Особливості формування метакристалів піриту і арсенопіриту Бобриківського золоторудного родовища (Донбас)

УДК 549.324 : 552.5 (477.6)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.03.028

О.В. Цільмак, Л.З. Скакун Львівський національний університет імені Івана Франка 79005, м. Львів, Україна, вул. Грушевського, 4 E-mail: oksana.tsilmak@gmail.com; lzskakun@gmail.com Мова: українська Мінералогічний журнал 2015, 37 (3): 28-36 Анотація: Викладено результати дослідження внутрішньої будови метакристалів піриту й арсенопіриту на Бобриківському золоторудному родовищі. За допомогою методу структурного травлення встановлено і статистично доведено успадкований характер внутрішньої будови метакристалів від текстури вмісних порід. Показано особливості внутрішньої будови метакристалів, які можуть слугувати вказівником відносного часу формування метакристалів щодо епігенетичних перетворень вмісних порід. На основі визначення індексу кристалічності іліту встановлено, що вмісні породи Бобриківського золоторудного родовища зазнали постдіагенетичних змін на рівні епіметаморфізму, а метакристали піриту й арсенопіриту утворились до перекристалізації та метаморфізації вмісних порід на стадії анхіметаморфізму. Ключові слова: Бобриківське золоторудне родовище, вмісна порода, анхізона, епізона, індекс кристалічності іліту, метакристал, внутрішня будова. Література: 1. Бушмакин А.Ф. Унаследованное строение кристаллов пирита из пород с углеродистым веществом // Проблемы онтогении минералов / Отв. ред. Д.П. Григорьев. — Л. : Наука, 1985. — С. 73—82. 2. Гликин А.Э. Полиминерально-метасоматический кристаллогенез. — СПб. : Нева, 2004. — 300 с. 3. Гордиенко В.В. Плотностные модели тектоносферы территории Украины. — Киев : Інтелект, 1999. — 100 с. 4. Гpигopьeв Д.П., Жaбин A.Г. Онтoгения минeрaлoв. Индивиды. — М. : Наука, 1975. — 340 с. 5. Кузнецов Ю.А., Квасница В.Н., Пономаренко А.П. Морфогенетические особенности пирита как индикатор золото-полиметаллического оруденения в Донбассе // Минералогические критерии оценки рудоносности. — Л. : Наука, 1981. — С. 181—186. 6. Курило М.В., Бурмістрова В.В. Нові дані про генетичні особливості арсенопіриту з поліметалічних рудопроявів Нагольного кряжу // Доп. АН УРСР. Сер. Б. — 1981. — № 12. — С. 20—25. 7. Курило М., Дищук Ю., Чернієнко І., Балан Є. Золото-срібно-поліметалічна мінералізація Нагольного кряж у (Донбас). Геологія, мінеральні асоціації, умови утворення // Геолог України. — 2009. — № 1—2. — С. 105—114. 8. Лазаренко Е.К., Панов Б.С., Павлишин В.И. Минералогия Донецкого бассейна. — Киев : Наук. думка, 1975. — Ч. 2. — 502 с. 9. Літогенез і гіпогенне рудоутворення в осадових товщах України / В.О. Шумлянський, К.І. Деревська, Т.В. Дудар, О.М. Івантишина, А.Г. Субботін, М.В. Безугла, О.Л. Александров. — К. : Знання Ук раїни, 2003. — 272 с. 10. Шумлянский В.А., Демихов Ю.Н., Деревская Е.И., Дудар Т.В., Зеленский С.А., Зинчук И.Н., Ивантиши на О.М., Курило М.В., Сынгаевский В.Д. Геолого-генетическая модель Бобриковского золото-поли металлического месторождения // Геол. журн. — 1994. — № 3. — С. 95—106. 11. Low-Grade Metamorphism / Eds M. Frey, D. Robin son. — Oxford : Blackwell Publ. Ltd., UK, 1999. — 328 p. 12. Passchier C.W., Trouw R.A.J. Microtectonics. — 2nd ed. — Berlin Heidelberg : Springer-Verlag (Germany), 2005. — 353 p. 13. Tischendorf G., Rieder M., Förster H.-J., Gottesmann B., Guidotti Ch.V. A new graphical presentation and sub di vision of potassium micas // Miner. Mag. — 2004. — 68, No 4. — P. 649—667. — Doi: 10.1180/ 0026461046840210. 14. Verdel C., Niemi N., van der Pluijm B.A. Variations in the illite to muscovite transition related to metamorp hic conditions and detrital muscovite content: insight from the paleozoic passive margin of the southwestern United States // J. Geol. — 2011. — 119, No 4. — P. 419— 437. — Doi: 10.1086/660086.

Українська