МОНІТОРИНГ СТАНУ РІЧКОВИХ ВІДКЛАДІВ У МЕЖАХ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ОСЕРЕДКІВ (НА ПРИКЛАДІ м. ЗАПОРІЖЖЯ)

УДК 550.42 : 551.312.051 (477-21)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.03.075

О.Ю. Митропольський 1, Є.І. Насєдкін 1, Г.М. Іванова 1, І.В. Кураєва 2, Ю.Ю. Войтюк 2, С.Г. Федосеєнков 3

1 Інститут геологічних наук НАН України

01054, м. Київ, Україна, вул. О. Гончара, 55-б

E-mail: nasedevg@ukr.net

2 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: voitiuk_yulia@ukr.net

3 ДУ "Науковий гідрофізичний центр НАН України"

69600, м. Запоріжжя, Україна, вул. Чубанова, 1

E-mail: 22lex22s@ukr.net

МОНІТОРИНГ СТАНУ РІЧКОВИХ ВІДКЛАДІВ У МЕЖАХ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ОСЕРЕДКІВ (НА ПРИКЛАДІ м. ЗАПОРІЖЖЯ)

Мова: українська

Мінералогічний журнал  2017, 39 (3): 75-84

Анотація:Викладено результати визначення екологічних та літолого-геохімічних особливостей формування складу донних відкладів р. Дніпро у межах м. Запоріжжя, отримані на основі комплексу польових робіт протягом року. Комплекс охоплював контактні (відбір проб донних відкладів ґрунтовою трубкою) та дистанційні методи досліджень (проведення сезонної гідроакустичної зйомки верхнього осадового шару дна), а також систему безперервного відбору річкової зависі за допомогою седиментаційних пасток. Обробка результатів автоматизованої профільної ґрунтової зйомки дна дала можливість дистанційно визначити фізико-механічні параметри верхнього шару донних відкладів. Створено 3D полігон даних, який об’єднує інформацію щодо глибини акваторії, розподілу шарів донних відкладів, географічних координат точок досліджень в єдине ціле. Отримано первинну інформацію про речовинний стан поверхневого шару донних відкладів. Лабораторні дослідження виявили, що зміни в гранулометричному складі осадків тісно пов’язані з перерозподілом компонентів мінеральної складової. Завдяки проведеним сезонним дослідженням у межах полігону отримано первинну інформацію про екологічний стан визначеної ділянки. Результати моніторингу розподілу річкової завислої речовини вказують на наявність часових змін у складі седиментаційних потоків у межах дослідної ділянки акваторії р. Дніпро протягом року. Відображення перебігу процесів надходження полютантів у акваторію р. Дніпро, механізму їх розподілу між компонентами водного середовища уможливить визначення факторів впливу на інтенсивність процесів самоочищення акваторій у межах індустріальних осередків та зонах активного техногенного навантаження.

Ключові слова: моніторинг, річкова завись, екологічний стан, донні відклади.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Гончар А.И., Нестеренко Л.В., Федосеенков С.Г. Использование гидроакустических технологий для экологического мониторинга акваторий // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів : Матеріали Восьмої міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 06—09 жовт. 2015 р. / Ін-т проблем природокор. та екології НАН України. — Дніпропетровськ : Монолит, 2015. — С. 74—76. — [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://ippenan.com/
  2. Гончар А.И., Федосеенков С.Г., Шлычек Л.И., Сазонов А.В. Технология автоматизированной дистанционной профильной грунтовой съемки морского дна // Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій : Зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. (Київ, 8—13 жовт. 2012 р.) / Ін-т геол. наук НАН України. — К., 2012. — С. 29.
  3. Люта Н.Г. Про використання геохімічних критеріїв (фонів та сумарного показника забруднення) для оцінки геохімічного стану ландшафтів // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2004. — № 2. — С. 162—169.
  4. Митропольський О.Ю. Насєдкін Є.І. Федосеєнков С.Г., Іванова Г.М. Відновлення та адаптація проекту моніторингу седиментаційних процесів на шельфі Чорного моря на полігоні "Запоріжжя" / Геология и полезные ископаемые Мирового океана. — 2016. — Вып. 3. — С. 89—94.
  5. Митропольський О.Ю., Насєдкін Є.І., Тимченко Ю.А., Іванова Г.М. Реалізація натурного експерименту з впровадження комплексного моніторингу седиментаційних процесів // Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища : Матеріали Х Міжнар. наук. конф. (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 17—20 жовт. 2012 р.). — К., 2012. — С. 245—247.
  6. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014 році / М-во екології та природ. ресурсів України, Київ. — Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2016. — 350 с. [Електрон. ресурс]. — Режим доступу : http://www.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/NacDopovid2014.pdf
Українська