Дипірамідальні кристали молібденіту Пержанського рудного району (Яструбецький масив, Волинський мегаблок Українського щита)

УДК 549.325.2 : 548 (477)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.03.037

В.О. Сьомка (1), І.В. Квасниця (2), С.М. Бондаренко (1), Г.В. Сьомка (1) (1) Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України 03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34 E-mail: syomka@igmof.gov.ua; sbond@igmof.gov.ua (2) Київський національний університет імені Тараса Шевченка 03022, м. Київ, Україна, вул. Васильківська, 90 E-mail: ikvasnytsya@gmail.com Мова: українська Мінералогічний журнал 2015, 37 (3): 37-44 Анотація: Відносно рідкісні дипірамідальні кристали молібденіту знайдені в лужних метасоматитах Яструбецького масиву Пержанського рудного району на Волинському мегаблоці. Така мінералізація виявлена на ділянках флюоритизації біотит-мікроклін-пертитових лужних метасоматитів. Розміри кристалів молібденіту досягають 1—2 см. Прості форми кристалів молібденіту представлені дипірамідами {101 - 6}, {101 - 7} і пінакоїдом. Разом вони утворюють три типи габітусів кристалів молібденіту: дипірамідальний із незначним розвитком граней пінакоїда, пінакоїдальний із незначним розвитком граней дипіраміди і перехідний між ними. Вивчений молібденіт належить до гексагонального політипу 2Н з параметрами елементарної комірки а = 3,164 (1) і с = 12,311 (2) Ǻ. Домішкою в кристалах молібденіту є свинець. Причиною "дипірамідального" росту кристалів молібденіту могли бути значні локальні пересичення в мінералоутворювальній системі, які сприяли більше нашаруванню по (0001), ніж розростанню кристала в цій же площині. Підвищений вміст молібдену в лужних метасоматитах екзо- і ендоконтактів Яструбецького масиву, вірогідно, пов’язаний із взаємодією лужних розчинів, що виділялись під час кристалізації меланократових сієнітів центральної частини (ядра) масиву, з гранітоїдами пержанського комплексу. Ключові слова: молібденіт, морфологія, політип, мікродомішки, лужні метасоматити, Яструбецький масив, Український щит. Література: 1. Безпалько Н.А. Петрологія і акцесорні мінерали гранітів та метасоматитів Північної Волині. — К. : Наук. думка, 1970. — 162 с. 2. Беспалько Н.А., Лунько В.Ф., Металиди С.В., Слыш Р.А. Классификация метасоматитов Сущано-Пержанской зоны // Геохимия и рудообразование. — 1978. — Вып. 7. — С. 16—24. 3. Глевасский Е.Б., Кривдик С.Г. Докембрийский карбонатитовый комплекс Приазовья. — Киев : Наук. думка, 1981. — 228 с. 4. Кривдик С.Г., Ткачук В.И. Петрология щелочных пород Украинского щита. — Киев : Наук. думка, 1990. — 408 с. 5. Крочук В.М. Кристалломорфология и генетические особенности минералов карбонатитов Приазовья : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. — Киев, 1982. — 17 с. 6. Кушев В.Г. Щелочные метасоматиты докембрия. — Л. : Недра, 1972. — 192 с. 7. Личак И.Л. Петрология Коростенского плутона. — Киев : Наук. думка, 1983. — 246 с. 8. Металиди С.В., Зинченко О.В., Металиди В.С. Связь метасоматизма и рудообразования в Сущано-Пержанской зоне (Украина) // Сов. геология. — 1983. — № 1. — С. 85—86. 9. Минерализация олова, вольфрама и молибдена в Украинском щите / Под ред. С.В. Нечаева. — Киев : Наук. думка, 1986. — 212 с. 10. Михайлов В.А., Шунько В.В. Новый тип молибденовой минерализации Украинского щита // Доп. НАН України. — 2002. — № 6. — С. 137—140. 11. Сьомка В.О. Генетичні типи молібдено- і вольфрамоносних метасоматитів Українського щита // Геохімія та рудоутворення. — 2012. — № 31—32. — С. 38—46. 12. Сьомка В.О., Квасниця І.В., Бондаренко С.М., Сьомка Г.В. Морфологічні, структурні та хімічні особливості молібденітів Українського щита // Мінерал. журн. — 2013. — 35, № 4. — С. 19—31. 13. Уточкин Д.В. Молибденит Украинского щита // Минерал. журн. — 1990. — 12, № 6. — С. 104. 14. Шраменко И.Ф., Стадник В.А., Осадчий В.К. Геохимия карбонатитов Украинского щита. — Киев : Наук. думка, 1992. — 212 с.

Українська