Нова дайкова порода у Покрово-Киріївському масиві  (Приазов’я, Україна)

УДК 552.331 (477.7)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.03.053

С.Г. Кривдік 1 , В.В. Шаригін 2, 3, В.О. Гаценко 1, Є.С. Луньов 1

1 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: kryvdik@ukr.net, vera.gatsenko@ukr.net; lunev_00@ukr.net

2 Федер. держ. бюджет. установа науки Інститут геології і мінералогії ім. В.С. Соболєва СВ РАН

630090, м. Новосибірськ, РФ, пр-т Акад. Коптюга, 3

3 Федер. держ. бюджет. освіт. установа вищ. проф. освіти Новосибірський державний університет

630090, м. Новосибірськ, РФ, вул. Пирогова, 1

E-mail: sharygin@igm.nsc.ru

Нова дайкова порода у Покрово-Киріївському масиві  (Приазов’я, Україна)

Мова: українська

Мінералогічний журнал  2017, 39 (3): 53-66

Анотація: У Покрово-Киріївському масиві (Приазов’я, Україна) виявлено новий тип дайкової породи, яка перетинає нефелінові сієніти (ювіти). Це перша знахідка січного тіла, яке є пізнішим від нефелінових сієнітів цього масиву. Основна маса породи складається з калішпату, клінопіроксену, флогопіту, магнетиту, ільменіту і кальциту. Також у породі виявлено дрібні зерна фторапатиту, титаніту та сульфідів (пірит, халькопірит). Зафіксовано мінерал, попередньо діагностований як Sr-епідот (11—13 % SrО). За результатами мікрозондового аналізу піроксен мікровкраплеників має склад магнезіального саліту з підвищеним вмістом ТіО2 (до 4,8 мас. %) і Al2O3 (до 6,2 мас. %), а флогопіт характеризується високим вмістом ТіО2 (до 9,7 мас. %) і ВаО (до 3,6 мас. %). За мінеральним складом і структурою породу можна формально віднести до кальцитовмісного меланократового шонкініту. На діаграмі SiO2 — (Na2O + K2O) вона розміщується в полі мелілітолітів. Об’єктом дослідження цієї статті є мінералого-петрографічні особливості та хімічний склад дайкової породи, яка виявлена в нефелінових сієнітах (ювітах) Покрово-Киріївського масиву. До цього часу нефелінові сієніти відносилися до найпізнішої (третьої) інтрузивної фази Покрово-Киріївського масиву. Мета роботи — детальне дослідження на сучасному рівні речовинного складу дайкової породи та петрогенетична інтерпретація результатів. Хімічний склад мінералів дайки визначено за допомогою методу мікрозондового аналізу з використанням сканувального електронного мікроскопа MIRA 3 LMU (Tescan Ltd), обладнаного системою мікроаналізу INCA Energy 450 XMax-80 (Oxford Instruments Ltd), в Інституті геології і мінералогії ім. В.С. Соболєва СВ РАН. Речовинний склад порід визначено методом силікатного аналізу в хімічній лабораторії Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. Висновки: Наявність пізніших від нефелінових сієнітів (ювітів) дайкових меланократових порід свідчить про більш складну послідовність формування Покрово-Киріївського масиву. На загальному тлі переважно гомодромної послідовності виверження магматичних порід локально проявляється антидромна послідовність.

Ключові слова: Покрово-Киріївський масив, Приазов’я, дайка, нефеліновий сієніт, Ti-Ba-флогопіт, титанистий діопсид-саліт, антидромна послідовність порід.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Базит-гипербазитовый магматизм и минерагения Восточно-Европейской платформы / Под ред. В.И. Гоньшаковой. — М. : Недра, 1973. — 296 с.
 2. Бутурлинов Н.В. Магматизм грабенообразных прогибов юга Восточно-Европейской платформы в фанерозое : Автореф. дис. … д-ра геол.-минерал. наук. — Киев, 1979. — 52 с.
 3. Гаценко В.О., Луньов Є.С. Нові дані про дайки лужних пікритів та пікробазальтів Покрово-Киріївського масиву Приазовського мегаблоку Українського щита // Вісн. Криворізьк. ун-ту. — 2015. — № 1 (33). — С. 42—48.
 4. Гладких В.С. Бергалиты Покрово-Киреевской структуры // Докл. АН СССР. — 1972. — 203, № 4. — С. 911—913.
 5. Кривдік С.Г. Деякі особливості хімізму фемічних мінералів магматичних порід в залежності від їхньої лужності // Мінерал. журн. — 2017. — 39, № 1. — С. 84— 99.
 6. Кривдик С.Г., Ткачук В.И. Петрология щелочных пород Украинского щита. — Киев : Наук. думка, 1990. — 408 с.
 7. Кривдик С.Г., Михайлов В.А., Шарыгин В.В. Лейцитовые породы озера Урмия, Иран // Мінерал. журн. — 2015. — 37, № 2. — С. 46— 62.
 8. Кривдік С.Г., Гаценко В.О., Луньов Є.С., Вишневський О.А., Канунікова Л.І. Мінералого-петрохімічні особливості маліньїтів Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна) // Мінерал. журн. — 2016. — 38, № 2. — С. 52—69.
 9. Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Гаценко В.О., Луньов Є.С. Піроксени Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна) // Мінерал. журн. — 2016. — 38, № 3. — С. 24—38.
 10. Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Гаценко В.О., Луньов Є.С. Слюди Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна) // Геохімія та рудоутворення. — 2016. — Вип. 37. — С. 5—14.
 11. Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Гаценко В.О., Луньов Є.С. Нефелінові сієніти Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна) // Мінерал. журн. — 2017. — 39, № 2. — С. 29—45.
 12. Кухаренко А.А., Орлова М.П., Багдасаров Э.А. Щелочные габброиды Карелии (Елетьозерский массив — петрология, минералогия, геохимия). — Л. : Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1969. — 184 с.
 13. Минералогия Приазовья / Под ред. Е.К. Лазаренко. — Киев : Наук. думка, 1981. — 432 с.
 14. Митрохин А.В., Вишневская Е.А., Гаценко В.А., Митрохина Т.В., Михальченко И.И., Шумлянский Л.В. Петрология, геохимия и рудоносность ультрамафических даек Новоукраинского дайкового поля (Ингульский мегаблок Украинского щита) // Мінерал. журн. — 2016. — 38, № 1. — С. 42— 57.
 15. Сироштан Р.И., Половко Н.И., Кравченко Г.Л., Спивак С.Д. Флогопиты Украинского щита / Препр. Ин-т геохимии и физики минералов АН УССР. — Киев, 1975. — 70 с.
 16. Фанерозойский магматизм Восточного Приазовья Украинского щита и связанные с ним полезные ископаемые (петрология, геохимия и рудоносность) / Е.М. Шеремет, С.Г. Кривдик, Н.А. Козар, С.Н. Стрекозов, Н.В. Вовкотруб, Л.Д. Сетая, И.Ю. Николаев, Н.Г. Агаркова, А.В. Дубина, В.А. Гаценко, Е.С. Лунев. — Киев : ЦП Компринт, 2015. — 317 с.
 17. Шаригін В.В., Кривдік С.Г. Мінерали рідкісних елементів у маліньїтах Покрово-Киріївського масиву (Україна) та їхній петрогенезис // Мінерал. журн. — 2017. — 39, № 1. — С. 19—35.
 18. Шраменко И.Ф., Стадник В.А., Осадчий В.К. Геохимия карбонатитов Украинского щита. — Киев : Наук. думка, 1992. — 212 с.
 19. Челищев Н.Ф. Об эволюции формы оливина в процессе кристаллизации расплава оливинового габбро-норита в экспериментальных условиях // Онтогенические методы исследования минералов. — М. : Наука, 1970. — С. 77— 80.
Українська