ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КРИСТАЛОМОРФОЛОГІЇ ТОПАЗУ З РІЗНИХ МІНЕРАЛЬНО-СТРУКТУРНИХ ЗОН КАМЕРНИХ ПЕГМАТИТІВ КОРОСТЕНСЬКОГО ПЛУТОНУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

УДК 548 : 549.614 : 553.064 (477.42)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.04.003

Павлишин В.І. 1, Вовк О.П. 2, Наумко І.М. 3

1 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення

ім. М.П. Семененка НАН України

03680, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: V.I.Pavlyshyn@gmail.com

2 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

43025, м. Луцьк, Україна, пр-т Волі, 13

E-mail: geologygeochemistry@gmail.com

3 Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

79060, м. Львів, Україна, вул. Наукова, 3-а

E-mail: naumko@ukr.net

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КРИСТАЛОМОРФОЛОГІЇ ТОПАЗУ З РІЗНИХ МІНЕРАЛЬНО-СТРУКТУРНИХ ЗОН КАМЕРНИХ ПЕГМАТИТІВ КОРОСТЕНСЬКОГО ПЛУТОНУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (4): 3-13

Анотація: На основі результатів гоніометричного дослідження 89 індивідів і зростків топазу та на узагальненні літературних даних, уперше детально описано відмінності кристаломорфології багатогранників топазу з різних мінерально-структурних зон камерних пегматитів Коростенського плутону. У вертикальному поясі кристалів топазу з усіх зон морфологічно важливими є лише ромбічні призми М {110} та l {120}. Найбагатше огранення властиве для індивідів топазу із заноришів. На їхніх головках виявлено 17 простих форм, з яких морфологічно важливими є ромбічні призми f {011}, y {021}, d {101}, ромбічні діпіраміди о {111}, u {112} і пінакоїд с {001}. Морфологія багатогранників топазу із зон вилуговування, графічної, пегматоїдної та польовошпатової зон подібна, однак на їхніх головках морфологічно важливою є лише ромбічна призма f {011}. Відмінності полягають у тому, що в зонах вилуговування та польовошпатовій зоні трапляються двоголові багатогранники, які не спостерігали в графічній та пегматоїдних зонах. Найбідніше огранення мають пізні кристали топазу із метасоматично змінених порід, на них виявлено лише три прості форми — ромбічні призми М {110}, l {120}, f {011}. У підсумку охарактеризовано відмінності кристаломорфології багатогранників топазу із різних мінерально-структурних зон камерних пегматитів.

Ключові слова: кристаломорфологія, гоніометрія, топаз, камерні пегматити, Волинь.

Література

 1. Вовк О., Наумко І. Кристаломорфологія топазу з камерних (заноришoвих) пегматитів Волині // Мінерал. зб. — 2005. — № 55, вип. 1—2. — С. 79—89.
 2. Вовк О., Наумко І. Зв’язок кристалічної структури з особливостями морфології топазу з камерних пегматитів Волині // Мінерал. зб. — 2013. — № 63, вип. 1. — С. 52—59.
 3. Вовк О.П., Наумко І.М. Особливості кристаломорфології топазу із камерних пегматитів Волині (за даними статистичних методів) // Мінерал. журн. — 2014. — 36, № 1. — С. 26—33.
 4. Вовк О.П. Кристаломорфологія топазу і берилу камерних пегматитів Коростенського плутону (північно-західна частина Українського щита) : Автореф. дис. … канд. геол. наук / ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України. — К., 2016. — 25 с.
 5. Иванов Л.Л. Κ минералогии Волыни. 1. Топаз, гизингирит, гетит, графит // Тр. об-ва исслед. Волыни. — 1911. — Т. VІ. — С. 72—82.
 6. Иванов Л.Л. Κ минералогии топазовых месторождений Волыни // Изв. AH СССР. Сер. VІІ. — 1933. — № 3. — С. 22—37.
 7. Иванов Л.Л. Κ минералогии топазовых месторождений Волыни // Тр. Ломоносов. ин-та АН СССР. — 1936. — Вып. 7. — С. 31—42.
 8. Івантишин М.М. Топази в коростенських пегматитах // Геол. журн. АН УРСР. — 1955. — 15, вип. 4. — С. 58—73.
 9. Калюжный В.А., Возняк Д.К. Термодинамическая и геохимическая характеристика минералообразующих растворов пегматитов занорышевого типа (по жидким включениям минералов) // Минерал. сб. Львов. ун-та. — 1967. — № 21, вып. 1. — С. 49—68.
 10. Карпенко Α.Α. Κ вопросу о кристаллографической характеристике топазов Волыни // Минерал. сб. Львов. геол. об-ва. — 1954. — 8. — С. 231—242.
 11. Кокшаров Н.И. Материалы для минералогии России. — СПб., 1856. — Т. 2. — 344 с.
 12. Лазаренко Е.К., Павлишин В.И., Латыш В.Т., Сорокин Ю.Г. Минералогия и генезис камерных пегматитов Волыни. — Львов : Выща шк., 1973. — 360 с.
 13. Мінералоутворюючі флюїди та парагенезиси мінералів пегматитів заноришевого типу України (рідкі включення, термобарометрія, геохімія) / Відп. ред. В.А. Калюжний. — К. : Наук. думка, 1971. — 216 с.
 14. Наумко И.М., Калюжный В.А. Генетические особенности топаза из зоны выщелачивания и перекристаллизации занорышевых пегматитов Волыни // Минерал. журн. — 1981. — 3, № 3. — С. 52—62.
 15. Наумко І.М. Нові дані з мінералогії, геохімії та генезису пегматитів заноришевого (камерного) типу України // Мінерал. зб. — 2002. — № 51, вип. 2. — С. 58—68.
 16. Павлишин В.И., Вовк П.К. Минералого-генетические особенности зоны выщелачивания занорышевых (камерных) пегматитов // Изв. ВУЗов. Сер. геол. и разв. — 1971. — № 3. — С. 45—52.
 17. Павлишин В., Довгий С. Топаз в надрах України та в історії народів. — К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2016. — 108 с.
 18. Ремешило Б.Г., Вовк П.К. Два типа кристаллов фенакита из камерных пегматитов Волыни // Докл. АН СССР. — 1973. — 213, № 6. — С. 1395—1398.
 19. Соболев В.С. Петрология восточной части сложного Коростенского плутона // Уч. зап. Львов. гос. ун-та имени Ивана Франко. Сер. геол. — 1947. — 6, вып. 5. — 140 с.
 20. Сорокин Ю.Г., Перегуда А.И., Береговенко А.И. Об уникальной находке топазов на Волыни // Минерал. сб. Львов. ун-та. — 1967. — № 21, вып. 3. — С. 312—313.
 21. Хартман П. Зависимость морфологии кристалла от кристаллической структуры // Рост кристаллов. — М. : Наука, 1967. — Т. 7. — С. 8—24.
 22. Чернышкова Л.П. О топазах Волыни // Минерал. сб. Львов. геол. об-ва. — 1952. — С. 282—285.
 23. Чухров Ф.В. Минералы. Справ. — М. : Наука, 1972. — Т. 3, вып. 1. — 884 с.
 24. Шафрановский И.И. Природные формы растворения топазов // Зап. Всесоюз. минерал об-ва. — 1950. — Ч. 79, вып. 1. — С. 5—14.
 25. Шафрановский И.И. Кристаллы минералов. — Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1957. — 223 с.
 26. Шафрановский И.И. Формы кристаллов // Тр. Ин-та кристаллогр. — 1964. — Вып. 4. — С. 13—166.
 27. Hartman P., Perdok W. On relation between crystal structure and crystal morphology // Acta Crystal. — 1955. — 8. — P. 49—52.
 28. Hintze C. Handbuch der Mineralogie. — Leipzig : Verlag von Veit & Сomp., 1897. — Bd. 2. — 1842 s.
Українська