Деякі особливості хімізму фемічних мінералів магматичних порід залежно від їхньої лужності

УДК 552.33.549

С.Г. Кривдік
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03680, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
Е-mail: kryvdik@ukr.net
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (1): 84-99

Анотація: Розглянуто особливості хімізму олівінів, піроксенів, амфіболів, Fe-Mg-слюд, а також оксидів Fe i Ti в магматичних породах різного ступеня лужності. В лужних і сублужних породах кристалізуються тільки висококальцієві та/або лужні піроксени, тоді як для порід нормального ряду характерні ортопіроксени і низькокальцієві кліно-
піроксени (авгіти, піжоніти). У лужних і сублужних породах можуть кристалізуватися висококальцієві титанисті та високоглиноземисті клінопіроксени (Ті-авгіти, фасаїти). Такі піроксени недонасичені SiO2 або навіть нефеліннормативні, чим пояснюється їх приуроченість до лужних і сублужних порід. У фельдшпатоїдних і нефеліннормативних сублужних породах кристалізуються недосичені SiO2 і нефеліннормативні амфіболи — гастингсит, арфведсоніт, тараміт, катофорит. Для кварцвмісних лужних порід (лужні граніти, комендити, пантелерити, кварцові сієніти і трахіти) характерні рибекіт, інколи рихтерит. У гранітоїдах нормального ряду кристалізуються різні рогові обманки (кварцнормативні). Хімізм Fe-Mg-слюд залежить від лужності, глиноземистості та насиченості SiO2 вмісних порід. У лужних гранітах і сієнітах це зазвичай аніти, в плюмазитових лужнопольовошпатових гранітах — сидерофіліти, а в фельдшпатоїдних лужних породах найширший діапазон варіацій хімізму Fe-Mg-слюд — від флогопітів і тетраферифлогопітів до анітів і сидерофілітів. У гранітоїдах помірної і низької лужності кристалізуються Fe-Mg-слюди помірної залізистості і різної глиноземистості. В лужних породах виразно проявляється Mn-Zn-тренд еволюції хімізму фемічних мінералів, починаючи з кристалізації олівінів (і збагаченості їх манганом). В амфіболах лужних порід Октябрського масиву виявлено вміст MnO до 8 %, а в слюдах — до 14 %, ZnO — до 3,5 %. В агпаїтових фонолітах кристалізується куплетськіт з 7,7 % Zn, з’являється Zn-Mn-слюда — хендриксит і серандит. Магнетити в маріуполітах Октябрського і маліньїтах Покрово-Киріївського масивів збагачуються MnO (до 9 %). Проявляється залежність хімізму фемічних мінералів від глибини ерозійного зрізу масивів лужних порід: у цих мінералах із глибиною зростає залізистість і знижуються титанистість і лужність.*

* Ця праця спричинила тривалу дискусію між членами Редколегії і автором. Оскільки не всі члени Редколегії підтримали опублікування статті у такому вигляді, вирішили помістити її у відповідному розділі.

Ключові слова: хімізм фемічних мінералів, лужність, насиченість кремнеземом порід, нефеліннормативний, кварцнормативний.

Література:
1. Бучинская К.М., Нечаев С.В. К проблеме пержанских гранитов // Геол. журн. — 1990. — № 3. — С. 22—32.
2. Безпалько Н.А. Петрологія і акцесорні мінерали гранітів та метасоматитів Північної Волині. — К. : Наук. думка, 1970. — 164 с.
3. Безбородько М.І. Петрогенезис і петрогенетична карта кристалічної смуги України. — К. : Вид-во АН УРСР , 1935. — 414 с.
4. Возняк Д.К., Кривдік С.Г., Кульчицька Г.О., Вишневський О.А. Кристали магнетиту з лейкократового маріуполіту Приазов’я // Геол.-мінерал. вісн. Криворіз. нац. ун-ту. — 2015. — № 1 (33). — C. 5—14.
5. Гейко Ю.В., Орлова М.П., Филоненко В.И. Псевдолейцитовые лампроиты Украины // Зап. Всесоюз. минерал. об-ва. — 1991. — 120, № 5. — С. 52—55.
6. Глевасский Е.Б., Кривдик С.Г. Докембрийский карбонатитовый комплекс Приазовья. — Киев : Наук. думка, 1981. — 227 с.
7. Джейк А., Люис Дж., Смит К. Кимберлиты и лампроиты Западной Австралии / Под ред. Н.В. Соболева. — М . : Мир, 1989. — 430 с.
8. Дир У.А., Хауи Р.А., Зусман Дж. Породообразующие минералы. Справ. В 5 т., Т. 2 / Пер. с англ. П.П. Смолина, В.И. Финько ; Под ред. В.П. Петрова. — М. : Мир, 1965. — 406 с.
9. Дубина О.В., Кривдік С.Г. Ефект Соре в петрології магматичних порід // Мінерал. журн. — 2010. — 32, № 4. — С. 51—62.
10. Егоров Л.С. Ийолит-карбонатитовый плутонизм. — Л. : Недра, 1991. — 260 с.
11. Кривдик С.Г., Глевасский Е.Б., Левина Р.Л. О составе магнезиально-железистых слюд Черниговского карбонатитового комплекса // Минерал. журн. — 1982. — 4, № 2. — С. 78—85.
12. Кривдік С.Г., Дубина О.В. Типохімізм мінералів лужно-ультраосновних комплексів Українського щита як індикатор глибинності їх формування // Мінерал. журн. — 2005. — 27, № 1. — С. 64—76.
13. Кривдік С.Г., Гуравський Т.В., Дубина О.В., Братчук О.М., Мархай О.І., Нечаєнко О.М., Якубенко П.Ф. Особливості речовинного складу Носачівського апатит-ільменітового родовища (Корсунь-Новомиргородський плутон, Український щит) // Мінерал. журн. — 2009. — 31, № 3. — С. 55—78.
14. Кривдік С.Г., Гуравський Т.В., Дубина О.В. Хімізм піроксенів з рудоносних (апатит, ільменіт) основних та ультраосновних порід Українського щита // Геол. журн. — 2009. — № 3. — С. 51—59.
15. Кривдик С.Г., Ткачук В.И., Кривонос В.П., Загнитко В.Н., Стрекозов С.Н. Основные и ультраосновные породы Октябрьского щелочного массива // Геол. журн. — 1990. — № 6. — С. 35—45.
16. Кривдик С.Г., Цымбал С.Н., Гейко Ю.В. Протерозойский щелочно-ультраосновный магматизм северозападной части Украинского щита как индикатор кимберлитообразования // Мінерал. журн. — 2003. — 25, № 5/6. — С. 57—69.
17. Кривдік С.Г., Моргун В.Г., Шаригін В.В. Слюди фенітів і лужних метасоматитів Східного Приазов’я // Мінерал. журн. — 2010. — 32, № 4. — С. 3—11.
18. Кривдік С.Г., Возняк Д.К., Шаригін В.В., Дубина О.В. Мінерали лужних порід України // Зап. Укр. мінерал. т-ва. — 2012. — 9. — С. 7—34.
19. Кривдик С.Г., Ткачук В.И. Петрология щелочных пород Украинского щита. — Киев : Наук. думка, 1990. —408 с.
20. Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Амашукелі Ю.А., Дубина О.В. Еволюція хімізму фемічних мінералів в Октябрському масиві лужних порід (Приазов’я, Україна) // Мінерал. журн. — 2014. — 36, № 4. — С. 5—19.
21. Кривдік С., Шаригін В., Амашукелі Ю., Дубина О. Zn-Mn-тренд еволюції фемічних мінералів лужних порід України // Мінералогія: сьогодення і майбуття : Матеріали Восьмих наук. читань ім. акад. Є. Лазаренка (Львів-Чинадієве, 11—14 верес. 2014 р.) / Відп. ред. О.І. Матковський. — Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту, 2014. — С. 88—91.
22. Левин В.Я. Щелочная провинция Ильменских-Вишневых гор (формации нефелиновых сиенитов Урала). — М. : Наука, 1974. — 224 с.
23. Левин В.Я., Роненсон Б.М., Самков В.С., Левина И.А., Сергеев Н.С., Киселев А.П. Щелочно-карбонатитовые комплексы Урала. — Екатеринбург : Уралгеолком, 1997. — 274 с.
24. Петрография : Учеб. Ч. 2 / Под ред. А.А. Маракушева. — М. : Изд-во МГУ , 1981. — 328 с.
25. Петрографический кодекс России. Магматические, метаморфические, метасоматические, импактные образования : Изд. 2-е, перераб. и доп. / Гл. ред. О.А. Богатиков, О.В. Петров. — СПб. : Изд-во ВСЕГЕИ , 2008. — 200 с.
26. Петрографічний кодекс України / Уклад. Р.Я. Бєлєвцев ; Відп. ред. І.Б. Щербаков. — К. : [б. в.], 1999. — 80 с.
27. Усенко И.С., Щербаков И.Б., Заяц А.П. Биотиты докембрия. — Киев : Наук. думка, 1972. — 207 с.
28. Ушакова Е.Н. Биотиты магматических пород. — М. : Наука, 1980. — 327 с.
29. Цымбал С.Н., Щербаков И.Б., Кривдик С.Г., Лабузный В.Ф. Щелочно-ультраосновные породы Городницкой интрузии (Северо-Запад Украинского щита) // Минерал. журн. — 1997. — 19, № 3. — С. 61—80.
30. Четвериков С.Д. Руководство к петрохимическим пересчетам химических анализов горных пород и определению их химических типов : Учеб. пособ. — М. : Госгеолтехиздат, 1956. — 246 с.
31. Шарыгин В.В., Кривдик С.Г., Поспелова Л.Н., Дубина А.В. Zn-куплетскит и хендриксит в агпаитовых фонолитах Октябрьского массива, Приазовье (Украина) // Докл. РАН . — 2009. — 425, № 6. — С. 810—815.
32. Шеремет Е.М., Кривдик С.Г., Седова Е.В. Редкометальные граниты Украинского щита (петрология, геохимия, геофизика и рудоносность) / Ред. А.Н. Пономаренко, А.В. Анциферов. — Донецк : Ноулидж, 2014. — 250 c.
33. Adams F.D., Barlow A.E. Geology of the Haliburton and Banoroft areas, province of Ontario // Met. Geol. Surv. Branch. — 1910. — No 6. — P. 1—419. — DOI: https://doi.org/10.4095/100481.

Українська