Ізотопний вік циркону габроїдів Городищенського масиву (Корсунь-Новомиргородський плутон, Інгульський мегаблок УЩ)

УДК 550.93 (477)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.02.063

О.Є. Шестопалова 1, Л.М. Степанюк 2, Т.І. Довбуш 2, І.М. Котвіцька 2 1 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України 03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 32 2 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України 03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34 E-mail: stepanyuk@igmof.gov.ua Мінералогічний журнал 2015, 37 (2): 63-75 Анотація: Городищенський масив площею 200 км2 знаходиться в західній частині Корсунь-Новомиргородського плутону і складається з анортозитів, норито-анортозитів (близько 80 % площі масиву), норитів та габро-норитів. Вік габроїдів визначено за допомогою уран-свинцевого ізотопного датування за цирконом. Зразки порід відібрано у природних та штучних відслоненнях поблизу с. м. т. Городище, сіл Хлистунівка та Воронівка. Mетодами оптичної та електронної мікроскопії досліджено складну внутрішню будову кристалів циркону та наявність у деяких із них реліктових ядер. Складні кристали циркону та різноманітність їх типів найбільш характерні для анортозитових різновидів габроїдів, що, вірогідно, пов’язано з тривалішою та складнішою історією формування анортозитової магми. Вік однорідних зерен циркону для норитових та анортозитових різновидів габроїдів визначено за допомогою уран-свинцевого ізотопного датування — 1740—1770 млн рр. Для цирконів з олівінового габро-нориту східної околиці с. м. т. Городище вік (за співвідношенням 207Pb/ 206Pb) становить 1774,6—1750,4 млн рр. (дис кор- дан тність від 4,0 до 8,5 %). Вік баделеїту (за ізотопним співвідношенням 207Pb/ 206Pb) складає 1758,2 млн рр. Вік цирконів з олівінового габро-норито-анортозиту с. Хлистунівка, розрахований за верхнім перетином конкордії з дискордією, складає 1738,8 ± 3,6 млн рр. Середнє зважене значення віку за співвідношенням 207Pb/206Pb складає 1739,4 ± 3,4 млн рр. Дещо більше значення віку (1749 ± 0,5 млн рр.) отримано для циркону з порфіроподібного нориту (с. Хлистунівка). Практично ті самі значення віку (1750,1 ± 1,2 млн рр.) встановлено й для прозорих світло-рожевих кристалів "чистої води" з олівінового норито-троктоліту с. Воронівка. Це вказує на можливу контамінацію вихідних розплавів вмісними породами або часткове плавлення порід корового субстрату, що підтверджується досить високим первинним ізотопним співвідношенням 0,7053—0,7069 стронцію, розра хо ваним для плагіоклазів та апатитів датованих порід габроїдів. Ключові слова: габроїди, габро-норито-анортозити, циркон, реліктові ядра, геохронологічне датування, вік, Корсунь-Новомиргородський плутон. Література: 1. Бартницкий Е.Н., Бибикова Е.В., Верхогляд В.М., Легкова Г.В., Скобелев В.М., Терец Г.Я. ИГМР-1. Международный стандарт циркона для уран-свинцовых изотопных исследований // Геохимия и рудообразование. — 1995. — № 21. — С. 164—167. 2. Довбуш Т.І., Скобелєв В.М., Степанюк Л.М. Методичні рекомендації з уран-свинцевого, рубідій-стронцієвого та самарій-неодимового ізотопного датування геологічних об’єктів при ГРР: Метод. рекомендації. — К. : УкрДГРІ, 2007. — 84 с. 3. Довбуш Т.И., Степанюк Л.М., Шестопалова Е.Е. Кристаллогенезис и возраст циркона из габброидов Корсунь-Новомиргородского плутона (Украинский щит) // Геохимия и рудообразование. — 2009. — Вып. 27. — С. 20—24. 4. Кононов Ю.В. Габрові масиви Українського щита. — К. : Наук. думка, 1966. — 99 с. 5. Митрохин О.В. Анортозит-рапаківігранітна формація Українського щита (геологія, речовинний склад та умови формування) : Автореф. дис. … д-ра геол. наук. — К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2011. — 36 с. 6. Свешников К.И. О возрастной последовательности пород Корсунь-Новомиргородского плутона // Геол. журн. — 1981. — 41, № 4. — С. 62—68. 7. Шестопалова О.Е., Степанюк Л.М., Довбуш Т.І. U-Pb (за ортитами) вік гранітів рапаківі Корсунь-Новомиргородського плутону // Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. "Стратиграфия, геохронология и корреляция нижнедокембрийских породных комплексов фундамента Восточно-Европейской платформы". — Киев, 2010. — C. 245—248. 8. Шумлянський Л.В. Петрологія та геохронологія породних комплексів Північно-Західного району Українського щита та його західного схилу : Автореф. дис. … д-ра геол. наук / НАН України. ІГМР. — К., 2012. — 35 с. 9. Krough T.E. A low contamination method for hydrothermal decomposition of zircon and extraction of U and Pb for isotopic age determination // Geochim. et cosmochim. acta. — 1973. — 37, No 3. — P. 485—494. 10. Ludwig K.R. Pb Dat for MS-DOS, version 1.06 // U.S. Geol. Surv. Open-File Rept. — 1989. — 542, No 88. — Р. 40. 11. Ludwig K.R. ISOPLOT for MS-DOS, version 2.0 // U.S. Geol. Surv. Open-File Rept. — 1990. — 557, No 88. — Р. 38. 12. Stacey J.S., Kramers I.D. Approximation of terrestrial lead isotope evolution by a two-stage model // Earth and Planet. Sci. Lett. — 1975. — 26. — Р. 207—221. Текст

Українська