ДО ПИТАННЯ ЩОДО ГЕНЕЗИСУ АНАДОЛЬСЬКОГО РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНОГО РОДОВИЩА (УКРАЇНА)

УДК 553. 493 (477. 62)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.04.075

Шеремет Є.М. 1, Кривдік С.Г. 1, Стрекозов С.М. 2, Дубина О.В. 1, Сєтая Л.Д. 1
1 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення 
ім. М.П. Семененка НАН України
03680, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: EvgSheremet@yandex.ru
2 Приазовська КГРЕ, КП "Південьукргеологія"
85700, м. Волноваха, Донецька обл., Україна, вул. Центральна, 20
E-mail: ssss21161@gmail.com
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ГЕНЕЗИСУ АНАДОЛЬСЬКОГО РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНОГО РОДОВИЩА (УКРАЇНА)
Мова: російська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (4): 75-85
Анотація: Натепер є певна кількість публікацій щодо мінералогії Анадольського рідкоземельного родовища Анадольського рідкісноземельного родовища Східного Приазов’я Українського щита, де відсутня достатньо аргументована точка зору на його генезис. У цій статті викладено нові дані щодо петрологічних і геохімічних особливостей формування цього родовища, що дають змогу запропонувати нову, на наш погляд, гіпотезу стосовно його генезису. Істотно церієвий склад рідкісноземельних елементів, виразна анізотропія ортиту, кристалічний стан бритоліту, а також істотно вуглекислий склад флюїдів найбільш задовільно пояснює гіпотеза про зв’язок Анадольського родовища з лужними породами і, найімовірніше, з лужно-ультраосновним (карбонатитовим) комплексом (чернігівського типу). Походження Анадольського рудопрояву, швидше за все, пов’язане з глибинними мантійними флюїдами лужного характеру, наслідком яких є формування Азовського рідкісноземельного, Мазурівського редкіснометалево-рідкісноземельного родовищ і всіх рідкіснометалево-рідкісноземельних рудопроявів Східного Приазов’я, а також широке розповсюдження у регіоні фенітизованих порід. Анадольський ортитовий рудопрояв є першим розкритим рудопроявом у серії виявлених зон лужних метасоматитів Східного Приазов’я.
Ключові слова: лужні метасоматити, редкіснометалево-рідкісноземельні, хімічний склад, Східне Приазов’я, Анадольський ортитовий рудопрояв.
Література
1.    Андреев Г.В., Рипп Г.С. Редкометальные эпидот-кварцевые метасоматиты массива Халдзан-Бурэтэг // Зап. Всерос. минерал. об-ва. ― 1996. ― Ч. 125, вып. 6. ― С. 24―30. 
2.    Бельський В.М. Фізико-хімічні умови формування рідкісноземельної та ітрієвої мінералізації Приазов’я (за флюїдними включеннями в мінералах) : Автореф. дис. … канд. геол. наук / Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. — К., 2013. — 22 с. 
3.    Бельський В.М., Кульчицька Г.О., Возняк Д.К., Гречановська О.Є. Хімічний склад аланіту як індикатор флюїдного режиму формування Анадольської "дайки" (Приазовський мегаблок Українського щита) // Мінерал. журн. ― 2013. ― 35, № 1. ― С. 50―59. 
4.    Богатиков О.А., Гоньшакова В.И., Ефремова С.В. Классификация и номенклатура магматических горных пород : Справ. пособ. ― М. : Недра, 1981. ― 159 с. 
5.    Волкова Т.П. Геолого-геохимические критерии оценки редкометальных месторождений в щелочных комплексах Приазовья (Украинский щит) : Дис. … д-ра геол. наук. — Киев, 2004. ― 462 с. 
6.    Глевасский Е.Б., Кривдик С.Г. Докембрийский карбонатитовый комплекс Приазовья. ― Киев : Наук. думка, 1981. ― 228 с. 
7.    Кривдик С.Г., Седова Е.В. Тавловское (Анадольское) редкоземельное рудопроявление Восточного Приазовья // Науч. тр. ДонНТУ. Сер. гор.-геол. ― 2008. ― № 7 (135). ― С. 151―154. 
8.    Кульчицька Г., Возняк Д., Галабурда Ю., Бельський В., Остапенко С. Про умови утворення Анадольської аланітової "дайки" (Східне Приазов’я) // Мінерал. зб. ― 2012. ― № 62, вип. 2. ― С. 141―147. 
9.    Мельников В., Гречановська О., Юшин О., Вишневський О., Стрекозов С. Мінеральні асоціації "ортитової дайки" та умови утворення Анадольського рідкісноземельного рудопрояву Приазов’я // Мінерал. зб. ― 2012. ― № 62, вип. 2. ― С. 128―140. 
10.    Панов Б.С., Ивантишин О.М., Кривонос В.П., Полуновский Р.М. Новое проявление акцессорной ортитовой минерализации в Приазовье // Докл. АН УССР. ― 1991. ― № 4. ― С. 97―101. 
11.    Панов Б.С., Панов Ю.Б. Рудные формации Приазовской редкоземельно-редкометалльной области Украинского щита // Минерал. журн. ― 2000. ― 22, № 1. ― С. 81―86. 
12.    Хоменко В.М., Вишневский А.А., Стрекозов С.Н. Торнебомит и гателит Анадольского рудопроявления в Приазовье: первая находка в Украине // Мінерал. журн. ― 2013. ― 35, № 4. ― С. 32―43. 
13.    Хоменко В.М., Реде Д., Косоруков О.О., Стрекозов С.М. Бритолит, церит и бастнезит Анадольского рудопроявления (Восточное Приазовье) // Мінерал. журн. ― 2013. ― 35, № 4. ― С. 11―26. 
14.    Шеремет Е.М., Кривдик С.Г., Седова Е.В. Редкометальные граниты Украинского щита (петрология, геохимия, геофизика и рудоносность) / Под ред. А.Н. Пономаренко, А.В. Анциферова. ― Донецк : Ноулидж, 2014. ― 250 с. 
15.    Шеремет Е.М., Мельников В.С., Стрекозов С.Н., Козар Н.А., Возняк Д.К. Азовское редкоземельное месторождение Приазовского мегаблока Украинского щита (геология, минералогия, геохимия, генезис, руды, комплексные критерии поисков, проблемы эксплуатации) / Ред. А.Н. Пономаренко, А.В. Анциферов. ― Донецк : Ноулидж, 2012. ― 374 с. 
16.    Шеремет Е.М., Седова Е.В. Генетические аспекты редкометально-редкоземельного оруденения Южно-Кальчикского и Октябрьского комплексов Приазовья (Украинский щит) // Міжнар. конф. "Еволюція докембрійських гранітоїдів і пов’язаних з ними корисних копалин у зв’язку з енергетикою Землі і етапами її тектоно-магматичної активізації" (Київ. нац. ун-т, 4―6 берез. 2008 р.) : Зб. наук. пр. ― К. : УкрДГРІ, 2008. ― С. 169―177. 
17.    Щербаков И.Б. Петрология Украинского щита. ― Львов : ЗУКЦ, 2005. ― 366 с. 

Українська