Петрографія, геохімія та формаційна приналежність долеритів Бобринецького дайкового поясу (Інгульський мегаблок Українського щита)

УДК 552.333.4 : (552.08 + 550.4 + 551.22) (477)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.01.056

О.В. Митрохин (1), Л.В. Шумлянський (2), Є.О. Вишневська (1) (1) Київський національний університет імені Тараса Шевченка 03022, м. Київ, Україна, вул. Васильківська, 90 Е-mail: mitrokhin.a.v@yandex.ua; genyvishnevskia@mail.ru (2) Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України 03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34 Е-mail: lshumlyanskyy@yahoo.com Мова: російська Мінералогічний журнал 2015, 37 (1): 56-68 Анотація: Досліджено неметаморфізовані базитові дайки Бобринецького дайкового поясу (БДП), які інтрудують палеопротерозойський кристалічний фундамент Інгульського мегаблоку Українського щита. Мета досліджень — уточнення геологічної позиції БДП, визначення мінералого-петрографічних та геохімічних особливостей дайкових порід, з’ясування їхньої формаційної приналежності. Встановлено, що серед дайкових утворень БДП розповсюджені кайнотипні олівінові долерити. Умови залягання, структурно-текстурні особливості та речовинний склад дозволяють ідентифікувати їх як гіпабісальних представників долерит-діабазової формації докембрію, що є палеоаналогом континентальної плато-базальтової (трапової) асоціації фанерозою. Найбільш характерними мінералогопетрографічними особливостями долеритів БДП є: 1) кайнотипний характер; 2) повнокристалічні афірові або мікропорфірові структури; 3) висока мінлива основність плагіоклазу: An51—83 — у вкраплениках, An41—67 — у загальній масі; 4) сумісне знаходження піжонітів Wo8—15En53—67 з авгітами Wo28—38En37—54; 5) підвищена мінлива магнезіальність піроксенів та олівінів; 6) титаномагнетит-ільменітовий парагенезис рудних мінералів. У геохімічному відношенні долерити БДП — це основні породи нормального ряду лужності толеїтової натрової серії. Ініціальні співвідношення ɛ Nd1800 = +0,7—0,9 та 87Sr/86Sr = 0,70274—0,70381 свідчать про помірно деплетоване мантійне джерело магмогенерації. Модельний Nd вік магматичного джерела складає TDM = 2,37—2,41 та TCHUR = 1,64—1,67 млрд рр. Практичне значення долерит-діабазової формації БДП може визначатися потенційною Cu-Ni спеціалізацією багатьох відомих долерит-діабазових комплексів. Ключові слова: петрологія, дайкові породи, долерити, Український щит. Література: 1. Єсипчук К.Ю., Бобров О.Б., Степанюк Л.М., Щербак М.П., Глеваський Є.Б., Скобелєв В.М., Дранник А.С., Гейченко М.В. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (схема та поясн. запис ка). — К. : УкрДГРІ, НСК України, 2004. — 30 с. 2. Крутиховская З.А., Пашкевич И.К., Подолянко С.Н., Силина Н.М., Стебновская Т.П. Закономерности распределения дайковых комплексов Украинского щита // Геофиз. сб. — 1976. — Вып. 74. — С. 61—74. 3. Митрохин О.В., Вишневська Є.О. Мінералого-петрографічні особливості долеритів Розанівського дайкового поля (південна частина Інгульського мегаблоку Українського щита) // Вісн. Київ. ун-ту. Геологія. — 2014. — Вип. 64. — С. 18—21. 4. Усенко И.С., Щербаков И.Б., Сироштан Р.И. Метаморфизм Украинского щита. — Киев : Наук. думка, 1982. — 308 с. 5. Шумлянский Л.В., Зинченко О.В., Молявко В.Г. Геологическое положение и особенности вещественного состава мезопротерозойской трапповой ассоциации Северо-Западного блока Украинского щита // Минерал. журн. — 2002. — 24, № 1. — С. 53—63. 6. Шумлянський Л.В., Митрохин О.В., Богданова С.В., Братчук О.М., Якубенко П.Ф. U-Pb по цирконах ізотопний вік порід Корсунь-Новомиргородського анортозит-рапаківігранітного плутону // Геолог України. — 2008. — № 1—2. — С. 77—85. 7. Шуркин К.А., Митрофанов Ф.П. Магматические формации раннего докембрия территории СССР : В 3 т. — М. : Недра, 1980. — Т. 3 : Орогенный и субплатформенный магматизм раннего докембрия. — 266 с. 8. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н., Шумлянский Л.В. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой. — Киев : Наук. думка, 2008. — 240 с. 9. Щербаков И.Б. Петрология Украинского щита. — Львов : ЗУКЦ, 2005. — 366 с. 10. Bogdanova S.V., Gintov O.B., Kurlovich D.M., Lubnina N.V., Nilsson K.M., Orlyuk M.I., Pashkevich I.K., Shumlyanskyy L.V., Starostenko V.I. Late Palaeoproterozoic mafic dyking in the Ukrainian Shield of Volgo-Sarmatia caused by rotation during the assembly of supercontinent Columbia (Nuna) // Lithos. — 2013. — P. 1—21. Текст

Українська