ПЕРСПЕКТИВИ ВИЯВЛЕННЯ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ РОДОВИЩ "АНАДОЛЬСЬКОГО ТИПУ" В ПРИАЗОВ’Ї (УКРАЇНА)

УДК 553.493 (477.62)
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.03.085
Є.М. Шеремет 1, С.Г. Кривдік 1, С.М. Стрекозов 2
1 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: EvgSheremet@yandex.ru
2 Приазовська КГРЕ, КП "Південьукргеологія"
85700, м. Волноваха, Донецька обл., Україна, вул. Центральна, 20
E-mail: ssss21161@gmail.com
ПЕРСПЕКТИВИ ВИЯВЛЕННЯ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ РОДОВИЩ "АНАДОЛЬСЬКОГО ТИПУ" В ПРИАЗОВ’Ї (УКРАЇНА)
Мова: російська
Мінералогічний журнал  2017, 39 (3): 85-101
Анотація: Анадольське родовище, відоме як новий тип рідкісноземельного родовища Приазов’я, на основі низки характеристичних ознак (головні і другорядні рудні мінерали, акцесорні мінерали, мінерали навколорудних метасоматичних змін, геохімічні особливості) зіставлене з відомими рідкісноземельними родовищами Приазов’я ― Азовським, Мазуровським, Петрово-Гнутовським, Новополтавським (Чернігівським) і проявами ― Піщевикським, Павлопольським, Дружба, Чермаликським та ін. У результаті зроблено висновок про його подібність до Петрово-Гнутовського родовища і обох — з карбонатитами Новополтавського (Чернігівського) родовища. Зіставлення Анадольського рідкісноземельного родовища з відомими рідкісноземельними зарубіжними родовищами, такими як Халдзан-Бурегтег (Монголія), Баян-Обо (Китай), карбонатитовими родовищами Маунтін-Пас і частково Хойдас Лейк (Північна Америка) показали їхню схожість за обраними головними характеристичними ознаками до родовища Маунтін-Пас, зокрема до жильної форми прояву його зруденіння. Відмінності полягали в мінералах-носіях рідкісноземельного зруденіння. Часткова подібність за головним мінералом-носієм (ортит) зруденіння і його промислових запасах спостерігається до жильного родовища Хойдас Лейк провінції Саскачеван у Канаді. Найперспективнішим районом щодо виявлення рідкісноземельних родовищ і рудопроявів у Східному Приазов’ї, на наш погляд, є Красновське рудне поле (рудопрояви Павлопольське, Піщевикське, Дружба, Чермаликське і численними точковими рідкісноземельними рудопроявами карбонатитового типу, яке має відносну подібність до рудного поля родовища Маунтін-Пас, але не розкрито на глибину. На користь його перспективності свідчать дані геоелектричного моделювання та польових геоелектричних досліджень, за якими до нього приурочена глибинна аномалія електропровідності.
Ключові слова: Приазов’я, зіставлення рідкісноземельних родовищ, перспективи виявлення.
ЛІТЕРАТУРА
1.    Андреев Г.В., Рипп Г.С. Редкометальные эпидот-кварцевые метасоматиты массива Халдзан-Бурэгтэг // Зап. Всерос. минерал. об-ва. ― 1996. ― Ч. CXXV, № 6. ― С. 24―30.
2.    Андреев Г.В., Рипп Г.С., Шаракшинов А.О., Минин А.Д. Редкометальная минерализация щелочных гранитоидов Западной Монголии. ― Улан-Удэ : Изд-во Бурятск. науч. центра, 1964. ― 153 с. 
3.    Архангельская В.В., Быховский Л.З., Позирчук Л.К. Катугинское Ta-Nb-Zr-Y-Tr месторождение (север Читинской обл.) — объект возможных инвестиций // Крупные и уникальные месторождения редких и благородных металлов (проблемы генезиса и освоения) : Тез. докл. 1 Междунар. симп. (СПб., 8—11 окт. 1996 г.). ― СПб., 1996. ― С. 46―48.
4.    Бельський В.М. Фізико-хімічні умови формування рідкісноземельної та ітрієвої мінералізації Приазов’я (за флюїдними включеннями в мінералах) : Автореф. дис. … канд. геол. наук / Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. — К., 2013. — 22 с. 
5.    Бельський В.М., Кульчицька Г.О., Возняк Д.К., Гречановська О.Є. Хімічний склад аланіту як індикатор флюїдного режиму формування Анадольської "дайки" (Приазовський мегаблок Українського щита) // Мінерал. журн. ― 2013. ― 35, № 1. ― С. 50―59. 
6.    Глевасский Е.Б., Кривдик С.Г. Докембрийский карбонатитовый комплекс Приазовья. ― Киев : Наук. думка, 1981. ― 228 с. 
7.    Глевасский Е.Б., Осадчий В.К., Стадник В.А и др. Типы карбонатитов, фенитов, альбититов и ультрабазитов Черниговской зоны Западного Приазовья // Геохимия и рудообразование. ― 1976. ― № 5. ― С. 75―80. 
8.    Дубина О.В., Кривдік С.Г. Геохімія рідкіснометалевих сієнітів Українського щита // Мінерал. журн. ―2013. ― 35, № 3. ― С. 61―73.
9.    Дубина О.В., Кривдік С.Г., Самчук А.І., Красюк О.П., Амашукелі Ю.А. Закономірності розподілу RЕЕ, Y і Sr в апатитах ендогенних родовищ Українського щита (за даними ICP-MS) // Мінерал. журн. ― 2012. ― 34, № 2. ― С. 80―99.
10.    Дубина А.В., Кривдик С.Г., Соболев В.Б. Изоморфизм в TR-апатитах Черниговского карбонатитового массива // Мінерал. журн. ― 2012. ― 34, № 3. ― С. 22―33.
11.    Дубина О.В. Геохімія лужних порід Українського щита : Автореф. дис. ... д-ра геол. наук ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії і рудоутворення ім. М.П. Семененка. — К., 2015. — 42 c.
12.    Кривдик С.Г. Особенности химизма карбонатов из карбонатитов Черниговского карбонатитового комплекса (Западное Приазовье) как индикатор условий их кристаллизации // Геохимия и рудообразование. ― 1978. ― № 7. ― С. 89―97.
13.    Кривдик С.Г., Легкова Г.В., Егорова Л.Н. Бритолит как продукт распада в редкоземельном апатите // Минерал. журн. ― 1990. ― 12, № 4. — С. 92—97.
14.    Кривдик С.Г., Моргун В.Г. Щелочные метасоматиты Приазовского и Ингульского мегаблоков Украинского щита (геология, петрография, геохимия) // Науч. тр. УкрНИМИ НАН Украины. ― 2011. ― № 9, Ч. 2. ― С. 216―237.
15.    Кривдик С.Г., Ткачук В.И. Петрология щелочных пород Украинского щита. ― Киев : Наук. думка, 1990. ― 408 с.
16.    Кривдик С.Г., Шаригін В.В., Моргун В.Г., Кравченко Г.Л., Дубина О.В. Мінерали рідкісних земель у лужних метасоматитах Східного Приазов’я // Геол.-минерал. вест. Криворож. нац. ун-та. ― 2015. ― № 2 (34). ― С. 5―16. 
17.    Кузьменко В.И. Петрово-Гнутовское месторождение паризита (Укр. ССР) // Сов. геолог. ― 1946. ― № 12. ― С. 49―61.
18.    Кузьменко В.І. Рідкісні землі в Петрівсько-Гнутівській флюорито-карбонатній жилі в Приазов’ї // Доп. АН УРСР. ― 1940. ― № 3. ― С. 35―40.
19.    Куц В.П. Особенности распределения акцессорных редкоземельных элементов в минералах Петрово-Гнутовского рудопроявления паризита // Докл. АН УССР. Сер. Б. ― 1971. ― № 10. ― С. 892―894.
20.    Лазаренко Е.К., Лавриненко Л.Ф., Бучинская Н.И., Галий С.А., Возняк Д.К., Галабурда Ю.А., Зациха Б.В., Иванова И.В., Квасница В.Н., Кульчицкая А.А., Куц В.П., Мельников В.С., Павлишин В.И., Туркевич Г.И. Минералогия Приазовья. — Киев : Наук. думка, 1981. — 432 с.
21.    Лапицкий Э.М., Качанов Е.Н., Миткевич М.В., Никонов А.И. Карбонатиты Северо-Западного Приазовья // Геол. журн. ― 1974. ― № 2. ― С. 144―145.
22.    Марченко Е.Я. Ортитовые метасоматиты — новый тип редкоземельного оруденения // Минерал. журн. ― 1994. ― 16, № 5/6. ― С. 84―89.
23.    Марченко Е.Я., Коньков Г.Г., Власенко В.И. О карбонатитовой природе Петрово-Гнутовской флюоритово-карбонатной дайки Приазовья // Докл. АН УССР. Сер. Б. ― 1980. ― № 1. ― С. 24―27.
24.    Марченко Е.Я., Кривонос В.П., Раздорожный В.Ф. и др. Первые находки иттрийсодержащих бритолита, бастнезита и иттробастнезита в сиенит-пегматитах, гранитах и метасоматитах Украинского щита // Докл. АН УССР. ― 1991. ― № 9. ― С. 129―132.
25.    Михайлов В.А., Шунько В.В. Новый тип молибденовой минерализации Украинского щита // Доп. НАН України. ― 2002. ― № 6. ― С. 137―140.
26.    Пожарицкая Л.К., Вилькович Р.В. Особенности состава силикатных пород Черниговской зоны (Приазовье) // Геохимия. ― 1983. ― № 7. ― С. 1013—1023.
27.    Хвостова В.А. Минералогия ортита // Тр. Ин-та минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов. ― М. : Изд-во АН СССР. ― 1962. ― Вып. 11. ― 120 с.
28.    Хоменко В.М., Вишневский А.А., Стрекозов С.Н. Торнебомит и гателит Анадольского рудопроявления в Приазовье: первая находка в Украине // Мінерал. журн. ― 2013. ―35, № 4. ― С. 32―43. 
29.    Хоменко В.М., Реде Д., Косоруков О.О., Стрекозов С.М. Бритоліт, церит та бастнезит Анадольського рудопрояву (Східне Приазов’я) // Мінерал. журн. ― 2013. ― 35, № 4. ― С. 11―26.
30.    Шеремет Е.М., Кривдик С.Г., Стрекозов С.Н., Дубина А.В., Сетая Л.Д. К вопросу о генезисе Анадольского редкоземельного месторождения (Украина) // Мінерал. журн. ― 2016. ― 38, № 4. ― С. 75―85.
31.    Шеремет Е.М., Мельников В.С., Стрекозов С.Н., Козар Н.А., Возняк Д.К. Азовское редкоземельное месторождение Приазовского мегаблока Украинского щита (геология, минералогия, геохимия, генезис, руды, комплексные критерии поисков, проблемы эксплуатации) / Ред. А.Н. Пономаренко, А.В. Анциферов. ― Донецк : Ноулидж, 2012. ― 374 с. 
32.    Шеремет E.М., Кривдик С.Г., Пигулевский П.И., Кулик С.Н., Бурахович Т.К., Загнитко В.Н., Бородыня Б.Н., Стрекозов С.Н., Николаев Ю.И., Николаев И.Ю., Сетая Л.Д., Алехин В.И. Субщелочной докембрийский магматизм и тектоно-геофизические особенности Восточного Приазовья Украинского щита / Под ред. А.В. Анциферова. — Донецк : Ноулидж, 2010. — 289 с. 
33.    Шеремет E.М., Кулик С.Н., Кривдик С.Г., Пигулевский П.И., Бурахович Т.К. Геолого-геофизические критерии рудоносности и металлогения областей субдукции Украинского щита / Ред. А.В. Анциферов. ― Донецк : Ноулидж, 2011. ― 285 с.
34.    Castor S.B. Rare earth deposits of North America // Resource Geology. ― 2008.― 58 (4). ― Р. 337―347.
35.    Chengyu Wu Bayan Obo Controversy: Carbonatites versus Iron Oxide-Cu-Au-(REE-U) // Resource Geology. ― 2008.― 58 (4). ― Р. 348―354.
36.    Kovalenko V.I., Tsaryeva G.M., Goreglyad A.V., Yarmolyuk V.V., Troitsky V.A., Hervig R.L., Farmer G.L. The peralkaline Granite-Related Khaldsan-Buregtey Rare Metal (Zr, Nb, REE) Deposit, Western Mongolia // Econ. Geol. ― 1995. ― 90, No 3. ― P. 530—547.
37.    Le Bas M.J., Keller J., Kejie Tao, Williams C.T., Zhang Peishan Carbonatite Dykes at Bayan Obo, Inner Mongolia, China // Mineral. Petrol. ― 1992. ― 46. ― P. 195—228. 
38.    Melnikov V.S., Kulchitskaya A.A., Kryvdik S.G., Gurskiy D.S., Strekosov S.N. The Azov Deposit — a New Type of Rare-Metal Objects of Ukraine // Mineral. Journ. (Ukraine). ― 2000. ― 22, No 5/6. ― P. 39―49.

Українська