ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНА ОЦІНКА ПОВЕРХНЕВИХ ВІДКЛАДІВ ТЕРИТОРІЇ СТРЕМИГОРОДСЬКОГО РОДОВИЩА

УДК 550.42 : 553.494 + 631.41

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.02.072

Язвинська М.В.

Видавничий дім "Академперіодика" НАН України

01604, м. Київ, Україна, вул. Терещенківська, 4

Е-mail: Yazvynska@nas.gov.ua

ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНА ОЦІНКА ПОВЕРХНЕВИХ ВІДКЛАДІВ ТЕРИТОРІЇ СТРЕМИГОРОДСЬКОГО РОДОВИЩА

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (2): 72-81

Анотація: Викладено результати дослідження вмісту супутніх мікроелементів у поверхневих відкладах Стремигородського титанового родовища з метою їх еколого-геохімічної оцінки. Стремигородське родовище є типовим прикладом корінного магматичного родовища. Визначено хімічний склад корінних порід і порід осадового комплексу, що їх перекривають. Виконано їх порівняння за вмістом рудного (титану) та акцесорних елементів як територіально, так і за розрізом. Порівняння хімічного складу досліджуваних гірських порід корінного родовища ільменіту з даними різних авторів показало, що особливість порід родовища полягає у підвищеному вмісті більшості досліджуваних компонентів. Район розповсюдження титанового родовища характеризується значним перевищенням валового вмісту супутніх для титанових родовищ хімічних елементів у поверхневих відкладах. Порівняльна характеристика двох досліджуваних ділянок — "умовно безрудної" та Стремигородського родовища на території досліджень дала можливість визначити природний вплив титанових родовищ на формування хімічного складу ґрунтів і антропогенний внесок у формування аномальних полів у процесі майбутньої розробки родовища. Розраховано показники екологічної небезпеки поверхневих відкладів території Стремигородського родовища, за якими встановлено відсутність небезпеки у еколого-геохімічному плані за наявності титанового родовища у породах. З метою встановлення еколого-геохімічної оцінки поверхневих відкладів за вмістом мікроелементів розраховано показники щодо ступеня екологічної безпеки — Кс (відносно фонового вмісту), КК (відносно кларку літосфери) на двох досліджуваних ділянках — "умовно безрудній" та Стремигородського родовища. Встановлено, що елементами-концентраторами у поверхневих відкладах є Ni, Со, Cr, Cu; елементами, які розсіюються, — Mn,V, Pb, Zn, Ti; Кс всіх елементів не перевищує 2. Зроблено висновок, що поверхневі відклади території можна вважати "умовно чистими" за всіма показниками екологічної небезпеки.

Ключові слова: хімічні мікроелементи, ільменіт, поверхневі відклади, супутні елементи, фонова ділянка, ділянка родовища.

Література

  1. Алемасова А.С., Рокун А.Н., Шевчук И.А. Аналитическая атомно-абсорбционная спектроскопия : Учеб. пос. — Донецк : Вебер, 2003. — 327 с.
  2. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1970. — 487 с.
  3. Галецький Л.С., Ремезова О.О. Стратегія розвитку мінерально-сировинної бази титану України // Геол. журн. — 2011. — № 3. — С. 66—72.
  4. Галецкий Л.С., Ремезова Е.А. Новый этап в развитии минерально-сырьевой базы титановой промышленности Украины // Сб. тр. Междунар. конф. "Тi-2013 в СНГ" (Донецк, 26—29 мая 2013 г.). — Киев, 2013. — С. 7—11.
  5. Галецкий Л.С., Черных А.Д., Ремезова Е.А. Рациональный способ отработки уникального Стремигородского апатит-ильменитового месторождения в Житомирской области Украины // Сб. тр. Междунар. конф. "Тi-2013 в СНГ" (Донецк, 26—29 мая 2013 г.). — Киев, 2013. — С. 77—82.
  6. Металічні і неметалічні корисні копалини України: у 2 т., Т. 1. : Металічні корисні копалини / Д.С. Гурський, К.Є. Єсипчук, В.І. Калінін, Є.О. Куліш, С.В. Нечаєв, Ю.І. Третяков, В.О. Шумлянський / Наук. ред. М.П. Шербак, О.Б. Бобров. — Київ-Львів : Центр Європи, 2006. — 740 с.
  7. Иванов В.В. Экологическая геохимия элементов. В 6 кн. — М. : Экология, 1996. — Кн. 4. — 407 с.
  8. Національний атлас України / Гол. ред. Л.Г. Руденко. — К. : ДНВП "Картографія", 2007. — 440 с.
  9. Цымбал С.Н., Полканов Ю.А. Минералогия титано-циркониевых россыпей Украины — Киев : Наук. думка, 1975. — 348 с.
Українська