НЕЗВИЧНІ АСОЦІАЦІЇ САМОРОДНИХ МЕТАЛІВ У ПЛАТОБАЗАЛЬТАХ ВОЛИНІ ТА УМОВИ ЇХ ФОРМУВАННЯ

УДК 553.2

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.04.014

Мисяк І.М., Скакун Л.З., Серкіз Р.Я.

Львівський національний університет імені Івана Франка

79005, м. Львів, Україна, вул. Грушевського, 4

E-mail: mysiak10@gmail.com

НЕЗВИЧНІ АСОЦІАЦІЇ САМОРОДНИХ МЕТАЛІВ У ПЛАТОБАЗАЛЬТАХ ВОЛИНІ ТА УМОВИ ЇХ ФОРМУВАННЯ

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (4): 14-22

Анотація: Наведено результати досліджень з вивчення самородних Al, Sn, Fe, хлоридів стануму та феруму, сполук FeSiAl та FeCrNiTi, які виявлені in situ у базальтах ратненської світи волинської серії. Мінеральні фази знайдені у тріщинах, які перетинають зони розвитку кальцит-цеоліт-кварцової мінералізації зі самородними Cu і Ag. Виявлені самородні метали та сполуки у платобазальтах формують дві різновікові асоціації. Рання асоціація, сформована парагенезисом Cu та Ag, є продуктом функціонування гідротермальної системи у платобазальтах. Пізня асоціація, представлена самородними Fe, Sn, Al, хлоридами стануму та феруму, силіцидом феруму, природним сплавом FeCrNiTi, сформувалась без участі води в результаті конденсації з газу, який рухався по тріщинах породи. Свідченням того, що пізня асоціація Fe, Sn, Al та інших сполук це продукт пневматолітової системи, є наявність хлоридних сполук стануму та феруму. Незвична асоціація самородних металів у волинських платобазальтах пов’язана з газовими потоками, які, вірогідно, супроводжували формування девонської рифтової системи.

Ключові слова: самородні метали, мідь, срібло, залізо, олово, алюміній, хлориди стануму та феруму, природний сплав FeCrNiTi.

Література

 1. Квасниця В.М., Квасниця І.В., Косовський Я.О., Бондаренко І.М. Самородне срібло з вендських вулканітів Волині // Мінерал. журн. — 2004. — 26, № 4. — С. 10—18.
 2. Квасниця І., Косовський Я. Самородні метали західної Волині // Тези наук.-практ. конф. "Природа Західного Полісся та прилеглих територій" (22—24 верес. 2005). — Луцьк : Вежа (Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки), 2005. — 170 с.
 3. Квасниця І.В., Косовський Я.О., Бондаренко І.М. Самородне залізо із вендських вулканітів Волині // Зап. Укр. мінерал. т-ва. — 2006. — 3. — С. 75—80.
 4. Квасниця І.В., Павлишин В.І., Косовський Я.О. Самородна мідь України. Геологічна позиція, мінералогія і кристалогенезис. — К. : Логос, 2009. — 171 с.
 5. Купенко В.И. К истории самородного алюминия // Докл. Междунар. науч. конф. "Творческое наследие В.И. Вернадского и современность". — Донецк : ДонНТУ, 2001. — С. 248—253.
 6. Лазаренко Є., Матковський О., Винар О., Шашкіна В., Гнатів Г. Мінералогія вивержених комплексів Західної Волині. — Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту, 1960. — 509 с.
 7. Лукин А.Е., Мельничук В.Г. О природных сплавах в меденосных нижневендских базальтах Волыни // Доп. НАН України. — 2012. — № 1. — С. 107—116.
 8. Ляшкевич З.М., Завьялова Т.В. Вулканизм Днепровско-Донецкой впадины. — Киев : Наук. думка, 1977. — 178 с.
 9. Мельничук В.Г., Приходько В.Л., Квасниця І.В., Скакун Л.З., Косовський Я.О., Матеюк В.В., Харчишин Ю.Д., Поліщук А.М. Золотоносність чохла північної частини Волино-Подільської плити // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2012. — № 1. — C. 64—74.
 10. Мисяк І.М., Скакун Л.З. Цеолітові парагенезиси в рудопроявах самородної міді у трапах Волині // "Мінералогія: сьогодення і майбуття" : Матеріали Восьмих наук. читань імені акад. Є. Лазаренка (Львів-Чинадієве, 11—14 верес. 2014) / Відп. ред. О.І. Матковський. — Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту, 2014. — С. 111—113.
 11. Мисяк І.М., Скакун Л.З., Серкіз Р.Я. Стадійність гідротермально-метасоматичних перетворень у міденосних базальтах волинської серії // Мінерал. журн. — 2012. — 34, № 2. — C. 112—117.
 12. Новгородова М.И. Самородные металлы в гидротермальных рудах. — М. : Наука, 1983. — 288 с
 13. Округин А.В., Олейников Б.В., Заякина Н.В., Лескова Н.В. Самородные металлы в траппах Сибирской платформы // Зап. Всесоюз. минерал. об-ва. — 1981. — Ч. 110, вып. 2. — C. 186—204.
 14. Скакун Л., Мисяк І. Місце самородної міді в процесах гідротермального перетворення базальтів Волинської серії // Мінерал. зб. — 2010. — № 60, вип. 2. — С. 75—88.
 15. Скакун Л., Мисяк І., Косовський Я., Бондаренко С., Грінченко О. Неоднорідність внутрішньої будови та хімічного складу самородної міді Волині // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Сер. геол. — 2012. — Вип. 59. — С. 24—27.
 16. Соболев В.С. Новая опасность дезинформации в результате загрязнения проб посторонними минералами и техническими продуктами // Зап. Всесоюз. минерал. об-ва. — 1979. — 108, вып. 6. — С. 691—695.
 17. Dekov V., Arnaudov V., Munnik F., Boycheva T., Fiore S. Native aluminum: Does it exist ? // Amer. Miner. — 2009. — 94. — P. 1283—1286.
 18. Götze J., Schrön W., Möckel R., Heide K. The role of fluids in the formation of agates // Chemie der Erde. — 2012. — Vol. 72 (3). — P. 283—286. — doi: 10.1016/j.chemer.2012.07.002.
 19. Korzhinsky M., Tkachenko S. Shmulovich K., Steinberg G. Native Al and Si formation // Nature. — 1995. — 375. — P. 544.
 20. Raynor G.V., Rivlin V.G. Phase Equilibria in Iron Ternary Alloys. — London : Inst. of Metals North Amer. Publ. Center, 1988. — 4. — P. 477—485.
 21. Ren Yu-feng, Fang Qing-song, Bai Wen-ji, Yang Jing-sui, Rong He, Yan Bing-gang, Zhang Zhong-ming, Xu Zhi-qin. The discovery of FeCrNi spherules from the main hole of CCSD // Acta Petrol. et Mineral. — 2005. — Is. 5. — P. 485—488.
 22. Schmidt P., Binnewies M., Glaum R., Schmidt M. Chemical Vapor Transport Reactions-Methods, Materials, Modeling // Advanced Topics on Crystal Growth / Ed. S.O. Ferreira. — Rijeka, Croatia : Publ. InTech, 2013. — P. 227—305, doi: 10.5772/55547.
 1.  
Українська