Упорядкування українських назв мінеральних видів у зв’язку з підготовкою "Мінералогічної енциклопедії України"

УДК 549.01

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.03.003

О.М. Пономаренко, Г.О. Кульчицька, Д.С. Черниш Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України 03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34 Е-mail: kulchec@igmof.gov.ua Мова: українська Мінералогічний журнал 2015, 37 (3): 3-14 Анотація: Стандартизація назв мінералів українською мовою — таке завдання, окрім інших, повинна виконати "Мінералогічна енциклопедія України". Уніфікація назв є вкрай необхідною для створення електронних баз мінералів, пошукових систем, автоматизованої обробки інформації. Головна мета статті — висвітлити труднощі, що виникають у зв’язку з утворенням українських назв мінералів, відкритих поза Україною, і запропонувати шляхи відтворення латинізованих назв літерами національної абетки. З часу виходу тримовного "Мінералогічного словника" Є.К. Лазаренка і О.М. Винар, який неформально затвердив правопис назв мінералів українською мовою, минуло 40 років. З того часу відбулося багато змін у мінералогії, змінився український правопис, затверджені нові стандарти транслітерації та транскрипції, внесені корективи в хімічну термінологію. Міжнародна мінералогічна асоціація щоквартально оновлює список затверджених назв мінеральних видів. Більшість із них — це тривіальні назви, утворені від власних імен і географічних назв. Вони позначаються літерами латинської абетки зі збереженням усіх норм правопису мови тієї країни, де був відкритий мінерал. Нині спостерігається така тенденція утворення назв мінералів: тривіальна назва відомого виду виконує роль стрижневого слова, а його нові хімічні аналоги позначають за допомогою символів і назв хімічних елементів. Останні через дефіс приєднують до стрижневого слова у вигляді суфікса і префікса. Для передачі латинізованого терміна українською мовою недостатньо відомостей про мову запозичення, необхідною умовою є наявність інформації про етимологію слова. Особливі труднощі виникають з передачею назв мінералів, відкритих у Китаї, або названих на честь вчених, які працювали в різних країнах. Вважаємо за доцільне запропонувати до обговорення такі пропозиції щодо впорядкування українських назв мінералів: 1) для мінералів, що були відкриті до 1975 р., зберегти назви, затверджені в "Мінералогічному словнику" Є. Лазаренка і О. Винар, не зважаючи на помилки транслітерації. Вважати їх історичними формами слів іноземного походження. Зберегти народні та історичні назви видів, якщо вони не суперечать затвердженій номенклатурі; 2) для мінералів, що були відкриті пізніше, але до внесення змін в український правопис, зберегти кириличні терміни, близькі до затверджених в російській мові, адаптувавши їх до норм чинного на той час українського правопису. Їх також розглядати як історичні форми, утворені в період існування Радянського Союзу; 3) для мінералів, що були відкриті після 1990 р., утворювати українські назви шляхом транслітерації через транскрипцію з мови запозичення терміна з врахуванням норм правопису українських слів. У разі невідомої етимології латинізованого терміна використовувати пряму транслітерацію з латиниці; 4) назву мінерального виду, на противагу від назви різновиду (відміни), передавати одним словом; 5) для дешифрування складних назв і полегшення їх вимови максимально використовувати дефіс; 6) назву синтезованих хімічних аналогів мінеральних видів брати в лапки. Ключові слова: утворення назв, історичні і народні назви, помилки транслітерації, правопис назв мінералів. Література: 1. Атлас світу / Відп. ред. О.В. Вакуленко. — К. : Картографія, 2007. — 192 с. 2. Вовченко Р., Матковський О., Бакуменко І., Бохорська Л., Полубічко О. Словник-довідник ювелірного і колекційного каміння. — Львів : Вид. центр Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2006. — 165 с. 3. Вовченко Р., Матковський О., Бохорська Л., Полубічко О. Російсько-український геологічний словник / Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. — Львів, 2011. — 704 с. 4. Гірничий енциклопедичний словник : В 2 т. / За заг. ред. В.С. Білецького. — Донецьк : Схід. вид. дім. — Т. 1. — 2001. — 512 с.; Т. 2. — 2002. — 632 с. 5. Зінченко О., Павлишин В., Васинюк А. Хронологія відкриття мінералів у надрах України // Мінерал. зб. — 2012. — № 62, вип. 1. — С. 31—37. 6. Кривовичев В.Г. Минералогический словарь. — СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2008. — 556 с. 7. Кульчицька Г., Павлишин В. Мінералогія України в контексті мінералогії світу // Мінерал. зб. — 2014. — № 64, вип. 1. — С. 25—32. 8. Лазаренко Є.К., Винар О.М. Мінералогічний словник. — К. : Наук. думка, 1975. — 773 с. 9. Павлишин В.І., Зінченко О.В., Довгий С.О. Загальні особливості мінерального складу геологічних утворень України // Мінерал. журн. — 2007. — 29, № 2. — С. 5—18. 10. Поваренных А.С. Кристаллохимическая классификация минеральных видов. — Киев : Наук. думка, 1966. — 547 с. 11. Пономаренко О.М., Кульчицька Г.О. Упорядкування номенклатури мінеральних видів у зв’язку з підготовкою "Мінералогічної енциклопедії Ук раїни" // Мінерал. журн. — 2015. — 37, № 2. — С. 3—12. 12. Російсько-український геологічний словник / Ук лад. С.І. Головащук, І.Л. Соколовський. — К. : Вид- во АН УРСР, 1959. — 280 с. 13. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Зем лю та Космос / В.В. Гейченко, В.М. Завірюхіна, О.О. Зеленюк, В.Г. Коломієць, М.І. Кратко, В.В. Тельнюк-Адамчук, М.П. Хоменко / Відп. ред. Ю.О. Митропольський. — К. : Наук. думка, 1998. — 892 с. 14. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови НАН Укр аїни. — К. : Наук. думка, 2012. — 286 с. 15. Флейшер М. Словарь минеральных видов : Пер. с англ. — М. : Мир, 1990. — 206 с. 16. Bayliss P., Kaesz H.D., Nickel E.H. The use of che mical-element adjectival modifiers in minerals nomen clatute // Can. Miner. — 2005. — 43. — Р. 1429—1433. 17. Burke E.A.J. A mass discreditation of GQN minerals // Can. Miner. — 2006. — 44. — P. 1557—1560. 18. Burke E.A.J. Tidying up Mineral Names: an IMA-CNMNC Scheme for Suffixes, Hyphens and Diacriti cal marks // Miner. Rec. — 2008. — 39 (2). — Р. 131—135. 19. Hatert F., Burke E.A.J. The IMA-CNMNC dominant-constituent rule revisited and extended // Can. Miner. — 2008. — 46. — P. 717—728. — DOI: 10.3749/canmin.46.3.717. 20. Hatert F., Mills S.J., Pasero M., Williams P.A. CNMNC guidelines for the use of suffixes and prefixes in mineral nomenclature and for the preservation of historical na mes // Eur. J. Mineral. — 2013. — 25. — Р. 113—115. — DOI:10.1127/0935-1221/2013/0025-2267. 21. Levinson A.A. A system of nomenclature for rare-earth minerals // Amer. Miner. — 1966. — 51. — Р. 152—158. 22. Nickel E.H., Grice J.D. The IMA Commission on new minerals and mineral names: Procedures and guidelines on mineral nomenclature // Can. Miner. — 1998. — 36. — Р. 3—16.

Українська