ФОРМИ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ-ІНДИКАТОРІВ У ПОВЕРХНЕВИХ ВІДКЛАДАХ НАД РУДОПРОЯВАМИ ПОЛІМЕТАЛІВ

УДК 550.42 : 546.4./7 : 631.4 (477)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.02.082

Крюченко Н.О. 1, Жовинський Е.Я. 1, Андрієвська О.А. 2 
1 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34
E-mail: nataliya-kryuchenko@mail.ru; zhovinsky@ukr.net
2 Гімназія 109 ім. Т.Г. Шевченка
01011, м. Київ, Україна, вул. П. Мирного, 24 
Е-mail: аndrlena@yandex.ru 
ФОРМИ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ-ІНДИКАТОРІВ У ПОВЕРХНЕВИХ ВІДКЛАДАХ НАД РУДОПРОЯВАМИ ПОЛІМЕТАЛІВ
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (2): 82-87
Анотація: Наведено результати математичного та термодинамічного моделювання існування різноманітних форм хімічних елементів у розчинах поверхневих відкладів (ґрунтів) за різних кислотно-лужних умов. Визначено, що переважною формою знаходження міді та свинцю в зоні гіпергенезу за рН <6 є катіонна (рухома), для цинку ця форма властива за рН <7,5. У лужних умовах переважними формами існування металів у ґрунтових розчинах є нерозчинні карбонатна та гідроксильна. На прикладі Прутівського, Родіонівського та Крутобалкінського рудопроявів міді на території Українського щита встановлено, що в слаболужних умовах, коли рухомі форми рудного елемента (міді) не можуть існувати, локальні сольові ореоли над рудопроявом утворюють катіонні форми інших металів (Zn, Pb тощо). Це дозволяє використовувати їх у таких фізико-хімічних умовах як елементи-індикатори. Розроблено технологію контрастування сольових ореолів за рухомими катіонними формами елементів-індикаторів. Визначення їх у ґрунтовому розчині поверхневих відкладів (опідзолених, глинистих, звичайних чорноземів) здійснюється шляхом додавання 0,1н HCl і створення кислотного середовища з рН <6. Визначено, що найбільшого підкислення для визначення елементів-індикаторів потребують опідзолені чорноземи, для яких характерна наявність органомінеральних колоїдів із високою поглинальною здатністю.
Ключові слова: метали, форми міграції, ґрунти, рудопрояви, елементи-індикатори, кислотно-лужні умови, сольові ореоли.
Література
1.    Григорян С.В., Морозов И.В. Вторичные геохимические ореолы при поисках скрытого оруденения. — М. : Наука, 1985. — 239 с. 
2.    Гурський Д.С., Єсипчук К.Ю., Калінін В.І., Куліш Є.О., Нечаєв С.В., Третяков Ю.І., Шумлянський В.О. Металічні і неметалічні корисні копалини України. У 2 т. : Т. 1. Металічні корисні копалини / Наук. ред. М.П. Щербак, О.Б. Бобров. — К.-Львів : Вид-во Центр Європи, 2006. — 739 с.
3.    Жовинский Э.Я., Кураева И.В. Геохимия фтора (прикладное значение). — Киев : Наук. думка, 1987. — 158 с.
4.    Жовинский Э.Я., Крюченко Н.О. Подвижные формы химических элементов и их значение при геохимических поисках // Мінерал. журн. — 2006. — 28, № 2. — С. 88—93.
5.    Крюченко Н.О. Геохімічні пошуки за вторинними сольовими ореолами на території Українського щита // Пошукова та екологічна геохімія. — 2007. — № 2 (7). — С. 3—60.
6.    Сает Ю.Е., Несвижская Н.И. Изучение форм нахождения элементов во вторичных ореолах. — М. : ВИЭМС, 1974. — 89 с.
7.    Соловов А.П. Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых. — М. : Недра, 1985. — 294 с.
8.    Хартли Ф., Бергес К., Олкок Р. Равновесия в растворах / Пер. с англ. Н.В. Колычевой. — М. : Мир, 1983. — 360 с.

Українська