Геохімія русько-полянських рідкіснометалевих гранітів Корсунь-Новомиргородського плутону (Інгульський мегаблок УЩ)

УДК 550.42 : 552.311 (477.46)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.03.067

О.В. Заяць Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України 03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34 E-mail: zolgavikt@gmail.com Мова: українська Мінералогічний журнал 2015, 37 (3): 67-77 Анотація: Наведено результати досліджень геохімічних особливостей русько-полянських рідкіснометалевих гранітів. Дослідження проведені за допомогою рентгенофлуоресцентного методу та частково — методу мас-спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою (ICP-MS). В апатитах з русько-полянських рідкіснометалевих гранітів визначено ізотопний склад стронцію (87Sr/86Sr). Рідкіснометалеві граніти залягають у південно-східній частині Русько-Полянського масиву Корсунь-Новомиргородського плутону. За петрохімічними властивостями вони подібні до гранітів рапаківі плутону. Це плюмазитові, висококалієві, високозалізисті граніти. Їм властива підвищена окисненість заліза, що є характерною для гіпабісальних утворень. Виділено два типи рідкіснометалевих гранітів: рожеві дрібнозернисті (верхня частина розрізу свердловини) та сірі порфіроподібні (нижня частина розрізу свердловини). Порівняно з середнім складом верхньоконтинентальної кори, русько-полянські рідкіснометалеві граніти збагачені на K, Rb, Zr, Y, Nb, Ta, REE (крім Eu), Hf, Th та збіднені на Ti, P, Sr. Розподіл REE у двох типах гранітів має відмінності. Дрібнозернисті рожеві граніти збагаченні HREE порівняно з LREE ([La/Yb]N = 1,8—0,7). Для сірих порфіроподібних гранітів властивий помірно диференційований розподіл REE ([La/Yb]N = 9,2—4,8) зі збагаченням LREE. Для русько-полянських гранітів характерна глибока негативна Eu аномалія (Eu/Eu* = 0,05—0,13). Вони належать до внутрішньоплитних гранітів А-типу з коровим джерелом магмогенерації (А2), на що вказують високі "корові" значення співвідношення 87Sr/86Sr (0,73799 ± 0,00006 та 0,77010 ± 0,00008), отримані для апатитів із цих гранітів. Ключові слова: рідкіснометалеві граніти, рідкісні елементи, граніти А-типу, 87Sr/86Sr співвідношення, Русько-Полянський масив, Корсунь-Новомиргородський плутон. Література: 1. Андреева Е.Д., Богатиков О.А., Бородаевская М.Б., Гоньшакова В.И., Егоров Л.С., Ефремова С.В., Коваленко В.И., Малеев Е.Ф., Марковский Б.А., Масайтис В.Л., Михайлов Н.П., Наседкин В.В., Петрова М.А., Полунина Л.А., Ротман В.К., Румянцева Н.А., Филиппова Т.П., Фролов В.Т., Фролова Т.И., Хворова И.В., Щербакова М.Н. Классификация и номенклатура магматических горных пород: Справ. пособие. — М. : Недра, 1981. — 160 с. 2. Гребенников А.В. Гранитоиды А-типа: проблемы диагностики, формирования и систематики // Геология и геофизика. — 2014. — 55, № 9. — С. 1356—1373. 3. Довбуш Т.І., Скобелєв В.М., Степанюк Л.М. Методичні рекомендації з уран-свинцевого, рубідій-стронцієвого та самарій-неодимового ізотопного датування геологічних об’єктів при ГРР. — К. : УкрДГРІ, 2008. — 77 с. 4. Есипчук К.Е., Орса В.И., Щербаков И.Б., Шеремет Е.М., Скобелев В.М., Рябоконь В.В., Галецкий Л.С., Панов Б.С., Юшин А.А., Бочай Л.В., Голуб Е.Н., Демяненко В.В., Бучинская К.М., Свешников К.И., Сухоруков Ю.Т., Щербак Д.Н., Осадчий В.К., Пийяр Ю.К., Самчук А.И., Кушнир А.С., Андреев А.В., Чебуркин А.К. Гранитоиды Украинского щита. Петрохимия, геохимия, рудоносность: Справ. — Киев : Наук. думка, 1993. — 232 с. 5. Заяць О.В., Ларіков А.Л., Сьомка Л.В., Кошелєв О.В. Геохімічні особливості й типізація рідкіснометалевих русько-полянських гранітів корсунь-новомиргородського комплексу // Мінер. ресурси України. — 2012. — № 4. — С. 18—22. 6. Коваленко В.И. Петрология и геохимия редкометальных гранитоидов. — Новосибирск : Наука, 1977. — 206 с. 7. Коваленко В.И., Ярмолюк В.В., Будников С.В., Царева Г.М., Сальникова Е.Б., Ковач В.П., Котов А.Б., Яковлева С.З. Гранитоиды Югодзырского района (Юго-Восточная Монголия) и связь с ними W-Mo оруденения // Геология руд. месторождений. — 1999. — 41, № 5. — С. 404—424. 8. Кривдік С.Г., Дубина О.В., Довбуш Т.І., Котвицька І.М., Висоцький О.Б., Безсмолова Н.В., Амашукелі Ю.А. 87Sr/86Sr в апатитах із лужних і основних порід Українського щита // Мінерал. журн. — 2011. — 33, № 3. — С. 55—62. 9. Митрохин О.В. Анортозит-рапаківігранітна формація Українського щита (геологія, речовинний склад та умови формування) : дис. … д-ра геол. наук. — К., 2011. — 346 с. 10. Перепелов А.Б., Ефремов С.В. Данные по распределению редких элементов для петролого-геохимических расчетов и графиков // Геохимические процессы и полезные ископаемые: Вестн. ГеоИГУ. — 2000. — Вып. 2. — С. 215—228. 11. Пономаренко О.М., Заяць О.В., Безвинний В.П., Довбуш Т.І. Особливості речовинного складу та ізотопний вік руськополянських рідкіснометалевих гранітів Українського щита // Геохімія та рудоутворення. — 2011. — Вип. 30. — С. 18—26. 12. Шеремет Е.М., Кривдик С.Г., Седова Е.В. Редкометалльные граниты Украинского щита (петрология, геохимия, геофизика и рудоносность) / Под ред. А.Н. Пономаренко, А.В. Анциферова. — Донецк : Ноулидж, 2014. — 250 с. 13. Шеремет Е.М., Панов Б.С., Коломиец Г.Д. Редкометальные лейкограниты в районе Корсунь-Новомиргородского массива гранитов рапакиви // Докл. АН УССР. Сер. Б. — 1989. — № 3. — С. 32—34. 14. Шестопалова Е.Е., Степанюк Л.М., Довбуш Т.И., Котвицкая И.Н. Уран-свинцовый возраст циркона гранитоидов Корсунь-Новомиргородского плутона (Ингульский мегаблок УЩ) // Мінерал. журн. — 2014. — 36, № 4. — С. 95—106. 15. Шумлянський Л.В., Митрохин О.В., Богданова С.В., Братчук О.М., Якубенко П.Ф. U-Pb по цирконах ізотопний вік порід Корсунь-Новомиргородського анортозит-рапаківігранітного плутону // Геолог України. — 2008. — № 1—2. — С. 77—85. 16. Щербаков И.Б. Петрология Украинского щита. — Львов : ЗУКЦ, 2005. — 364 с. 17. Blevin P.L. Redox and compositional parameters for interpreting the granitoid metallogeny of Eastern Australia: implications for gold-rich ore systems // Resource Geol. — 2004. — 54. — Р. 241—252. 18. Creaser R.A., Price R.C., Wormald R.J. A-type granites revisited: assessment of a residual-source model // Geology. — 1991. — 19. — Р. 163—166. 19. Eby G.N. Chemical subdivision of the A-type granitoids: petrogenetic and tectonic implications // Geology. — 1992. — 20. — Р. 641—644. 20. Edgar A.D. Barium- and strontium-enriched apatites in lamproites from West Kimberley, Western Australia // Amer. Miner. — 1989. — 74. — P. 889—895. 21. Frost B.R., Branes C.C., Collins W.J., Arculus R.J., Ellis D.J., Frost C.D. A geochemical classfication for granite rocks // J. Petrol. — 2001. — 42. — Р. 2033—2048. 22. Frost C.D., Frost B.R. On ferroan (A-type) granitoids: their compositional variability and modes of origin // J. Petrol. — 2011. — 52. — Р. 39—53. 23. Kostenko N.V., Tolstoy M.I. The geotectonic typing of rapakivi granitoid formation // Geochemistry of magmatic rocks-2010: Abstr. of the XXVII Intern. conf. School "Geochemistry of alkaline rocks" (Moscow-Koktebel’, Russia-Ukraine, Sept. 9—16, 2010). — P. 76—77 [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://alkaline2010.web.ru/. 24. Maniar P.D., Piccoli P.M. Tectonic discrimination of granitoids // Geol. Soc. Amer. Bull. — 1989. — 101. — Р. 635— 643. 25. Pearce J.A. Sources and setting of granitic rocks // Episodes. — 1996. — 19, No 4. — Р. 120—125. 26. Pearce J.A., Harris N.B.W., Tindle A.G. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks // J. Petrol. — 1984. — 25. — Р. 956—983. 27. Whalen J.B., Currie K.L., Chappell B.W. A-type granites; geochemical, characteristics, discrimination and petrogenesis // Contribs Mineral. and Petrol. — 1986. — 95. — Р. 407—419.

Українська