Сублужні біотитові амфіболіти району балки Башмачка, Середнє Придніпров’я

UDC 552.4 (477.63)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.01.058

Сукач В.В.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34

Е-mail: svital@ukr.net

Сублужні біотитові амфіболіти району балки Башмачка, Середнє Придніпров’я

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (1): 58-72

Анотація: Сублужні біотитові амфіболіти представлені різного розміру реліктовими тілами і дрібними ксенолітами серед вмісних плагіограніт-мігматитів дніпропетровського комплексу біля західних меж Славгородського блоку у Середньому Придніпров’ї. Вони утворилися не пізніше 3,04 млрд рр. тому. Головний мінеральний парагенезис еденіт-паргасит — олігоклаз-андезин — біотит сформувався в інтервалі температури 620—744 °С і тиску 4,5—7,7 кбар, що відповідає умовам амфіболітової фації регіонального метаморфізму. Утворення ретроградного парагенезису рогова обманка — олігоклаз реалізувалось за температури близько 600 °С і тиску 4 кбар. Своєрідними реліктовими ознаками гранулітової фації, яка передувала амфіболітовій, можна вважати наявність характерного для "гранулітових" амфіболів розподілу алюмінію AlIV і AlVI. За результатами геолого-петрологічного співставлення виявлена речовинно-генетична спорідненість біотитових амфіболітів із піроксенвмісними амфіболітами та основними кристалосланцями славгородської товщі. Передбачається, що підвищений вміст лугів у породах є успадкованим від первинномагматичних основних порід підвищеної лужності ефузивної або інтрузивної фацій — трахібазальтів і сублужних габро.

Ключові слова: біотитові амфіболіти, сублужні породи, архей, славгородська товща, аульська серія, балка Башмачка, Славгородський блок, Середнє Придніпров’я, Український щит.

Література

 1. Артеменко Г.В., Татаринова Е.А., Демедюк В.В., Швайка И.А. Возраст гранитоидов Славгородского блока (Среднеприднепровский мегаблок) // Доп. НАН України. — 2004. — № 8. — С. 118—123.
 2. Бобров О.Б. Славгородський чарнокіт-гранулітовий структурно-формаційний комплекс Українського щита. Стаття 1. Проблеми ідентифікації і поширення // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2010. — № 3—4. — С. 11—16.
 3. Бобров А.Б., Кирилюк В.П., Гошовский С.В., Степанюк Л.М., Гурский Д.С., Лысак А.М., Сиворонов А.А., Безвинный В.П., Зюльцле В.В., Приходько В.Л., Шпыльчак В.А. Гранулитовые структурно-формационные комплексы Украинского щита — европейский эталон. — Львов : ЗУКЦ, 2010. — 160 с.
 4. Бобров А.Б., Колий В.Д., Сукач В.В., Эль Айаши Абдельхак Особенности метаморфизма пород Сурской зеленокаменной структуры (Украинский щит, Среднее Приднепровье) // Минерал. журн. — 1997. — 19, № 4. — С. 61—70.
 5. Бобров О.Б., Лисак А.М., Лисенко О.А., Меркушин І.Є., Шпильчак В.О., Степанюк Л.М. Славгородський чарнокіт-гранулітовий структурно-формаційний комплекс Українського щита. Стаття 2. Геологія та петрографія стратифікованих утворень // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2011. — № 1. — С. 9—20.
 6. Єсипчук К.Ю., Бобров О.Б., Степанюк Л.М., Щербак М.П., Глеваський Є.Б., Скобелєв В.М., Дранник А.С., Гейченко М.В. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (схема та поясн. зап.). — К. : УкрДГРІ, НСК України, 2004. — 29 с.
 7. Кирилюк В.П., Колий В.Д., Лашманов В.И., Лысак А.М., Паранко И.С., Пащенко В.Г., Свешников К.И., Сиворонов А.О., Смоголюк А.Г., Яценко Г.М., Берзенин Б.З. Карта геологических формаций докембрия Украинского щита : Объясн. зап. — 1 : 500 000. — Киев : ЦТЭ, 1991. — 116 с.
 8. Орса В.И. Петрология гранито-гнейсового комплекса Среднего Приднепровья. — Киев : Наук. думка, 1973. — 169 с.
 9. Сиворонов А.А., Сирота М.Г., Бобров А.Б. Тектоническое строение фундамента Среднеприднепровской гранит-зеленокаменной области // Геол. журн. — 1983. — 43, № 6. — С. 52—64.
 10. Сукач В.В. Стратиграфія і магматизм зеленокам’яних комплексів Середнього Придніпров’я на прикладі Сурської структури // Мінер. ресурси України. — 2005. — № 4. — С. 29—34.
 11. Сукач В.В. Сублужні метаморфізовані габроїди Середнього Придніпров’я // Тези IV наук.-виробн. нар. геологів-зйомщиків України. — Дніпропетровськ, 2007. — С. 51—52.
 12. Сукач В.В. Петрогенезис амфіболітів аульської серії басейну р. Базавлучок, Середньопридніпровський мегаблок Українського щита // Мінерал. журн. — 2015. — 37, № 1. — С. 69—84.
 13. Шпильчак В.О., Манюк В.В., Сукач В.В., Некряч А.І. Державна геологічна карта України. Аркуш M-36-XXXVI (Дніпропетровськ) : Поясн. зап. — 1 : 200 000. — К. : УкрДГРІ, 2006. — 169 с.
 14. Щербаков И.Б. Петрология Украинского щита. — Львов: ЗУКЦ, 2005. — 364 c.
Українська