Хмільницький рудопрояв калій-уранової формації: мінералогія, геохімія, час формування (Український щит)

УДК 553.411.071 (477)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.04.106

С.М. Бондаренко, Л.М. Степанюк, З.В. Карли, В.О. Сьомка, М.О. Донський, Л.В. Сьомка Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України 03680, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34 Е-mail: sbond@igmof.gov.ua; stepanyuk@igmof.gov.ua; syomka@igmof.gov.ua; donick_gg@mail.ru Мова: українська Мінералогічний журнал 2015, 37 (4): 106-122 Анотація: У десятки разів вищий від кларкового для кристалічних порід Українського щита (УЩ) вміст урану встановлений в апліт-пегматоїдних двопольовошпатових гранітах та в апопегматитових кремній-калієвих метасоматитах Хмільницького рудопрояву. В графітвмісних гранат-біотитових гнейсах вміст урану перевищує кларк УЩ майже удвічі, що характерно також для Заваллівського уранового рудопрояву. Виділено два основні типи рудних асоціацій. Перша — акцесорна мінералізація в апліт-пегматоїдних двопольовошпатових гранітах, представлена апатитом, цирконом, монацитом і уранінітом-І. Друга — накладена гідротермально-метасоматична мінералізація в зонах катаклазу пегматитів і аплітів, представлена рідкісноземельно-торій-урановою (циркон + монацит + уранініт + отеніт), оксидною (ільменіт + анатаз + рутил + гідрооксиди заліза) та сульфідною (піротин + пірит + халькопірит + галеніт + молібденіт). Установлено, що ранній акцесорний уранініт-І характеризується підвищеним вмістом торію і трапляється в апліт-пегматоїдних гранітах. Більш пізній уранініт-ІІ з пониженим вмістом торію є типовим мінералом кремній-калієвих метасоматитів. TR-Th-U мінералізація Хмільницького рудопрояву за мінералого-гео хімічними особливостями належить до калій-уранового генетичного типу, значно поширеного в межах Дністровсько-Бузького й Інгульського мегаблоків УЩ та міжблокових шовних зон. Ключові слова: Хмільницький рудопрояв, вік, мінералогія, геохімія, циркон, монацит, уранініт, отеніт. Література: 1. Бондаренко С.М., Карли З.В., Степанюк Л.М., Сьомка В.О., Донський М.О., Сьомка Л.В. Гайворонський рудопрояв калій-уранової формації: мінералогія, геохімія, час формування // Мінерал. журн. — 2014. — 36, № 4. — С. 107—121. 2. Бондаренко С.М., Карли З.В., Степанюк Л.М., Сьомка В.О., Донський М.О., Сьомка Л.В. Заваллівський рудопрояв калій-уранової формації: мінералогія, геохімія, час формування // Геохімія та рудоутворення. — 2014. — Вип. 34. — С. 3—17. 3. Геологическая карта кристаллического основания Украинского щита м-ба 1 : 500000 с объясн. зап. / В.М. Клочков, В.Г. Пастухов, И.К. Пашкевич; Гл. ред. Н.П. Щербак. — Киев : Мингео УССР, Центр. темат. эксп., 1983. 4. Егоров Ю.П., Тихоненко В.А. Химические составы пород, региональные кларки и геохимические фоны элементов Украинского щита. — Киев, 1981. — 2 с. 5. Каталог изотопных дат пород Украинского щита / Н.П. Щербак, В.Г. Злобенко, Г.В. Жуков, Ф.И. Котловская, Н.И. Полевая, Л.В. Комлев, Н.К. Коваленко, Г.М. Носок, В.И. Почтаренко. — Киев : Наук. думка, 1978. — 224 с. 6. Степанюк Л.М., Пономаренко О.М., Петриченко К.В., Курило С.І., Довбуш Т.І., Сергеєв С.А., Родіонов М.В. Уран-свинцева ізотопна геохронологія гранітоїдів бердичівського типу Побужжя (Український щит) // Мінерал. журн. — 2015. — 37, № 3. — С. 51—66. 7. Сьомка В.О., Бондаренко С.М., Паталаха М.Є., Ващенко В.П., Бондаренко І.М. Новий рудопрояв калій-уранової формації в Кочерівській тектонічній зоні (Північно-Західний район Українського щита) // Мінерал. журн. — 2006. — 28, № 4. — С. 59—75. 8. Цимбал С.М., Довгань Р.М., Єнтін В.А., Кривдік С.Г., Павлюк В.М., Цимбал Ю.С. Жданівський інтрузив флогопіт-амфіболових ультрабазитів (південно-західна частина Українського щита) // Геохімія та рудоутворення. — 2010. — Вип. 28. — С. 28—48. 9. Elming S.-Å., Shumlyanskyy L., Kravchenko S., Layer P., Söderlund U. Proterozoic Basic dykes in the Ukrainian Shield: A palaeomagnetic, geochronologic and geochemical study — The accretion of the Ukrainian Shield to Fennoscandia // Precambr. Res. — 2010. — 178. — P. 119—135. 10. Krough T.E. A low contamination method for hydrothermal decomposition of zircon and extraction of U and Pb for isotopic age determination // Geochim. et cosmochim. acta. — 1973. — 37, No 3. — P. 485—494. 11. Ludwig K.R. Pb Dat for MS-DOS, version 1.06 // U.S. Geol. Surv. Open-File Rept. — 1989. — 542, No 88. — Р. 40. 12. Ludwig K.R. ISOPLOT for MS-DOS, version 2.0 // U.S. Geol. Surv. Open-File Rept. — 1990. — 557, No 88. — Р. 38.

Українська