // офіц. сайт департ. екології та прир. ресурсів Запорізької держ. обл. адміністрації. — Запоріжжя, 2016. — [електрон. ресурс]. — режим доступу: http: //zdn.gov.ua/view/.
7. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Запорізькій області у 2009 році / Держ. управління охорони навколиш. природ. середовища в Запорізькій обл. — Запоріжжя, 2010. — 224 с.

Українська