ХІМІЧНИЙ СКЛАД АМФІБОЛІВ ІЗ ПОРІД ОРЕОЛА ФЕНІТИЗАЦІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КАРБОНАТИТОВОГО МАСИВУ ПРИАЗОВ’Я (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

УДК 549.643.2/.3

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.04.032

ЮрченкоН.Г.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03680, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: Nadysya88@gmail.com

ХІМІЧНИЙ СКЛАД АМФІБОЛІВ ІЗ ПОРІД ОРЕОЛА ФЕНІТИЗАЦІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КАРБОНАТИТОВОГО МАСИВУ ПРИАЗОВ’Я (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (4): 32-38

Анотація: Проаналізовано склад амфіболів із кристалічних порід фундаменту Новополтавської ділянки в межах Чернігівської зони розлому Західного Приазов’я. Означено дві групи амфіболів, перша з яких пов’язана з етапом мігматизації гранулітового комплексу, друга — з формуванням ореола фенітизації навколо карбонатитового масиву, що накладається на першу асоціацію. З етапом мігматизації пов’язані амфіболи кальцієвої підгрупи (магнезіо-горнбленди) із різним рівнем вмісту лугів та витриманим співвідношенням K/Na та Al/Si. На етапі фенітизації утворювались амфіболи натрій-кальцієвої підгрупи.

Ключові слова: Український щит, Західне Приазов’я, Чернігівський карбонатитовий масив, ореол фенітизації, амфіболи, типохімізм.

Література

 1. Кривдік С.Г., Дубина О.В. Типохімізм мінералів лужно-ультраосновних комплексів Українського щита як індикатор глибинності їх формування // Мінерал. журн. — 2005. — 27, № 1. — С. 64—76.
 2. Кривдик С.Г., Ткачук В.И. Петрология щелочных пород Украинского щита. — Киев : Наук. думка, 1990. — 408 с.
 3. Легкова Г.В. Амфиболы Черниговского карбонатитового комплекса и их генезис по результатам электронно-зондового исследования : Автореф. дис. … канд. геол.-минерал. наук / Ин-т геохимии и физики минералов АН УССР. — Киев, 1985. — 24 с.
 4. Литвин М.О., Платонов О.М., Хоменко В.М. Оптические спектры и окраска породообразующих амфиболов. — Киев : Наук. думка, 1992. — 183 с.
 5. Юрченко Н., Шнюков С., Павлов Г. Нові дані щодо хімічного складу піроксенів з фенітів Чернігівського карбонатитового масиву (Західне Приазов’я, Український щит) // Мінерал. зб. — 2015. — № 65, вип. 1. — С. 84—94.
 6. Юрченко Н.Г. Особливості номенклатури амфіболів із порід протолітів у ореолі фенітизації Чернігівського карбонатитового масиву Приазов’я (Український щит) // Міжнар. наук. конф. "Метасоматизм та рудоутворення" : Тези допов. (ННІ "Інститут геології" Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 5—7 жовт. 2016 р.). — К., 2016. — С. 76—77.
 7. Hawthorne F.C., Oberti R., Harlow G.E., Maresch W.V., Martin R.F., Schumacher J.C., Welch M.D. Nomenclature of the amphibole supergroup // Amer. Miner. — 2012. — 97. — P. 2031—2048. — doi: 10.2138/am.2012.4276
 8. Leake B.E. Nomenclature of amphiboles // Miner. Mag. — 1978. — 42, No 324. — P. 533—563. — doi: 10.1180/minmag.1978.042.324.21
 9. Passchier C., Trouw R. Microtectonics. — New York : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1996. — 290 p.
 10. Tindle A.G., Webb P.C. PROBE-AMPH a spreadsheet program to classify microprobe-derived amphibole analyses // Computers & Geosciences. — 1994. — 20, Is. 7—8. — P. 1201—1228. — doi: 10.1016/0098-3004(94)90071-X
 11. Vernon R.H., Clarke G.L. Principles of Metamorphic Petrology. — Cambridge : Cambr. Univ. Press, 2008. — 446 p.
Українська