Петрогенезис амфіболітів аульської серії басейну р. Базавлучок, Середньопридніпровський мегаблок Ук раїнського щита

УДК 552.4 (477.63)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.01.069

В.В. Сукач Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України 03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34 Е-mail: svital@ukr.net Мова: українська Мінералогічний журнал 2015, 37 (1): 69-85 Анотація: Викладено результати петрологічних досліджень архейських амфіболітів Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита, що входять до складу базавлуцької товщі аульської серії. Виділено однорідний середньодрібнозернистий та порфіробластичний петрографічні типи амфіболітів, головний мінеральний парагенезис яких представлений кальцієвим амфіболом еденіт-паргаситової серії та середнім плагіоклазом — андезином. Вони сформувалися за температури 650—740 °С і тиску 5—8 кбар, що відповідає амфіболітовій фації прогресивного регіонального метаморфізму. Регресивні зміни представлені актинолітом, олігоклазом, епідотом, кліноцоїзитом, зрідка біотитом, хлоритом, кварцом. Поодинокі зерна бітовніту, виявлені в однорідних середньодрібнозернистих амфіболітах, ймовірно, належать до реліктового мінерального парагенезису вихідних дометаморфічних порід. З’ясовано, що протолітами амфіболітів були базальти і долерити. За хімічним складом це помірно глиноземисті, магнезіально-залізисті, помірно титанисті (до 1 % TiO2) породи нормального ряду толеїтової серії, серед яких виділяються олівінові та толеїтові базальти. Вони сформувалися в умовах стиснення земної кори в неокеанічних обстановках, що найкраще зіставляються з сучасними острівними дугами. Ключові слова: амфіболіти, архей, аульська серія, амфіболітова фація метаморфізму, первинна природа, геодинамічне положення, Середньопридніпровський мегаблок, Український щит. Література: 1. Бобров О.Б., Степанюк Л.М., Скобєлєв В.М., Довбуш Т.І. Геолого-структурна позиція та ізотопний вік плагіогранітоїдів району Верхівцевської зеленокам’яної структури (Середнє Придніпров’я) // Мінеральні ресурси України. — 2004. — № 3. — С. 19—23. 2. Єсипчук К.Ю., Бобров О.Б., Степанюк Л.М., Щербак М.П., Глеваський Є.Б., Скобелєв В.М., Дранник А.С., Гейченко М.В. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (схема та поясн. зап.). — К. : УкрДГРІ, НСК України, 2004. — 29 с. 3. Ефремова С.В., Стафеев К.Г. Петрохимические методы исследования горных пород. — М. : Недра, 1985. — 512 с. 4. Йодер Х.С. Образование базальтовой магмы. — М. : Мир, 1979. — 238 с. 5. Йодер Х.С., Тилли К.Е. Происхождение базальтовых магм. — М. : Мир, 1965. — 247 с. 6. Лысак А.М., Сиворонов А.А. Петрографо-геохимические особенности и генезис гнейсово-амфиболитовой формации р. Базавлук (Украинский щит) // Геол. журн. — 1976. — 36, № 6. — С. 55—67. 7. Лысак А.М., Сиворонов А.А. Гнейсово-амфиболитовая формация бассейна р. Базавлук (Украинский щит) // Геол. журн. — 1978. — 38, № 5. — С. 89—97. 8. Орса В.И. Петрология гранито-гнейсового комплекса Среднего Приднепровья. — Киев : Наук. думка, 1973. — 169 с. 9. Пономаренко О.М., Сукач В.В., Самчук А.І., Красюк О.П., Огар Т.В., Коваленко О.О. Особливості розподілу рідкісноземельних елементів у базит-ультрабазитах Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита // Геохімія та рудоутворення. — 2014. — Вип. 34. — С. 26—33. 10. Предовский А.А. Геохимическая реконструкция первичного состава метаморфизованных вулканогенно-осадочных образований докембрия. — Апатиты : Изд-во АН СССР, 1970. — 116 с. 11. Самсонов А.В., Пухтель И.С., Журавлев Д.З., Чернышев И.В. Геохронология аульского гнейсового комплекса и проблема фундамента зеленокаменных поясов Украинского щита // Петрология. — 1993. — 1, № 1. — С. 29—49. 12. Семененко Н.П., Ладиева В.Д., Бойко В.Л. Метабазитовые и кератофировые алюмосиликатные формации центральной части Украинского щита. — Киев : Наук. думка, 1982. — 376 с. 13. Степанюк Л.М., Бобров О.Б., Довбуш Т.І., Сергєєв С.А., Родіонов М.В. Уран-свинцевий вік цирконів із амфіболітів аульської серії — час інтрузії габроїдів в супракрустальні породи // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2009. — № 1—2. — С. 9—17. 14. Сукач В.В., Исаков Л.В. Проблема соотношения плагиогранит-амфиболитового и зеленокаменного структурно-формационных комплексов Среднего Приднепровья УЩ // Тез. Междунар. науч.-практ. конф. "Стратиграфия, геохронология и корреляция нижнедокембрийских породных комплексов Украинского щита". — Киев : УкрГГРИ, 2010. — C. 213—214. 15. Сукач В.В., Паранько І.С., Ісаков Л.В., Курочка О.О., Кандала Ю.С. До питання формаційного розчленування аульського структурно-формаційного комплексу Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2008. — № 4. — C. 63—74. 16. Сукач В.В., Синіцин В.О., Кандала Ю.В. Петрографічні типи амфіболітів басейну р. Базавлук та їх формаційна і хроностратиграфічна належність // Тези V наук.-вироб. нар. геологів-зйомщиків України. — Миколаївка, 2010. — C. 219—222. 17. Усенко И.С. Метабазиты Приднепровья. — Киев : Изд-во КГУ им. Т.Г. Шевченко, 1948. — 192 с. 18. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Архей. — Киев : Наук. думка, 2005. — 244 с. 19. Condie K. Archean greenstone belts. — Elsevier, 1981. — 434 p. 20. Condie K. Greenstones through time // Archean Crustal Evolution. — Elsevier, 1994. — P. 85—120. 21. Holland T., Blundy J. Non-ideal interactions in calcic amphiboles and their bearing on amphibole-plagioclase thermometry // Contribs Mineral. and Petrol. — 1994. — 116. — P. 433—447. 22. Pearce J.A. Statistical analyses of major element patterns in basalts // Petrology. — 1976. — 17, No 1. — P. 220—300. Текст

Українська