ОКСИФЛЮОЦЕРИТ-(Се) КАМЕРНИХ ПЕГМАТИТІВ ВОЛИНІ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

УДК 549.47 : 553.062.3 (477)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.03.003

Д.К. Возняк, В.М. Бельський, О.А. Вишневський, К.О. Ільченко, С.І. Курило

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: dkvoznyak@ukr.net, belskyi_vm@ukr.net

ОКСИФЛЮОЦЕРИТ-(Се) КАМЕРНИХ ПЕГМАТИТІВ ВОЛИНІ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

Мова: українська

Мінералогічний журнал  2017, 39 (3): 3-16

Анотація: Флюоцерит (тисоніт) (Сe, La)F3 — мінерал, що рідко трапляється в природі. В Україні флюоцерит виявлено в декількох місцях Українського щита. У камерних пегматитах Волині він спостерігається лише у вигляді включень у кристалах топазу, кварцу й флюориту з камер вільного росту. У топазі флюоцерит утворює сингенетичні дендритоподібні включення, а в стільниковому кварці (параморфозі низькотемпературної (α) модифікації по високотемпературній (β)) він розташований поблизу контакту з низькотемпературним різновидом мінералу, а також у світло-димчастому α-кварці у вигляді видовжених призматичних кристаликів. В обох випадках їхні розміри складають від 0,1—0,2 до ~1 мм. Показники заломлення оптично від’ємного флюоцериту: з топазу — no = 1,608 ± 0,002, ne = 1,600 ± 0,002; з кварцу — no = 1,605 ± 0,002; ne = 1,596 ± 0,002. За допомогою електронно-зондового хвильового мікроаналізатора у флюоцериті виявлено REE, Th, Ca, Pb, F, а нестача елементів до 100 % обумовлена присутністю в структурі оксигену. Він безпосередньо виявлений за допомогою енергодисперсійного спектрoметра JED-2300 до сканувального електронного мікроскопа. Методом інфрачервоної спектроскопії (ОН)– групи у мінералі не виявлені, проте визначені структурно зв’язані молекули води. Кристалохімічна формула мінералу: (La0,22Ce0,54Nd0,09Pr0,04Th0,06Ca0,05)1,00О0,49F2,01. У топазі виявлено два типи включень флюоцериту: один прозорий із кількома гілками дендрита; інший — непрозорий, з великою кількістю гілок. Ріст флюоцериту в камерних пегматитах Волині відбувався в кислих водних розчинах, густина яких була близькою до критичної (~0,3—0,4 г/см3), у діапазоні температури від дещо вищої за температуру β → α-переходу кварцу (~600 °С) (у кварці) і до 415—370 °С (в топазі) та тиску від 80—100 (у кварці) до 30—40 МПа (в топазі). Оксифлюоцерит парагенетично асоціює з топазом, він міг формуватися також разом із флюоритом, уранінітом, альбітом, колумбітом, вольфрамоіксіолітом, протолітіонітом (літієвим різновидом біотиту), кварцом. Вони майже всі утворюють сингенетичні включення в кристалах топазу. Монацит без ознак сингенетичного росту трапляється у вигляді присипок на колишніх гранях у периферійній зоні кристалів топазу. Включення вольфрамоіксіоліту в топазі є першою знахідкою цього мінералу в Україні.

Ключові слова: флюоцерит, мінеральні включення, камерні пегматити, Волинський мегаблок, Український щит.

Література

 1. Александров В.Г., Гарашина Л.С. Новые данные о структуре распада твердых растворов СаF2-TRF3 // Докл. АН СССР. — 1969. — 189, № 2. — С. 307—310.
 2. Архангельская В.В. О структуре распада твердого раствора в природном редкоземельном флюорите // Докл. АН СССР. — 1970. — 195, № 6. — С. 1411—1414.
 3. Архангельская В.В. Уникальный минеральный вид — редкоземельный флюорит с необычно высоким содержанием редких земель и иттрия // Структура и разнообразие минерального мира : Материалы Междунар. минерал. сем. : Сыктывкар, Респ. Коми, Россия. — Сыктывкар : Геопринт, 2008. — С. 49—50.
 4. Белов Н.В. VII. Очерки по структурной минералогии. 26. Пироксены, пироксеноиды и продукты их конденсации // Минерал. сб. Львов. геол. об-ва. — 1956. — № 10. — С. 17—32.
 5. Возняк Д.К. Физико-химическая характеристика минералообразующих растворов периода формирования занорышей пегматитов Волыни (по включениям в минералах) : Автореф. дис. … канд. геол.-минерал. наук. — Киев, 1971. — 27 с.
 6. Возняк Д. Флюоцерит-(Се) з камерних пегматитів Волині (Український щит) // Десяті наук. читання ім. акад. Євгена Лазаренка : Матеріали / Відп. ред. О. Маяковський (ЛНУ імені Івана Франка, 9—11 верес. 2016 р.). — Львів, 2016. — С. 19—21. — [Електрон. ресурс]. — Режим доступу : http://geology.lnu.edu.ua/desyati-yuvilejni-naukovi-chytannya-imeni-akademika-evhena-lazarenka
 7. Возняк Д.К., Павлишин В.І. Фізико-хімічні умови формування та особливості локалізації заноришових пегматитів Волині (Український щит) // Мінерал. журн. — 2008. — 30, № 1. — С. 5—20.
 8. Возняк Д.К., Остапенко С.С., Павлишин В.І., Щириця Л.Д. Анатомія та орієнтовний вік радіоактивних мінералів-включень (на прикладі топазу із пегматитів Волині) // Мінерал. журн. — 1998. — 20, № 5. — С. 20—33.
 9. Гуров Е.П., Гурова Е.П. Флюоцерит из метасоматических пород Украинского кристаллического щита // Минерал. сб. Львов. геол. об-ва. — 1974. — № 28, вып. 4. — С. 41—43.
 10. Гуров Е.П., Гурова Е.П., Логинова Л.Г., Лавицкая Ю.А. Флюоцерит из пегматитов и метасоматитов северо-западной части Украинского щита // Зап. Всесоюз. минерал. об-ва. — 1975. — Ч. 104, вып. 4. — C. 455—458.
 11. Калюжний В.А. Методи вивчення багатофазових включень у мінералах. — К. : Вид-во АН УРСР, 1960. — 170 с.
 12. Калюжный В.А. Исследование минералообразующих сред по включениям в минералах // Междунар. геол. конгр. Карпато-Балканская ассоциация : Материалы комиссии минералогии и геохимии № 1. — Львов : Изд-во Львов. гос. ун-та, 1961. — С. 159—173.
 13. Калюжний В.А. Стадійність пегматитового процесу і питання генезису акцесорних мінералів (на прикладі пегматитів заноришевого типу Волині) // Геол. журн. — 1976. — 36, вип. 1. — С. 69—78.
 14. Калюжный В.А. Основы учения о минералообразующих флюидах. — Киев : Наук. думка, 1982. — 239 с.
 15. Лазаренко Е.Е. Новые данные о включениях в топазах Волыни // Минерал. сб. Львов. ун-та. — 1968. — № 22, вып. 1. — С. 80—82.
 16. Лазаренко Е.К., Павлишин В.И., Латыш В.Т., Сорокин Ю.Г. Минералогия и генезис камерных пегматитов Волыни. — Львов : Вища шк., 1971. — 360 с.
 17. Леммлейн Г.Г. Классификация жидких включений в минералах // Зап. Всесоюз. минерал. об-ва. — 1959. — Ч. 88, вып. 2. — С. 137—143.
 18. Минералогия Приазовья / Отв. ред. Е.К. Лазаренко. — Киев : Наук. думка, 1981. — 432 с.
 19. Мінералоутворюючі флюїди та парагенезиси мінералів заноришевих пегматитів Волині / Відп. ред. В.А. Калюжний. — К. : Наук. думка, 1971. — 216 с.
 20. Минералы Украины. Краткий справ. / Отв. ред. Н. П. Щербак. — Киев : Наук. думка, 1990. — 408 с.
 21. Семенов Е.И. Оруденение и минерализация редких земель, тория и урана. — М. : ГЕОС, 2001. — 307 с.
 22. Сьомка В.О., Мельниченко Б.Ф., Бондаренко С.М., Грінченко О.В., Сьомка Л.В. Мінеральний склад вольфрамітоносних грейзенів Жовторіченського рудного поля (Криворізько-Кременчуцька шовна зона) // Геохімія та рудоутворення. — 2011. — Вип. 30. — С. 69—75.
 23. Флюоцерит // Минералы. Справ. — М. : Наука, 1968. — Т. II, вып. 1. — С. 60—63.
 24. Чистякова М.Б., Казакова М.Е. Флюоцерит из Казахстана // Тр. Минерал. музея им. Ферсмана АН СССР. — 1969. — Вып. 19. — С. 236—238.
 25. Юхневич Г.В. Инфракрасная спектроскопия воды. — М. : Наука, 1973. — 208 с.
 26. Bailey J.C. Formation of cryolite and other aluminofluorides: A petrologic review // Bull. Geol. Soc. Denmark, Copenhagen, June 10th. — 1980. — 29. — Р. 1—45.
 27. Goldschmidt V.M. Geochemische Verteilungsgesetze der Elemente / Norsk videnskaps-akademi i Oslo. Skrifter. I. Mathematisk-naturvidenskabelig klasse. — Oslo, 1926. — P. 88—94.
 28. Lyckberg P., Chornousenco V., Wilson W.E. Famous mineral localities: Volodarsk-Volynski, Zhitomir Oblast, Ukraine // Mineralogical Record. — 2009. — 40, № 6. — Р. 473—506.
 29. Runciman W. Absorption and fluorescence spectra of ions in crystals // Proc. Roy. Soc. A. — 1956. — 237, № 1. — P. 30—58.
 30. RRUFF, The Infrared Spectra of Minerals / Chukanov, N.V., Chervonnyi, A.D. ; Ed. V.C. Farmer // Infrared Spectroscopy of Minerals and Related Compounds. — Springer Intern. Publ. Switzerland, 2016.
 31. Steyn J.G.D. Tysonite from Tides // Geol. Surv. Repts. S., Africa Bull. — 1961. — 31 p.
 32. Sverdrup T., Sæbö P., Bryn K. Tysonite (fluocerite), a new mineral for Norway // Norsk Geologisk Tidsskrift. — 1965. — 45. — P. 177—188.
Українська